Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 17 maja 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Okresu Wielkanocnego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Ap 5, 9-10

Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, * ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, * i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga. * Alleluja.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Nie możemy ani przez chwilę zapominać o tym, że Eucharystia jest szczególnym dobrem całego Kościoła. Jest największym darem, jakim w porządku łaski i sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją Oblubienicę. Ale też dlatego, iż z takim darem mamy tutaj do czynienia, musimy wszyscy w duchu głębokiej wiary kierować się poczuciem prawdziwie chrześcijańskiej odpowiedzialności (Jan Paweł II). 

Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wolność, wysłuchaj nasze błagania * i spraw, aby odkupieni krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i w Tobie znaleźli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg wskrzesił Jezusa

Dz 13, 26-33

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:
«Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.
Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Wszystkie obietnice Boże dane w Starym Testamencie wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Możemy i powinniśmy złożyć w Nim całą naszą nadzieję.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Dz 13, 26-33  


Bóg wskrzesił Jezusa

Czytany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich jest dalszym ciągiem przemówienia św. Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Kazania misyjne przekazane w Dziejach Apostolskich zbudowane są według tego samego, zasadniczego schematu, ale zawierają też szczególne akcenty, w zależności od adresatów i okoliczności ich wygłoszenia. W Antiochii Pizydyjskiej Paweł wyszedł od tego, co go łączyło ze słuchaczami: przedstawił najpierw krótki zarys historii zbawienia, poczynając od wybrania Abrahama i wyprowadzenia całego luófu z Egiptu, i dochodząc do Jana Chrzciciela i Jezusa - obiecanego Zbawcy.
Następnie Paweł zwraca się z ofertą i prośbą do swoich "braci", do synów Abrahama (w. 26). Im, mieszkającym w Antiochii Pizydyjskiej, chce głosić naukę o zbawieniu, która została odrzucona przez Żydów Jerozolimy. Mieszkańcy bowiem stolicy ze swymi przełożonymi nie uznali Jezusa. "Choć nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił". W ten sposób wypełnili słowa proroków (Dz 13, 27).
Paweł głosił następnie dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. "Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni" (Dz 13, 30-31). Orędzie o zmartwychwstaniu i chrystofaniach (ukazywaniu się) Jezusa stało się centralną prawdą wiary chrześcijańskiej.


Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7)

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
Albo: Alleluja.

6«Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
 na Syjonie, świętej górze mojej».
7Wyrok Pański ogłoszę:
 On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, *
 Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
Albo: Alleluja.

8Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
 i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
9Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
 skruszysz ich jak gliniane naczynie».

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
Albo: Alleluja.

10A teraz, królowie, zrozumcie, *
 nauczcie się, sędziowie ziemi.
11Służcie Panu z bojaźnią, *
12z drżeniem całujcie Mu stopy.

Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
Albo: Alleluja.


J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
          jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

J 14, 1-6
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Chrystus - Zbawiciel świata jest dla wszystkich drogą, prawdą i życiem. Czy jednak świadczy o tym nasze codzienne postępowanie?

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 14, 1-6  

Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Czytany dzisiaj fragment Ewangelii pochodzi z mowy pożegnalnej, wygłoszonej przez Pana Jezusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus zapowiada swoje odejście i uczniowie są zatrwożeni. Tylko wiara może przezwyciężyć trwogę: "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie" (w. 1). Wiara, której żąda Jezus, polega na zaufaniu i nadziei. Rozłąka będzie tylko chwilowa. Jezus przyjmie do swojej chwały tych, którzy Mu ufają (w. 1-3). "Miejsca" dla nikogo nie zabraknie: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele" (w. 2).
Tomasz chciałby otrzymać dokładną informację na temat celu i drogi Jezusa, bo przecież będzie to droga także uczniów. Jezus odpowiada, że On sam jest drogą i celem, jedynie przez Niego mamy dostęp do Ojca. On sam jest Bogiem. On i Ojciec są jednym. Ojciec może być poznany tylko dzięki wierze w Jezusa.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę * i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.20. Misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartchwywstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...
Rz 4, 25

Chrystus, nasz Pan, został wydany za nasze grzechy * i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. * Alleluja.
 

Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, * i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG