Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 13 czerwca 2019
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Święto

Jutrznia


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste,
Odkupicielu, najwyższy Kapłanie,
Ty składasz Ojcu jako przebłaganie
Samego siebie.

Jezu pokorny, chętnie się zgodziłeś
Być wprowadzonym w ciemną trwogę śmierci,
By nam, zgubionym, utorować drogę
Ku bramom nieba.

Gdy wypełniłeś proroków wyrocznie,
Znosząc obrzędy przodków uświęcone,
Nową miłością ustanawiasz odtąd
Z niebem przymierze.

Dawco łaskawy wzniosłego przymierza,
Jedyny Święty, poręko pokoju,
Sam na ołtarzach siebie Bogu składasz,
Pokarmie życia.

Na drzewie krzyża, Chryste, wywyższony,
Wszystkich przygarniasz, umacniasz miłością.
Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem
Wieczysta chwała. Amen.


Antyfony - LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013
Psalmy - LG tom III: Niedziela I, str. 568-517; LG skrócone: Niedziela I, str. 568-517

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Przez krew Jego krzyża * Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Papieskie katechezy o psalmach:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez krew Jego krzyża / Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

2 ant. Wszystko przez Chrystusa * i dla Chrystusa zostało stworzone.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Wszystko przez Chrystusa / i dla Chrystusa zostało stworzone.

3 ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, * a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Papieskie katechezy o psalmach:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, / a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013;
Hbr 10, 5-10

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże". Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: "Oto idę, aby spełnić wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Melodie responsorium:

K.   Oto przychodzę, * Abym pełnił Twoją wolę.
W.  Oto przychodzę, / Abym pełnił Twoją wolę.
K.   Twoje Prawo mieszka w moim sercu.
W.  Abym pełnił Twoją wolę.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto przychodzę, / Abym pełnił Twoją wolę.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, * aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, / aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Melodie próśb:

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty napełniasz dobrodziejstwami wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą; my, Twoje dzieci, na początku tego dnia, prosimy Cię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie:
Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
- prowadź nas do światła Twojej prawdy.
Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Słowo Boga, Ty jesteś u Ojca odwiecznie i na wieki,
- uświęć Twój Kościół w jedności.
Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu, namaszczony przez Ojca w Duchu Świętym,
- utwierdź Twój Kościół w świętości.
Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Kapłanie Nowego Testamentu,
- przyoblecz kapłanów Twoją świętością na chwałę Ojca.
Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Mądrości Boga, pokoju i pojednanie nasze,
- spraw, abyśmy wszyscy byli zgodni i jednomyślni w Twoim Kościele.
Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Wieczny Kapłanie i chwało Ojca,
- spraw, aby nasza ofiara była uwielbieniem Twojej wiecznej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG