Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 18 czerwca 2019
III tydzień psałterza
XI tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 27, 7. 9

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj * i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Tu przy ołtarzu, na którym Chrystus ponawia swoją Ofiarę Krzyża, musimy naprawdę szczerze pragnąć pojednania z tymi, którzy nas kiedykolwiek obrazili, zasmucili, zganili albo też uczynili jaką bądź szkodę czy przykrość. Pan nam wszystko chce darować, gdy my odpuszczamy naszym winowajcom. 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chrystus dla was stał się ubogim

2 Kor 8, 1-9

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości okazali oni gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
I nie tylko tak było, jak się spodziewaliśmy, lecz ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby, jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia pośród was.
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Chrystus stał się dla nas ubogi, aby pociągnąć wszystkich ku sobie. Spiesząc z pomocą potrzebującym, służymy samemu Jezusowi.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

2 Kor 8, 1-9  


Hojność Kościoła Macedonii na rzecz ubogich

W rozdziałach 8 i 9 (które tworzą drugą część Drugiego Listu do Koryntian) zajmuje się św. Paweł znowu sprawą jałmużny dla Kościoła w Jerozolimie. Wcześniej pisał już o tym w Pierwszym Liście do Koryntian. Z powodu niesnasek we wspólnocie korynckiej sprawy tej zaniechano.
Paweł niewiele pisze o tym, że gmina jerozolimska znajduje się w potrzebie - widocznie Koryntianie wiedzieli o tym. Nie chce też w tej sprawie wydawać rozkazów (w. 8), tylko delikatnie prosi i daje uzasadnienie. Najpierw wskazuje na przykład chrześcijan z Macedonii. Choć sami byli biedni, Bóg dał im łaskę dawania, radość obdarowywania; gdyż wspaniałomyślne dawanie czyni radosnym samego dawcę i tworzy wspólnotę z obdarowanym i z samym Bogiem, który jest Dawcą wszystkich darów.
Jeszcze głębsze uzasadnienie: sam Chrystus stał się ubogim, aby przez swoje ubóstwo nas ubogacić (w. 9). To, co On, Syn Boży, uczynił stawszy się człowiekiem, tego ludzie nigdy nie mogą uczynić. Ale mogą oni i powinni wyciągnąć wnioski z tego, co im się wydarzyło i kontynuować wobec innych ludzi to, czego sami doznali od Boga.


Ps 146 (145), 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a
(R.: por. 2a)

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.

1Chwal, duszo moja, Pana. *
2Będę chwalił Pana do końca mego życia,
 będę śpiewał mojemu Bogu, *
 dopóki istnieję.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.

5Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
 kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
6On stworzył niebo i ziemię, i morze *
 ze wszystkim, co w nich istnieje.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.

 Bóg wiary dochowuje na wieki, *
7uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
 chlebem karmi głodnych, *
 wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.

8Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
 Pan dźwiga poniżonych.
 Pan kocha sprawiedliwych, *
9Pan strzeże przybyszów.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.


J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,
          abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Mt 5, 43-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Prawdziwa miłość chrześcijańska winna ogarniać naprawdę wszystkich, nawet naszych nieprzyjaciół.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mt 5, 43-48  

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Stary Testament zawierał przykazanie miłości bliźniego (Kpł 19, 18), ale za bliźnich uważano jedynie członków narodu wybranego i tych, którzy zostali w jakiś sposób do tego narodu włączeni. Natomiast nigdzie w Starym Testamencie nie ma nakazu nienawiści nieprzyjaciół. Żydzi wyprowadzali ten nakaz drogą dedukcji z przykazania miłości bliźniego: wszyscy, którzy nie należeli do narodu wybranego, byli bałwochwalcami, a więc nieprzyjaciółmi Boga. Ponieważ zaś Żydzi nie znali czegoś pośredniego między miłością i nienawiścią, uczucie wobec nie-Żydów sformułowali posługując się pojęciem nienawiści.
Jezus przykazaniu miłości bliźniego nadaje wymiar uniwersalny, nie robiąc żadnych rozróżnień. Kto tego nie czyni, pozostaje na poziomie celników, którzy byli między sobą solidarni i tylko siebie kochali, lub na poziomie pogan. Wychodząc od zasady akceptowanej przez Żydów, że "należy naśladować postępowanie Boga", Jezus ustanawia zasadę miłości uniwersalnej. Bóg nie rozróżnia; sprawia, że słońce wschodzi dla wszystkich. Jest to idea nowa, gdyż Żydzi byli przekonani o posiadaniu przywilejów.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i Sakrament, który go odnawia, * spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.40. Proklamacja misterium Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Ps 27, 4

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia.

Albo:

J 17, 11

Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś, * aby tak jak My stanowili jedno.
 

Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG