Tu jesteś:


Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin

Kolor szat:
Niedziela, 9 czerwca 2019
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Uroczystość

Teksty wieczornej Mszy wigilijnej
(odprawianej w sobotę)

Przejdź do tekstów Mszy w ciągu dnia


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Uczestniczymy we Mszy świętej wigilijnej, która już bezpośrednio wprowadza nas w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Chcemy otworzyć się na szczególne działanie trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Wołamy więc: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię". Stale mamy się odnawiać. W tym też celu gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim na sprawowanie Eucharystii. Musimy jednak ciągle świadomie otwierać się na zbawcze działanie Ducha Świętego.


W oparciu o Suplement do trzeciego wydania Mszału Rzymskiego liturgia Słowa w Wigilię Zesłania Ducha Świętego może mieć dwie formy: zwykłą lub dłuższą.

Nowe polskie wydanie Lekcjonarza Mszalnego (Pallottinum, 2015) podaje komplet czytań liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego. W kwietniu 2019 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła także polski przekład tekstów dłuższej formy Wigilii, z uwzględnieniem odpowiednich modlitw. Komplet tekstów został podany poniżej na podstawie Lekcjonarza Mszalnego i dekretu Kongregacji.

ZWYKŁA FORMA SPRAWOWANIA WIGILII

Przy celebracji w formie zwykłej po akcie pokuty następuje hymn
Chwała na wysokości Bogu, a następnie kapłan wypowiada jedną z dwóch poniższych kolekt:


 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Wszechmogący Boże, spraw, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, * a Chrystus, Światłość ze Światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Na Mszę Wigilii w nowym wydaniu Lekcjonarza Mszalnego (Pallottinum, 2015) podano sześć czytań z Pisma Świętego: cztery ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu.

Przy celebracji sprawowanej w zwykły sposób należy wybrać jedną z czterech podanych perykop ze Starego Testamentu (Rdz, Wj, Ez, Jl) i towarzyszący jej psalm responsoryjny, następnie wykonuje się czytanie z Listu do Rzymian, aklamację i Ewangelię. Nie wykonuje się modlitw po czytaniach - w tej formie celebracji liturgia słowa przebiega jak podczas każdej Mszy świętej.

Teksty czytań do wyboru w zwykłej formie celebracji podano poniżej.


DŁUŻSZA FORMA SPRAWOWANIA WIGILII

Jeżeli sprawuje się Mszę świętą w formie dłuższej, bezpośrednio po akcie pokuty następuje modlitwa:


Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Po modlitwie kapłan może zachęcić lud zwracając się w tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając Wigilię Zesłania Ducha Świętego, za przykładem Apostołów i uczniów, którzy razem z Maryją, Matką Jezusa, trwali na modlitwie oczekując Ducha obiecanego przez Pana, w pokoju serca wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Rozważajmy, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swojego ludu i módlmy się, aby Duch Święty, którego Ojciec posłał jako pierwszy dar dla wierzących, udoskonalał swoje dzieło na świecie.

Następują czytania ze Starego Testamentu, po każdym z nich wykonuje się psalm responsoryjny i odmawia odpowiednią modlitwę - podobnie jak ma to miejsce w liturgii Wigilii Paschalnej.
Lektor udaje się na ambonę i wykonuje czytanie. Potem psałterzysta lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi
Módlmy się i wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy; potem odmawia modlitwę odpowiadającą czytaniu.
Zamiast psalmu responsoryjnego można zachować przez pewien czas święte milczenie, nie zachowując w tym przypadku ciszy po wezwaniu
Módlmy się.

Po ostatniej modlitwie związanej z czytaniem ze Starego Testamentu następuje hymn Chwała na wysokości Bogu, a po nim kolekta. Następnie wykonuje się czytanie z Listu do Rzymian, aklamację i Ewangelię.


Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Rdz 11, 1-9

Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Oto słowo Boże.


Ps 33 (32), 10-11. 12-13.
14-15 (R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

10Pan udaremnia zamiary narodów, *
 wniwecz obraca zamysły ludów.
11Zamiary Pana trwają na wieki, *
 zamysły Jego serca przez pokolenia.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

12Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
 naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
13Pan spogląda z nieba, *
 widzi wszystkich ludzi.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

14Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
 na wszystkich mieszkańców ziemi.
15On, który serca wszystkich ukształtował, *
 który zważa na wszystkie ich czyny.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. 
Módlmy się. Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby Twój Kościół, zjednoczony na wzór jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego, był zawsze tym świętym ludem, który jaśnieje przed światem jako znak Twojej świętości i jedności, * oraz prowadzi go ku doskonałemu umiłowaniu Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu

Wj 19, 3-8a. 16-20b

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom».
Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan nakazał».
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów.
Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry.

Oto słowo Boże.


Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

52Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
 pełen chwały i wywyższony na wieki.
 Błogosławione imię Twoje
 pełne chwały i świętości, *
 uwielbione i wywyższone na wieki.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

53Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
 uwielbiony i przesławny na wieki.
54Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
 uwielbiony i przesławny na wieki.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

55Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
 który zasiadasz na Cherubach, *
 pełen chwały i wywyższony na wieki.
56Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
 pełen chwały i wywyższony na wieki.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Albo:

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

8Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
 świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
9Jego słuszne nakazy radują serce, *
 jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

10Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
 sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
11Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
 słodsze od miodu płynącego z plastra.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 
Módlmy się. Boże, Ty w ogniu błyskawic dałeś Mojżeszowi na Górze Synaj starodawne prawo, a dziś w płomieniach Ducha objawiłeś nowe przymierze; spraw, prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób zesłałeś na Twoich Apostołów, * a nowy Izrael, zebrany ze wszystkich narodów, niech przyjmie z radością wieczne przykazanie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.Duch daje życie

Ez 37, 1-14

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe.
I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz».
Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan».
I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli».
Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie.
I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg:
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.

Oto słowo Boże.


Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
(R.: por. 1)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

2Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
 których wybawił z rąk przeciwnika
3i których zgromadził z obcych krain, *
 ze wschodu i zachodu, z północy i południa.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

4Błądzili na pustynnym odludziu, *
 do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
5Cierpieli głód i pragnienie *
 i wygasało w nich życie.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

6W swoim utrapieniu wołali do Pana, *
 a On ich uwolnił od trwogi.
7I powiódł ich prostą drogą, *
 aż doszli do miasta zamieszkałego.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

8Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
 za Jego cuda wobec synów ludzkich,
9bo głodnego nasycił, *
 a łaknącego napełnił dobrami.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja. 
Módlmy się. Panie, Boże Zastępów, Ty podnosisz to, co upadłe, a podźwignięte podtrzymujesz, wspomóż odnowę ludów w uwielbianiu Twojego Imienia, * aby wszyscy, którzy obmywają się wodą chrztu świętego, kierowali się zawsze Twoim natchnieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Módlmy się. Boże, Ty nas odrodziłeś słowem życia, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, abyśmy, postępując w jedności wiary, * osiągnęli wieczne zmartwychwstanie chwalebnego ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Módlmy się. Boże, niech Twój lud zawsze się raduje odnowioną przez Twojego Ducha Świętego młodością duszy, aby ciesząc się teraz z odzyskanej chwały przybranych dzieci, * oczekiwał na dzień zmartwychwstania z niewzruszoną nadzieją radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wyleję Ducha mojego

Jl 3, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Joela

To mówi Pan:
«Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan».

Oto słowo Boże.


Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35c.
27-28. 29b-30 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

1Błogosław, duszo moja, Pana, *
 Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
 Odziany w majestat i piękno, *
2światłem okryty jak płaszczem.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

24Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! *
 Ty wszystko mądrze uczyniłeś,
 ziemia jest pełna Twoich stworzeń. *
35Błogosław, duszo moja, Pana!

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

27Wszystko to czeka na Ciebie, *
 byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28Gdy im dajesz, zbierają, *
 gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

29Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
 i w proch się obracają.
30Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
 i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja. 
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę, i spraw, aby Duch Święty przybywając do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.


Jeśli Wigilię sprawuje się w formie dłuższej, kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu...

Po zakończeniu tego hymnu w dłuższej formie Wigilii kapłan wypowiada kolektę:

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, * a Chrystus, Światłość ze Światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

Rz 8, 22-27

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
          napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Strumienie wody żywej

J 7, 37-39
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Panie, nasz Boże, niech błogosławieństwo Ducha Świętego zstąpi na te dary i wzbudzi w Twoim Kościele taką miłość, * aby wśród świata stawał się prawdziwym znakiem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.27. Zesłanie Ducha Świętego
dopełnieniem dzieła zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, * zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, * których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, * jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. * Duch Święty w początkach Kościoła * dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga * i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...
J 7, 37

W ostatnim dniu święta, * Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Alleluja.
 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, * którym w cudowny sposób napełniłeś swoich Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
W. Amen.
K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG