Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 10 maja 2020
I tydzień psałterza
V NIEDZIELA WIELKANOCNA A

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Alleluja, Jezus żyje
Pd:
Nie zna śmierci Pan żywota
K:
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
tekst | nuty | nagranie
U:
Cały świat niech śpiewa
tekst | nuty | nagranie
Z:
Raduj się, nieba Królowo
tekst | nuty | nagranie


Ps 98, 1-2

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda; * na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. * Alleluja.

Ps 97, 1. 2

 

Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia, quia mirabília fecit Dóminus, allelúia. Ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam, allelúia, allelúia.
Salvávit sibi déxtera eius, et bráchium sanctum eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Każda Msza św. jest szczególnym spotkaniem z Chrystusem, które wspiera naszą nadzieję chrześcijańską i potęguje miłość. Dziś kieruje do nas Zbawiciel radosne słowa: "Niech się nie trwoży wasze serce. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce". Te słowa Jezusa rzucają wiele światła na całe nasze chrześcijańskie życie. Przypominają nam, że jesteśmy w drodze do domu Ojca niebieskiego. A więc tutaj na ziemi nie mamy stałego mieszkania: czy jednak dajemy temu świadectwo naszym codziennym postępowaniem?


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wybór pierwszych diakonów

Dz 6, 1-7

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.
A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Od czasów apostolskich istnieją w Kościele różne posługi. Wszyscy ochrzczeni mają własny udział w budowaniu Chrystusowego Ciała.


Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

1Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
 prawym przystoi pieśń chwały.
2Sławcie Pana na cytrze, *
 grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

4Bo słowo Pana jest prawe, *
 a każde Jego dzieło godne zaufania.
5On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
 ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

18Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
 na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19aby ocalił ich życie od śmierci *
 i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

Ps 117, 16

 

Allelúia. Déxtera Dei fecit virtútem, dextéra Dómini exaltávit me.


Powszechne kapłaństwo

1 P 2, 4-9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy udział w kapłaństwie Chrystusa. Postępując zgodnie z Ewangelią, składamy Bogu miłą ofiarę własnego życia.


J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
          jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Rom 6, 9

 

Allelúia. Christus resúrgens ex mórtuis, iam non móritur, mors illi ultra non dominábitur.


Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

J 14, 1-12
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Musi jednak świadczyć o tym nasze codzienne postępowanie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Zebrani wokół ołtarza, prośmy dobrego Ojca w niebie:
  • Za Kościół, aby mógł bez przeszkód głosić Ewangelię.
  • Za dzieci, przystępujące do Pierwszej Komunii świętej, aby Jezus był dla nich drogą, prawdą i życiem.
  • Za młodych chrześcijan, aby swym życiem dawali świadectwo prawdziwej wiary.
  • O zdrowie dla chorych i cierpiących.
  • Za zmarłych, aby dostąpili chwały zmartwychwstania.
  • Za nas wszystkich, o mądrość do pełnienia codziennych obowiązków.
Boże, usłysz naszą modlitwę i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej Ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 61, 1. 2. 16


 

Iubiláte Deo univérsa terra, iubiláte Deo univérsa terra, psalmum dícite nómini eius: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia.


23. Odnowa wszechświata przez misterium paschalne

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On zniweczył moc grzechu, * odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus uobecnia w tej ofierze swoją śmierć i zmartwychwstanie, pragnąc obdarzyć nas swoimi hojnymi darami. Z żywą wiarą wyjdźmy Mu na spotkanie.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Możemy również modlić się do Niego tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz...J 15, 1. 5

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity. * Alleluja.

Io 14, 9

 

Ego sum vitis vera et vos pálmites, qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, allelúia, allelúia. 

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Za chwilę nastąpi akt rozesłania. Otrzymawszy Boże błogosławieństwo, wrócimy do naszych domów. Zabierzmy z sobą Chrystusa, aby razem z nami odbywał to nasze ziemskie pielgrzymowanie. 

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Paweł Kozacki OP: Droga do domu
   •  Paweł Krupa OP: Idź przez człowieka
   •  Jakub Bluj OP: Tu chodzi o życie
   •  Marcin Jeleń OP: Ja jestem drogą
   •  Mateusz Przanowski OP: Większe dzieło
   •  Paweł Trzopek OP: Dzieło Boga
   •  Jakub Kruczek OP: Zobaczyć Boga
   •  Marian Grabowski: Prośba Jezusa i prośba Filipa
   •  Stacja7.pl: Pokaż nam Ojca
   •  ks. Leszek Smoliński: Wiara drogą ucznia Jezusa
   •  Piotr Blachowski: Powołanie, działanie, przeznaczenie
   •  ks. Zbigniew Niemirski: Zgrzyt pełen dobrych skutków
   •  ks. Wojciech Węgrzyniak: Rozmowa o kamieniu
   •  ks. Tomasz Jaklewicz: Pytaj i idź
   •  Tomasz Dostatni OP: Codzienność z Chrystusem
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Zapatrzeć się w Boga
   •  Tomasz Dostatni OP: Uczmy się różnorodności
   •  ks. Mariusz Pohl: Jezus: Człowiek i Bóg
   •  Andre Seve: Ja jestem Drogą
   •  ks. Leonard Ostrowski: Dzieła ukazujące Ojca
   •  ks. Janusz Mastalski: Oczy Pana we mnie
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Moje powołanie
   •  ks. Leszek Mateja: Mieszkanie w domu Ojca
   •  ks. Edward Staniek: Jam jest drogą
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Chrystus jest Drogą

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG