Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 13 czerwca 2019
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Święto

Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

O Chryste, wieczny Kapłanie,
Dawco nowego Przymierza,
Tobie składamy z wdzięcznością
Modlitwy nasze i pieśni.

Wyszedłeś z Ojca pałacu,
Przejęty naszą przewiną,
Wstąpiłeś w łono Dziewicy,
Ubogi oraz posłuszny.

Ojciec wraz z Duchem namaścił
Ciebie na Arcykapłana,
Byś zgładził stare przewiny
I wszystko w łasce odnowił.

Najczystsza Żertwo jedyna,
Z miłości krew swą wylewasz,
By nowe dzieci już mogły
Ojca pokojem się cieszyć.

Jedyny nasz Zbawicielu,
Wieczna Ofiaro ołtarzy;
Siedzisz na tronie najwyższym,
Aby się wstawiać za nami.

Chryste, Najwyższy Kapłanie,
Który królujesz na wieki,
Ofiaro wieczna i żywa,
Ciebie i Ojca wielbimy. Amen.


Antyfony - LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013
Psalmy - LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: * Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: / Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

2 ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, * razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

Psalm 111
Wielkość dzieł Bożych
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny (Ap 15, 3)

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
Ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, / razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

3 ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, * Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, / Pierworodnym wobec każdego stworzenia.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013;
Hbr 10, 19-23

Mamy, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Melodie responsorium:

K.   Zachowajmy pokój z Bogiem * Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W.  Zachowajmy pokój z Bogiem / Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
K.   Chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
W.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Zachowajmy pokój z Bogiem / Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Ojcze, za nimi proszę, * ponieważ są Twoimi, / a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, / aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ojcze, za nimi proszę, / ponieważ są Twoimi, / a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, / aby i oni byli uświęceni w prawdzie.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 2013; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013


Melodie próśb:

Do Boga Ojca, który swoją wolą wszystkim kieruje i błogosławi tych, którzy w Nim mają nadzieję, przez Chrystusa zanieśmy nasze prośby:
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty jesteś Słowem Ojca,
- daj nam poznać, o co mamy prosić.
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste Kapłanie, Ty jesteś chlebem życia,
- spraw, aby wybrani żyli darem własnego kapłaństwa i w Tobie udoskonalali swoje oddanie.
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste uwielbiony, Ty zawsze wstawiasz się za nami u Ojca,
- uczyń nas wiernymi w modlitwie, aby nie zabrakło robotników na Twoim żniwie.
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste Panie, posłany przez Ojca,
- spraw, aby wszyscy w Tobie odnajdowali życie i drogę do Królestwa.
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty śmiercią swoją śmierć pokonałeś,
- przyjmij ofiarę życia naszych zmarłych i daj im radość wiecznej chwały.
Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Własne, str. Dodatek 20; LG skrócone: Własne, str. Dodatek 2013

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG