Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 16 czerwca 2019
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Ciebie wzywamy
Pd:
Ojcze, chwała Tobie
tekst | nuty | nagranie
K:
Upadnij na kolana
U:
Chwała i dziękczynienie
Z:
Przez chrztu świętego wielki darNiech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec * i Jedyny Syn Boży * oraz Duch Święty, * bo okazał nam swoje miłosierdzie.

Rom 5, 5; 10, 11; Ps 102


Caritas Dei diffúsa est in córdibus nostris, allelúia, per inhabitántem Spíritum eius in nobis, allelúia, allelúia.
Bénedic ánima mea Dómino, et ómnia quae intra me sunt, nómini sancto eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przeżywamy uroczystość Trójcy Świętej. Wysławiamy Ojca niebieskiego, który w mądrości i miłości stworzył wszystkie swoje dzieła. A gdy nadeszła pełnia czasów, posłał nam Jednorodzonego Syna swojego, który wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy zaś już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał, zesłał nam Ducha Świętego, aby prowadząc swoje dzieło na świecie, doprowadził je do pełnej świętości.
Wyraźmy dziś wdzięczność za tę nieskończoną dobroć Boga w Trójcy Jedynego i obudźmy szczery żal z powodu naszej dotychczasowej niewierności.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Boża mądrość wszystko wspaniale urządziła. Człowiek jako istota rozumna powinien odczytywać plan Boży i według niego układać swoje życie.


Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

4Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
 na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
5Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
 czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

6Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
 uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
7Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
 wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

8Owce i bydło wszelakie, *
 i dzikie zwierzęta,
9ptaki niebieskie i ryby morskie, *
 wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Dan 3, 55. 56

 

Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abýssos, et sedes super Chérubim.
Benedíctus es Dómine, in firmaménto cæli, et laudábilis in sæcula.


Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Do Ojca niebieskiego zdążamy za pośrednictwem Chrystusa, dzięki miłości udzielanej nam przez Ducha Świętego.


Por. Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dan 3, 52

 

Allelúia. Benedíctus es, Dómine Deus patrum nostrórum, et laudábilis in sæcula.


Wszystko, co ma Ojciec, jest moje;
Duch z mojego weźmie i wam objawi

J 16, 12-15
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Z żywą wiarą przyjmujmy zawsze Słowo Boże i zachowujmy je w życiu, abyśmy wszyscy mogli chwalić Ojca naszego, który jest w niebie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Wyznaliśmy wiarę w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z ufnością przedstawmy Mu nasze błagania:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby w całym świecie wskazywał na miłość Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Za pasterzy Kościoła, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię w mocy Ducha Świętego.
  • Za przeżywających wątpliwości w wierze, aby nasze świadectwo ich umocniło.
  • Za rodziny doświadczające trudności, aby z pomocą łaski Bożej mogły je pokonać.
  • Za zmarłych, aby radowali się na wieki w królestwie niebieskim.
  • Za nas samych, abyśmy byli wierni obietnicom chrztu świętego.
Boże w Trójcy niepojęty, do Ciebie wznosimy naszą modlitwę, daj nam mężnie wyznawać wiarę i wzrastać w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia, * i przez tę Ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Tob 12, 6


 

Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.


42. Tajemnica Najświętszej Trójcy

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * Jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, * jednym głosem wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Dobry Bóg pragnie nawiązać z człowiekiem łączność. W sposób przekraczający wszelkie ludzkie wyobrażenia czyni to podczas sprawowania Eucharystii. Za chwilę chleb i wino zostaną przemienione w Ciało i Krew Jezusa, a potem otrzymamy zaproszenie do uczty eucharystycznej. Postarajmy się ożywić swoją wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Do Boga, który jest w niebie, możemy wołać "Ojcze nasz". Prośmy Go, abyśmy w codziennym naszym życiu zasługiwali na miano Jego dzieci: Ojcze nasz...Ga 4, 6

Na dowód tego, że jesteście synami, * Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, * który woła: Abba, Ojcze.

Tob 12, 6

 

Benedícimus Deum cæli, et coram ómnibus vivéntibus confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam. 

Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego Sakramentu * i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 4

 

Odnowieni duchowo przez przyjęcie słowa Bożego i uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, wracajmy teraz do naszych codziennych spraw, starając się chwalić całym swoim życiem Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Rafał Jereczek OP: Bez innych nie jesteś sobą
   •  Srećko Koralija OP: Życie w prawdzie
   •  Wojciech Prus OP: Taniec radości
   •  Dominik Jurczak OP: Przewodnik po Trójcy
   •  Mateusz Przanowski OP: Cała prawda
   •  Stacja7.pl: Niesamotny Bóg
   •  Tadeusz Hajduk SJ: Centrum tajemnicy wiary
   •  ks. Leszek Smoliński: Chwała Trójcy
   •  ks. Leszek Smoliński: Włączeni w Tajemnicę Boga
   •  Piotr Blachowski: Duch prawdy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Ojciec, Syn, Duch
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Cierpliwość jest wszystkim
   •  ks. Wacław Depo: Jedyny, który jest miłością
   •  wiara.pl: Jest jeden Bóg
   •  ks. Jan Dzielny: Czego nas uczy Trójca?
   •  ks. Janusz Mastalski: O Trójcy Świętej
   •  ks. Wacław Chmielarski: Trudna tajemnica
   •  ks. Tomasz Jelonek: Nadzieja
   •  ks. Bogdan Zbroja: Ojciec, Syn i Duch Święty
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Bóg jest jedyny, ale nie samotny
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Tajemnica Bożego życia
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Nie zgadzam się z Trójcą

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG