Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonie kamedulskim:

Kolor szat:
Wtorek, 18 czerwca 2019
ŚW. ROMUALDA, OPATA
Uroczystość

I Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Wtorek III, str. 836; LG skrócone: Wtorek III, str. 990

Przed czym tak uciekasz, ojcze,
Gdy porzucasz gwarne miasta?
Co tam widzisz na pustyni,
O czym myślisz w samotności?

Duch swobodny twój przenika
Aż do sfery wiecznej chwały:
Tam zaś niemy wobec ludzi
Z Bogiem samym mówi śmiele.

Oderwany, uciszony,
Pośród chórów jasnych duchów
Nieustannie się oddajesz
Uwielbieniu Bożej Chwały.

Chryste, jakże czystą radość
Dajesz tym, co Cię miłują!
Szukających Cię w pustyni
Ty zamykasz w swoim sercu.

Uwielbiony bądź nam, Panie,
Któryś pościł na pustyni:
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niech na wieki będzie chwała. Amen.


Antyfony - LG tom III: Wtorek III, str. 836-838; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992
Psalmy - LG tom III: Wtorek III, str. 836-838; LG skrócone: Wtorek III, str. 991-992

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Chwalcie naszego Boga, * wszyscy Jego święci.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie naszego Boga, / wszyscy Jego święci.

2 ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, / albowiem oni będą nasyceni.

3 ant. Błogosławiony Bóg, który nas wybrał, * abyśmy byli święci i nieskalani w miłości.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Bóg, który nas wybrał, / abyśmy byli święci i nieskalani w miłości.


LG tom III: Wtorek III, str. 838;
1 P 1, 13b. 15-16

Bracia: miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. W całym postępowaniu stańcie się świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.


LG tom III: Wtorek III, str. 838; LG skrócone: Wtorek III, str. 993

Melodie responsorium:

K.   Kogo prócz Ciebie mam w niebie? * Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
W.  Kogo prócz Ciebie mam w niebie? / Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
K.   Ty do swej chwały mnie prowadzisz.
W.  Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Kogo prócz Ciebie mam w niebie? / Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.


LG tom III: Wtorek III, str. 838;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Błogosławiony ten, kto pokłada ufność w Panu, * i Pan jest jego nadzieją.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony ten, kto pokłada ufność w Panu, / i Pan jest jego nadzieją.


LG tom III: Wtorek III, str. 839; LG skrócone: Wtorek III, str. 993


Melodie próśb:

Pan nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, wołajmy więc do Niego z pokorą i ufnością:
Wysłuchaj nas, Panie!

Panie, Ty chcesz, aby Twój Kościół był jak miasto położone na górze,
- spraw, abyśmy byli synami światłości i owoc przynosili.
Wysłuchaj nas, Panie!

Panie, Ty nam nakazałeś czuwać i nigdy nie ustawać,
- spraw, abyś nas znalazł czuwających, gdy przyjdziesz.
Wysłuchaj nas, Panie!

Panie, Ty jesteś wśród tych, którzy są zebrani w Twoje imię,
- spraw, aby Twoja miłość w nas była znakiem obecności Twojego królestwa.
Wysłuchaj nas, Panie!

Panie, Ty wskazałeś ciasną drogę wiodącą do zbawienia,
- daj, aby nas ona doprowadziła do Ciebie.
Wysłuchaj nas, Panie!

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem,
- daj, aby powstali w chwale ci, którzy za życia byli świątynią Ducha Świętego.
Wysłuchaj nas, Panie!

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Wtorek III, str. 839; LG skrócone: Wtorek III, str. 993

Boże, Ty przez świętego Romualda odnowiłeś w Kościele życie pustelnicze, spraw, abyśmy zapierając się samych siebie i naśladując Chrystusa, * mogli osiągnąć królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG