Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej:

Kolor szat:
Poniedziałek, 20 maja 2019
ŚW. EUGENIUSZA DE MAZENODA, BISKUPA
Uroczystość

I Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 421; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 445

Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.

On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.

Duch cię Najświętszy namaścił
I ustanowił pasterzem,
Abyś pokarmem zbawiennym
Nasycił lud odkupiony.

Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.


Antyfony - LG tom II: Poniedziałek I, str. 867-870; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751
Psalmy - LG tom II: Poniedziałek I, str. 867-870; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Wezwany świętym powołaniem, * i żyjąc życiem wiary w Syna Bożego, / wypełnił dzieło głoszenia Ewangelii. / Alleluja.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wezwany świętym powołaniem, / i żyjąc życiem wiary w Syna Bożego, / wypełnił dzieło głoszenia Ewangelii. / Alleluja.

2 ant. Żyje we mnie Chrystus, * który mnie umiłował i samego siebie / wydał za mnie. / Alleluja.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Żyje we mnie Chrystus, / który mnie umiłował i samego siebie / wydał za mnie. / Alleluja.

3 ant. Sługa Kościoła, * trudził się walcząc mocą, / która potężnie działała w nim. / Alleluja.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Sługa Kościoła, / trudził się walcząc mocą, / która potężnie działała w nim. / Alleluja.


LG tom II: Poniedziałek V OW, str. 650;
Flp 3, 7-9a

To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.


LG tom II: Poniedziałek V OW, str. 650; LG skrócone: Poniedziałek V OW, str. 517

Melodie responsorium:

K.   Jeśli kto chce Mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i idzie za Mną. * Alleluja, alleluja.
W.  Jeśli kto chce Mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i idzie za Mną. / Alleluja, alleluja.
K.   Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Jeśli kto chce Mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i idzie za Mną. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Poniedziałek V OW, str. 650;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wybrany do głoszenia Ewangelii, * święty Eugeniusz podążał śladami Apostołów, / słowem i przykładem mężnie uczył ubogich, kim jest Chrystus. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wybrany do głoszenia Ewangelii, / święty Eugeniusz podążał śladami Apostołów, / słowem i przykładem mężnie uczył ubogich, kim jest Chrystus. / Alleluja.


LG tom II: Poniedziałek V OW, str. 650-651; LG skrócone: Poniedziałek V OW, str. 517


Melodie próśb:

Boże, nasz Ojcze, poprzez przepowiadanie Ewangelii objawiłeś nam swój zamysł zbawienia ludzi i uczyniłeś nas dziedzicami Królestwa niebieskiego. Uwielbiając bezmiar twojej miłości, wołamy:
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,
- daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Ty napełniłeś serce świętego Eugeniusza, biskupa, gorejącą miłością do Chrystusa oraz pragnieniem bezwarunkowej służby Jego Kościołowi,
- daj pasterzom swego ludu wielkodusznie i z mądrością prowadzić powierzoną im owczarnię.
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Ty nas wzywasz do głoszenia Twojego królestwa i ustawicznej troski o jego nadejście,
- ożyw w nas wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy mogli być pośród świata zaczynem błogosławieństw.
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Ty ustanowiłeś Matką miłosierdzia Maryję błogosławioną między niewiastami,
- spraw, abyśmy pośród naszych apostolskich trudów doznawali Jej macierzyńskiej miłości.
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Ty jesteś źródłem życia i wskrzesiłeś z martwych Chrystusa, Głowę Kościoła,
- przyjmij do radości swego Królestwa zmarłych, odkupionych ceną Jego krwi.
O Panie, wysłuchaj modlitwę ludu, który odkupiłeś w Chrystusie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: Poniedziałek V OW, str. 649; LG skrócone: Poniedziałek V OW, str. 516

Miłosierny Boże, Ty dla zwiastowania Ewangelii narodom napełniłeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, biskupa, niezwykłymi cnotami apostolskiej gorliwości i zapału, spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy ożywieni tym samym duchem, całym swoim życiem służyli Kościołowi i wiernie współdziałali z dziełem zbawienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG