Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 26 maja 2019
II tydzień psałterza
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Chrystus zmartwychwstan jest
Pd:
Kto się w opiekę
K:
U drzwi Twoich
tekst | nuty | nagranie
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
Z:
Wesel się, Królowo miła


por. Iz 48, 20

Głoście radosną nowinę, * niech będzie słyszana, * po krańce ziemi rozpowiadajcie, * że Pan wyzwolił swój naród. * Alleluja.

Cf. Is 48, 20; Ps 65

 

Vocem iucunditátis annuntiáte et audiátur, allelúia, nuntiáte usque ad extrémum terræ: liberávit Dóminus pópulum suum, allelúia, allelúia.
Iubiláte Deo omnis terra, psalmum dícite nómini eius, date glóriam laudi eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Ostatni Sobór przypomniał, że Ofiara eucharystyczna jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Tu następuje spotkanie człowieka z Chrystusem, który udziela się jako Słowo i jako Pokarm. Przyjmując Słowo Boże i posilając się Chlebem eucharystycznym, jednoczymy się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i otrzymujemy tym samym zadatek przyszłej chwały.
Do takiego zjednoczenia musimy przygotować naprawdę czyste serce.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Dekret Soboru Jerozolimskiego

Dz 15, 1-2. 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Apostołowie, pod natchnieniem Ducha Świętego, podejmują ważne decyzje dotyczące przyszłego rozwoju Kościoła. Również i dziś nauczają nas następcy Apostołów, przekazując w sposób nieskażony naukę Chrystusa.


Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.

2Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
 niech nam ukaże pogodne oblicze.
3Aby na ziemi znano Jego drogę, *
 Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.

4Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
 niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
5Niech się narody cieszą i weselą,
 bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
 i kierujesz narodami na ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.

6Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
 niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
8Niech nam Bóg błogosławi *
 i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.

Io 16, 28

 

Allelúia. Exívi a Patre, et veni in mundum, íterum relínquo mundum, et vado ad Patrem.


Miasto Święte

Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Święte miasto Jeruzalem, o którym powie nam św. Jan, jest obrazem Królestwa Bożego obejmującego wszystkie narody ziemi.


J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Io 15, 16

 

Allelúia. Spíritus Sanctus docébit vos quaecúmque díxero vobis.


Duch Święty nauczy was wszystkiego

J 14, 23-29
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Historię Kościoła wypełnia nieustanne działanie Ducha Świętego, który czuwa także nad wiernym przekazywaniem nauki Chrystusa.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy wspólną modlitwę:
  • Za nauczających w Kościele, aby słowami i życiem świadczyli o miłości Boga do ludzi.
  • Za przygotowujących się do kapłaństwa, aby do końca zawierzyli Chrystusowi.
  • Za małżonków, aby wzrastali we wzajemnej miłości i szacunku.
  • Za ofiary przestępstw i nienawiści, aby przez przebaczenie uspokoiły swe serca.
  • Za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojego Królestwa.
  • Za nas wszystkich, abyśmy pomnażali swoją wiarę.
Boże, dziękujemy za Twe miłosierdzie i prosimy, byś prowadził nas drogą łaski i nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, * abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 65, 8. 9. 20


 

Benedícite gentes Dóminum Deum nostrum, et obaudíte vocem laudis eius, qui pósuit ánimam meam ad vitam, et non dedit commovéri pedes meos: benedíctus Dóminus, qui non amóvit deprecatiónem meam, et misericórdiam suam a me, allelúia.


23. Odnowa wszechświata przez misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On zniweczył moc grzechu, * odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Pan jest blisko nas, przemówił do nas swoim słowem, a teraz przemieni chleb i wino w Ciało i Krew swoją. Przeżyjmy tę chwilę z żywą wiarą i w wielkim skupieniu ducha.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

W dniu naszego chrztu otrzymaliśmy zadatek Ducha i nadzieję zmartwychwstania. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...J 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, * będziecie zachowywać moje przykazania. * Ja zaś będę prosił Ojca, * a On wam da innego Pocieszyciela, * aby z wami był na zawsze. * Alleluja.

Io 14, 26

 

Spíritus Sanctus docébit vos, allelúia, quaecúmque díxero vobis, allelúia, allelúia. 

Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Chrześcijanin umarłszy dla grzechu winien ustawicznie podejmować wysiłek, by chodzić w nowości życia. Mamy o tym szczególnie wtedy pamiętać, gdy wzmocnieni udziałem w Eucharystii, powracamy do naszych codziennych spraw. 

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Jakub Bluj OP: Plan dla Kościoła
   •  Björn Engdahl OP: Twarz
   •  Dominik Jurczak OP: Duch Święty a my?
   •  Jarosław Głodek OP: Połowa prawdy
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: O przyjaźni
   •  Jarosław Kupczak OP: Nauczający autorytet Kościoła
   •  Marian Grabowski: Pytanie pominięte?
   •  Stacja7.pl: Jeszcze więcej Boga
   •  ks. Leszek Smoliński: Poruszający umysł i serce
   •  Piotr Blachowski: Przekażmy sobie znak pokoju
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Jak w banku
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Daj nam święty pokój
   •  ks. Roman Kempny: Duch buduje jedność
   •  ks. Artur Stopka: Postanowiliśmy, Duch Święty i my
   •  ks. Tomasz Horak: Duch Święty i my
   •  ks. Wiesław Niewęgłowski: Krewny Pana Boga
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Gdybyście Mnie miłowali...
   •  ks. Zbigniew Krzyszowski: Pasterze sługami Baranka
   •  ks. Janusz Mastalski: Owoce pokoju
   •  ks. Edward Staniek: Dwa rodzaje prawa
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Czy miłuję Chrystusa?
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Rozwiązywanie konfliktów
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Miłość Chrystusowa
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Święty na dziś
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Pokój zostawiam wam!

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG