Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W Polsce:

Kolor szat:
Niedziela, 24 maja 2020
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (rok A)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Chrystus Pan w niebo wstępuje
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
tekst | nuty | nagranie
U:
Śpiewaj, śpiewaj, sercem całym
tekst | nuty | nagranie
Z:
Idźcie na cały świat
tekst | nuty | nagranie


por. Dz 1, 11

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

Act 1, 11; Ps 46

 

Viri Galilæi, quid admirámini aspiciéntes in cælum? Allelúia. Quemádmodum vidístis eum ascendéntem in cælum, ita véniet, allelúia, allelúia, allelúia.
Omnes gentes pláudite mánibus, iubiláte Deo in voce exsultatiónis.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W wielkim skupieniu wpatrujemy się w Chrystusa, który idzie do Ojca, aby w swojej ludzkiej naturze otrzymać udział w tej chwale, jaką miał pierwej zanim świat powstał. Uświadamiamy sobie również, że poszedł do Ojca po to, by nam przygotować miejsce i ustawicznie wstawiać się za nami, dopóki tam nie dojdziemy.
Radujemy się zatem w dniu dzisiejszym, ale równocześnie wyciągamy praktyczne wnioski. Niebo jest naszą ojczyzną, skąd też oczekujemy przyjścia Zbawiciela. Tam mają się kierować nasze pragnienia, wspierane codziennym wysiłkiem w pracy nad sobą.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Uniósł się w ich obecności w górę

Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Z uwagą wysłuchajmy opisu wniebowstąpienia Chrystusa, który idzie do Ojca, aby przygotować nam miejsce.


Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

2Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
 radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
3bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
 jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

6Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
 Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
7Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
 śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

8Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
 hymn zaśpiewajcie!
9Bóg króluje nad narodami, *
 Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

Ps 46, 6

 

Allelúia. Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubæ.


Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Ef 1, 17-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zdążając do niebieskiej ojczyzny, otrzymujemy wsparcie od samego Zbawiciela, który zasiadł po prawicy Ojca, aby wstawiać się ustawicznie za nami.


Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
          aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 67, 18. 19

 

Allelúia. Dóminus in Sina in sancto, ascéndens in altum, captívam duxit captivitátem.


Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Do końca świata będzie spełniane polecenie Chrystusa, aby nauczać wszystkie narody. Przyjmując głoszoną Ewangelię i pełniąc ją w życiu, zdążamy do wiecznej szczęśliwości.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Prośmy wspólnie w pokornej modlitwie:
  • Za wszystkich ochrzczonych, aby trwali w nauce Ewangelii i wypełniali ją swoim życiem.
  • Za ludzi oddanych Chrystusowi, aby już teraz doświadczali Bożego błogosławieństwa.
  • Za osoby uzależnione, aby spoglądając ku Chrystusowi, zaufali Jego pomocy.
  • Za dzieci i młodzież, aby Chrystus był ich najlepszym przyjacielem.
  • Za tych, którzy odeszli z tego świata, aby mogli radować się w niebie z Chrystusem.
  • Za nas wszystkich, abyśmy mądrze wykorzystali dany nam czas i kiedyś mogli zasiąść w niebie po prawicy Chrystusa.
Boże, Twój Syn przygotował każdemu z nas miejsce w niebie; udziel nam swojej łaski, abyśmy zasłużyli na udział w wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 46, 6


 

Ascéndit Deus in iubilatióne, Dóminus in voce tubæ, allelúia. 

Do wyboru jedna z dwóch prefacji:

25. Chrystus uprzedził nas w chwale

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Albowiem Pan Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci, * wstąpił (dzisiaj) do nieba Król chwały, * którego podziwiają Aniołowie. * On jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, * Sędzią świata i Władcą stworzenia. * Wstępując do nieba nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, * lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, * aby umocnić naszą nadzieję, * że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

lub:

26. Chrystus daje nam udział w swoim bóstwie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On po swoim zmartchwywstaniu * jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, * aby dać nam udział w swoim bóstwie.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas; jest razem z nami. Doświadczamy tego szczególnie teraz, gdy uczestniczymy w Ofierze eucharystycznej. Prośmy o łaskę żywej wiary, abyśmy mogli się z Nim naprawdę spotkać.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Zapatrzeni w naszego Brata, który wstąpił do nieba, ożywiamy naszą nadzieję, że kiedyś połączymy się z Nim w chwale. Dlatego z radością wołamy: Ojcze nasz...Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

Mt 28, 18. 19

 

Data est mihi omnis potéstas in cælo et in terra, allelúia, eúntes, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritui Sancti, allelúia, allelúia. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Chrystus zasiadający po prawicy Ojca pragnie i nam pobłogosławić, abyśmy wzmocnieni Jego łaską szli w codzienne życie i dawali o Nim świadectwo. 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
W. Amen.
K. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
W. Amen.
K. Chrystus przebywa w chwale Ojca, a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Wojciech Czwichocki OP: Ciąg dalszy nastąpił
   •  Dominik Jarczewski OP: To nie koniec
   •  Maciej Zięba OP: Szukajcie tego, co jednoczy
   •  Wojciech Surówka OP: Pomiędzy ziemią a niebem
   •  Paweł Krupa OP: Otrzymaliście Ducha
   •  Ireneusz Wysokiński OP: Tworzenie kawałków nieba
   •  Marek Rojszyk OP: Duch Święty i krzyż
   •  Marian Grabowski: "Więc"
   •  Stacja7.pl: W niebo
   •  ks. Leszek Smoliński: Życie duchowe
   •  ks. Leszek Smoliński: Nadzieja na niebo
   •  Piotr Blachowski: Zawsze będę z wami
   •  ks. Tomasz Jaklewicz: Jest z nami czy nie?
   •  ks. Simon Faivre: Idźcie na cały świat
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Pomieszane z poplątanym
   •  ks. Janusz Mastalski: Konsekwencje wniebowstąpienia
   •  ks. Bogdan Zbroja: Niebiosa dla człowieka
   •  ks. Tomasz Jelonek: Tajemnica wniebowstąpienia
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Śmierć umiera!
   •  W. i A. Macurowie: Chrześcijanin - to brzmi dumnie
   •  Andre Seve: Jezus w chwale
   •  ks. Mariusz Pohl: Jezus odchodzi, Jego misja trwa
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Obecność Chrystusa
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Program na dalsze życie i działanie
   •  Andrzej Prugar OFMConv: Wierzę... w życie wieczne
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Uniósł się w ich obecności w górę

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG