Tu jesteś:


Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin

Kolor szat:
Niedziela, 9 czerwca 2019
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Uroczystość

Teksty Mszy w ciągu dnia

Przejdź do tekstów wieczornej Mszy Wigilijnej dnia


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
tekst | nuty | nagranie
K:
O niewysłowione szczęście
tekst | nuty | nagranie
U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z:
Com przyrzekł Bogu


Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:


por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

Sap 1, 7; Ps 67

 

Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia, et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia.
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius, et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Obchodzimy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zgodnie z obietnicą Chrystusa, Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych w Wieczerniku. Stało się to równocześnie zapoczątkowaniem działalności Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W tym też dniu miało miejsce pierwsze publiczne ukazanie się Kościoła. Jego historię wypełnia odtąd ciągła troska o budowanie Chrystusowego Ciała, a więc ludu Bożego, który ma stale wzrastać i potęgować swoją jedność.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Z uwagą i głęboką wiarą słuchajmy opisu zesłania Ducha Świętego, który uczynił z Apostołów odważnych głosicieli Ewangelii Chrystusa.


Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34
(R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

1Błogosław, duszo moja, Pana, *
 Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
 ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

29Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
 i w proch się obracają.
30Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
 i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

31Niech chwała Pana trwa na wieki, *
 niech Pan się raduje z dzieł swoich.
34Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
 będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Ps 103, 30

 

Allelúia. Emítte Spíritum meum, et creabúntur, et renovábis fáciem terræ.


Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi

Rz 8, 8-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Św. Paweł przypomni nam ważną prawdę, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, by świadomie budować jedno Ciało, którym jest Kościół.


 


Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
 

 

Veni Sancte Spíritus,
Et emítte cælitus
Lucis tuæ rádium.

Veni pater páuperum,
Veni dator múnerum,
Veni lumen córdium.

Consolátor óptime,
Dulcis hospes ánimæ,
Dulce refrigérium.

In labóre réquies,
In æstu tempéries,
In fletu solátium.

O lux beatíssima,
Reple cordis íntima
Tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
Nihil est in hómine,
Nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
Riga quod est áridum,
Sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
Fove quod est frígidum,
Rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
In te confidéntibus,
Sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
Da salútis éxitum,
Da perénne gáudium.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
          napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

Allelúia. Veni Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium, et tui amóris in eis ignem accénde.


Duch Święty was wszystkiego nauczy

J 14, 15-16. 23b-26
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Duch Święty dokonuje naszego pojednania z Ojcem w sakramencie pokuty, przynosząc nam przez to wielki dar pokoju.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Boga, który umacnia nas swym Duchem, prośmy w naszych intencjach:
  • Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby Duch Święty kierował ich sercami w posłudze całemu Kościołowi.
  • Za wszystkich, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, aby wciąż odkrywali w sobie dary Ducha Pocieszyciela i żyli nimi każdego dnia.
  • O wzajemne zrozumienie między ludźmi, aby ustały prześladowania z powodów religijnych.
  • O zdrowie i moc Ducha Świętego dla chorych, aby byli radością dla dobra Kościoła i świata.
  • Za zmarłych, aby dostąpili przebaczenia za popełnione grzechy.
  • Za nas samych, abyśmy każdego dnia dbali o rozwój darów, jakie otrzymujemy od Ducha Świętego, i nieustannie zapraszali Go do naszego życia.
Boże, Ty przez Ducha Świętego prowadzisz swój Kościół do niebieskiej ojczyzny; spraw, byśmy byli posłuszni Jego świętym natchnieniom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 67, 29-30


 

Confírma hoc Deus, quod operátus es in nobis, a templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia.


27. Zesłanie Ducha Świętego
dopełnieniem dzieła zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, * zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, * których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, * jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. * Duch Święty w początkach Kościoła * dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga * i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Otwierając szeroko nasze serce na działanie Ducha Świętego, pragniemy z żywą wiarą włączyć się w Ofiarę Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli stać się żywym darem dla najlepszego Ojca.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Odrodzeni z wody i Ducha Świętego w sakramencie chrztu, staliśmy się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

Act 2, 2. 4

 

Factus est repénte de cælo sonus adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, allelúia, et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia. 

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Oświeceni światłem Ducha Świętego i wzmocnieni Jego darami, wracajmy do naszych domów, by tam podjąć życie godne dziecka Bożego. 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
W. Amen.
K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG