Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 18 maja 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Okresu Wielkanocnego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


1 P 2, 9

Jesteście ludem odkupionym, * opowiadajcie dzieła potęgi Tego, * który was wezwał z ciemności * do swojego przedziwnego światła. * Alleluja.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Znowu stajemy przed Panem, aby ponowić Ofiarę dziękczynienia za wszystko, co otrzymujemy od Niego. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy szczęśliwej wieczności. Ten moment często powraca w obecnym okresie wielkanocnym i jest dla nas źródłem radości. Stanowi też jednak przypomnienie, że musimy naśladować naszego Mistrza, gdy chcemy otrzymać udział w Jego chwale. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie, umacniaj w nas działanie wielkanocnego Sakramentu, * abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Apostołowie zwracają się do pogan

Dz 13, 44-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Św. Paweł głosił Chrystusa najpierw Żydom, bo oni byli synami obietnicy. Gdy jednak nie przyjęli Ewangelii, zwrócił się do pogan, których także pragnie Bóg doprowadzić do zbawienia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Dz 13, 44-52  


Apostołowie zwracają się do pogan

Nauką Pawła i Barnaby interesowali się w Antiochii Pizydyjskiej Żydzi i poganie. Ale swoboda, z jaką obydwaj mówili o Mojżeszu i Prawie, oraz sukcesy odnoszone wśród pogan powodowały nieufność przywódców żydowskich. Prawdopodobnie nie było to zaskoczeniem dla Pawła, który przecież doskonale znał swych braci i ich nastawienie wobec pogan. Wszędzie jednak, dokądkolwiek przybędzie Paweł, będzie głosił słowo Boże najpierw Żydom. W synagodze w Antiochii stwierdził: "Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan" (w. 46). Zamknięcie się Żydów, odrzucenie głoszonego orędzia, otwiera poganom drogę do Ewangelii. Wśród nich coraz bardziej rozszerza się słowo Pańskie.
Końcowe zdanie dzisiejszego czytania mówi o radości i Duchu Świętym napełniającym uczniów Jezusa. Radość i pokój jako owoce Ducha Świętego to ulubione tematy Łukasza.


Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Albo: Alleluja.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 albowiem uczynił cuda.
 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
 i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Albo: Alleluja.

2Pan okazał swoje zbawienie, *
 na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
 dla domu Izraela.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Albo: Alleluja.

 Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
 zbawienie Boga naszego.
4Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
 cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Albo: Alleluja.


J 8, 31b-32a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli trwacie w nauce mojej,
jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

J 14, 7-14
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


W wielkim skupieniu wysłuchajmy słów Chrystusa wypowiedzianych po Ostatniej Wieczerzy. Niech ożywią one naszą wiarę i zaufanie wobec Zbawiciela.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 14, 7-14  

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

W Jezusie można było zobaczyć i poznać Ojca. Pytania Apostołów: Tomasza (w. 5) i Filipa (w. 8) świadczą jednak o tym, że uczniowie, chociaż tak długo przebywali razem z Jezusem, mieli trudności ze zrozumieniem słów, które mówił do nich podczas pożegnalnej uczty w Wieczerniku. Uczniami Jezusa jesteśmy także my. Jezus ciągle na nowo nam mówi: "Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie". Aby zrozumieć te słowa, trzeba wieczności. W czasie obecnym pomocą służy nam wiara, która prowadzi nas w głębię spraw Bożych. Dla wiary nic nie jest niemożliwe.
Wierzący w Jezusa będą kontynuować Jego dzieła (w. 12). Działalność Jezusa była ograniczona czasowo i przestrzennie, w tym sensie działalność uczniów jest "większa", bo obejmuje ich pracę misyjną, będącą kontynuacją dzieła Jezusa. Uczeń nie działa jednak własnymi siłami, lecz mocą wywyższonego Chrystusa. Wyrażane jest to w obietnicy wysłuchania modlitw (w. 13-14).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.21. Nowe życie w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, * a bramy nieba otwierają się dla wierzących. * On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, * a Jego zmartwychwstanie * jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...
J 17, 24

Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, * byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, * aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś. * Alleluja.
 

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG