Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 9 czerwca 2019
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Uroczystość

Jutrznia


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego, str. 804; LG skrócone: Zesłanie Ducha Świętego, str. 597-598

 

Oto przez czasu obroty
Powraca święto radosne,
Kiedy na uczniów Chrystusa
Zstępuje Duch Pocieszyciel.

Przyszedł w postaci płomienia
I w drżących ognia językach,
Aby usprawnić ich słowa,
Rozpalić serca miłością.

Pogan ogarnia zdumienie,
Bo każdy słyszy swą mowę,
Tych zaś, co Ducha są pełni,
Przenika żar uniesienia.

Wtedy dokonał się okres
Paschalnych dni i tajemnic;
Nowe zaczęły się czasy,
Gdy Prawo moc utraciło.

Panie i Boże najlepszy,
Pokornie Ciebie prosimy:
Natchnij nas Duchem zesłanym
I udziel nam Jego darów.

Tyś nasze serca namaścił,
Napełnił łaski bogactwem,
Teraz więc odpuść nam grzechy
I życiem obdarz spokojnym.

Daj poznać, Duchu Najświętszy,
Przez Ciebie Ojca i Syna,
Wiarę w nas wszystkich umocnij,
Że tchnieniem jesteś Obydwu. Amen.


Antyfony - LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego, str. 805; LG skrócone: Zesłanie Ducha Świętego, str. 598
Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 847-850; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. O Panie, jak dobry i pełen słodyczy * jest Duch Twój, który w nas przebywa. / Alleluja.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Papieskie katechezy o psalmach:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O Panie, jak dobry i pełen słodyczy / jest Duch Twój, który w nas przebywa. / Alleluja.

2 ant. Źródła i wszystko, co żyje w wodach, * hymn śpiewajcie Bogu. / Alleluja.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Źródła i wszystko, co żyje w wodach, / hymn śpiewajcie Bogu. / Alleluja.

3 ant. Apostołowie wysławiali różnymi językami * wielkie dzieła Boże. / Alleluja.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Papieskie katechezy o psalmach:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Apostołowie wysławiali różnymi językami / wielkie dzieła Boże. / Alleluja.


LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego, str. 805;
Dz 5, 30-32

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.


LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego, str. 805; LG skrócone: Zesłanie Ducha Świętego, str. 598

Melodie responsorium:

K.   Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. * Alleluja, alleluja.
W.  Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. / Alleluja, alleluja.
K.   I zaczęli przemawiać.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. / Alleluja, alleluja.


LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego C, str. 805;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Weźmijcie Ducha Świętego, * którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Weźmijcie Ducha Świętego, / którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. / Alleluja.


LG tom II: Zesłanie Ducha Świętego, str. 805-806; LG skrócone: Zesłanie Ducha Świętego, str. 599

Melodie próśb:

Z niewzruszoną nadzieją błagajmy Chrystusa Pana, który zjednoczył swój Kościół w Duchu Świętym:
Panie, odnów oblicze ziemi.

Panie Jezu, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, wylałeś z Twego boku strumień żywej wody,
- ześlij nam swego Ducha Ożywiciela.
Panie, odnów oblicze ziemi.

Panie Jezu, gdy zostałeś otoczony chwałą na prawicy Bożej, udzieliłeś uczniom Daru Ojca,
- ześlij Ducha Świętego, aby kształtował nową ziemię.
Panie, odnów oblicze ziemi.

Panie Jezu, Ty dałeś Apostołom władzę odpuszczania grzechów mocą Twego Ducha,
- zniwecz wszelki grzech na świecie.
Panie, odnów oblicze ziemi.

Panie Jezu, Ty obiecałeś, że Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co powiedziałeś,
- ześlij Ducha, aby oświecał naszą wiarę.
Panie, odnów oblicze ziemi.

Panie Jezu, Ty obiecałeś posłać Ducha Prawdy, aby dawał o Tobie świadectwo,
- ześlij Ducha, aby nas uczynił Twoimi wiernymi świadkami.
Panie, odnów oblicze ziemi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zaleca się użycie uroczystego błogosławieństwa:

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
W. Amen.
K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG