Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 19 maja 2019
I tydzień psałterza
V NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Alleluja, Jezus żyje
Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
K:
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
tekst | nuty | nagranie
U:
Cały świat niech śpiewa
tekst | nuty | nagranie
Z:
Raduj się, nieba Królowo
tekst | nuty | nagranie


Ps 98, 1-2

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda; * na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. * Alleluja.

Ps 97, 1. 2

 

Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia, quia mirabília fecit Dóminus, allelúia. Ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam, allelúia, allelúia.
Salvávit sibi déxtera eius, et bráchium sanctum eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przeżywając radość wielkanocną, chcielibyśmy zatrzymać ją jak najdłużej w swoim sercu. Jest to oczywiście możliwe, ale pod warunkiem wypełniania na codzień przykazania miłości, które Jezus nazwał nowym i swoim przykazaniem. Miłując się wzajemnie, sami osiągamy pokój wewnętrzny i niesiemy go drugim. W ten też sposób przeżywamy prawdziwą radość.
Zbierając się przy ołtarzu, zawsze na nowo uświadamiamy sobie prawdę o tym, że Zbawiciel pierwszy nas umiłował i oddał za wszystkich swoje życie. Nie może zatem braknąć odpowiedzi z naszej strony, wyrażonej zwłaszcza w miłości bliźniego.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg działa przez ludzi

Dz 14, 21b-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pierwsi chrześcijanie bardzo się interesowali życiem Kościoła. Cieszyli się, gdy wzrastała liczba wierzących w Chrystusa. Jakie jest nasze zainteresowanie życiem ludu Bożego w naszych czasach?


Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

8Pan jest łagodny i miłosierny, *
 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9Pan jest dobry dla wszystkich, *
 a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

10Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
 i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
 i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

12Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
 i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
13Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
 przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

Ps 117, 16

 

Allelúia. Déxtera Dei fecit virtútem, dextéra Dómini exaltávit me.


Bóg otrze wszelką łzę

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus po to umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby przygotować nam miejsce w niebie. Obyśmy tylko okazali się godni wejścia do wiecznej chwały.


J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,
          abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Rom 6, 9

 

Allelúia. Christus resúrgens ex mórtuis, iam non móritur, mors illi ultra non dominábitur.


Przykazanie nowe daję wam

J 13, 31-33a. 34-35
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Jedynie prawdziwie bezpieczną drogą, prowadzącą do Królestwa niebieskiego, jest wypełnienie przykazania miłości Boga i braci.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Zebrani wokół ołtarza, prośmy dobrego Ojca w niebie:
  • Za Kościół, aby mógł bez przeszkód głosić Ewangelię.
  • Za dzieci, przystępujące do Pierwszej Komunii świętej, aby Jezus był dla nich drogą, prawdą i życiem.
  • Za młodych chrześcijan, aby swym życiem dawali świadectwo prawdziwej wiary.
  • O zdrowie dla chorych i cierpiących.
  • Za zmarłych, aby dostąpili chwały zmartwychwstania.
  • Za nas wszystkich, o mądrość do pełnienia codziennych obowiązków.
Boże, usłysz naszą modlitwę i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej Ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 61, 1. 2. 16


 

Iubiláte Deo univérsa terra, iubiláte Deo univérsa terra, psalmum dícite nómini eius: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia.


22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować * i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. * Raz ofiarowany więcej nie umiera, * lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Dzięki nieskończonemu miłosierdziu Bożemu możemy czynnie uczestniczyć w tej ofierze Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Postarajmy się spotęgować naszą wiarę, gdy zbliżamy się do jej kulminacyjnego punktu.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Stoimy przed Panem jako wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud Bogu na własność przeznaczony. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...J 15, 1. 5

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity. * Alleluja.

Io 15, 5

 

Ego sum vitis vera et vos pálmites, qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, allelúia, allelúia. 

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Wracając za chwilę do naszych domów, mamy być świadkami Chrystusa przez życie w pełni chrześcijańskie. 

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Rafał Jereczek OP: Trudno nadążyć?
   •  Adrien Candiard OP: Kochaj, bo jesteś kochany
   •  Wojciech Prus OP: Uwielbienie w deszczu
   •  Maciej Biskup OP: W swoim czasie
   •  Marcin Dąbkowicz OP: Oto czynię wszystko nowe
   •  Marian Grabowski: Przykazanie nowe
   •  Tadeusz Hajduk SJ: Znak rozpoznawczy
   •  Stacja7.pl: Nowy świat
   •  Orygenes+: Nowe przykazanie
   •  ks. Leszek Smoliński: Świadectwo miłości wzajemnej
   •  Piotr Blachowski: Jesteśmy umiłowani
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Miłość odporna na wszystko
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bóg jest żywicielem
   •  ks. Tomasz Horak: Nowe przykazanie i ziemia nowa
   •  ks. Tomasz Horak: Nowy człowiek
   •  ks. Wacław Depo: Miara miłości
   •  ks. Tomasz Horak: Nowy człowiek
   •  ks. Wiesław Niewęgłowski: Paradoks miłości
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Po tym wszyscy poznają...
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Tak długo jestem z wami
   •  ks. Adam Raczkowski: Kochać za nic
   •  ks. Janusz Mastalski: Przeciw miłości
   •  ks. Edward Staniek: Świadkowie Chrystusa
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Nowość ewangelicznego przesłania
   •  ks. Franciszek Ślusarczyk: Znak rozpoznawczy
   •  ks. Rafał Pasternak SDS: Jak łania pragnie wody
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Kochać jak Jezus
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: A Pan otrze z ich oczu wszelką łzę

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG