Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 22 czerwca 2019
III tydzień psałterza
XI tydzień Okresu Zwykłego

Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom III: Sobota III, str. 894; LG skrócone: Sobota III, str. 1046

 

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.


Antyfony - LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048
Psalmy - LG tom III: Sobota III, str. 894-896; LG skrócone: Sobota III, str. 1047-1048

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Jesteś blisko, Panie, * i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Papieskie katechezy o psalmach:

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jesteś blisko, Panie, / i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

2 ant. Mądrość Twoja, Panie, * niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

Pieśń (Mdr 9, 1-6. 9-11)
Modlitwa o dar mądrości
Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć (Łk 21, 15)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, *
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
I w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, *
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
By w świętości i sprawiedliwości władał światem, *
a sądy sprawował w prawości serca;
Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, *
i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, †
człowiekiem słabym i żyjącym krótko, *
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, †
jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie, *
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, *
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
Wie, co jest miłe dla Twoich oczu *
i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios *
i poślij z tronu Twej chwały,
Aby przy mnie będąc ze mną pracowała *
i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko, †
moim czynom będzie mądrze przewodziła *
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie / i ze mną pracuje.

3 ant. Wierność Pana * trwa na wieki.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)

Papieskie katechezy o psalmach:

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wierność Pana trwa na wieki.


LG tom III: Sobota III, str. 896;
Flp 2, 14-15

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.


LG tom III: Sobota III, str. 896; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Melodie responsorium:

K.   Wołam do Ciebie, Panie, * Ty jesteś moją ucieczką.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Działem moim w krainie żyjących.
W.  Ty jesteś moją ucieczką.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.


LG tom III: Sobota III, str. 897;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, * którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, / którzy mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.


LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Melodie próśb:

Z ufnością módlmy się do Boga, który wywyższył Maryję, Matkę Chrystusa, ponad wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi:
Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Miłosierny Ojcze, dzięki Ci za to, że nam dałeś Maryję jako Matkę i wzór postępowania,
- za Jej wstawiennictwem uświęcaj nasze serca.
Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty sprawiłeś, że Maryja pilnie słuchała Twego słowa i była Twoją wierną Służebnicą,
- za Jej wstawiennictwem udzielaj nam owoców Ducha Świętego.
Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i przez zmartwychwstanie swego Syna napełniłeś Jej serce radością,
- za Jej wstawiennictwem dodaj nam siły w utrapieniach i utwierdzaj naszą nadzieję.
Przez zasługi Matki wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Sobota III, str. 897; LG skrócone: Sobota III, str. 1049

Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i źródłem naszego zbawienia, uczyń całe nasze życie pieśnią ku Twojej chwale, * abyśmy mogli w niebie nieustannie Ciebie wielbić. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG