Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Poza Polską (tu, gdzie uroczystość
Bożego Ciała przeniesiona jest na niedzielę):

Kolor szat:
Sobota, 22 czerwca 2019
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Uroczystość

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom III: Niedziela IV, str. 902; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053

 

Sław, języku, tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
Którą, jako łask krynicę,
Wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów, godzien czci.

Z Panny czystej narodzony,
Posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony
Ziarno słowa rzucił w lud,
Wtedy cudem niezgłębionym
Zamknął swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy wieczerzy
Z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko jak należy,
Czego przepis prawny chciał,
Sam Dwunastu się powierzył
I za pokarm z rąk swych dał.

Słowem więc Wcielone Słowo
Chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową,
Darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
Pewność o tym w serca śle.

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.


Antyfony - LG tom III: Niedziela IV, str. 902-904; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053-1055
Psalmy - LG tom III: Niedziela IV, str. 902-904; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1053-1055

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Pan miłosierny i łaskawy * dał pokarm swoim wiernym, / aby trwała pamięć Jego cudów.

Psalm 111
Wielkość dzieł Bożych
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny (Ap 15, 3)

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
Ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan miłosierny i łaskawy dał pokarm swoim wiernym, / aby trwała pamięć Jego cudów.

2 ant. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi, * najlepszym pokarmem nas żywi.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi, / najlepszym pokarmem nas żywi.

3 ant. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: * To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, / ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. / Alleluja.

Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Sąd Boży

Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: / To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, / ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. / Alleluja.


LG tom III: Niedziela IV, str. 904-905;
1 Kor 10, 16-17

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.


LG tom III: Niedziela IV, str. 905; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1056

Melodie responsorium:

K.   Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. * Alleluja, alleluja.
W.  Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. / Alleluja, alleluja.
K.   Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, będzie żył na wieki.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. / Alleluja, alleluja.


LG tom III: XII Niedziela Zwykła C, str. 313;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. O jak słodki jest Duch Twój, Panie, * aby ukazać dobroć swoim dzieciom, / dałeś im chleb z nieba, / łaknących napełniasz dobrami, / z niczym odprawiasz pysznych bogaczy.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O jak słodki jest Duch Twój, Panie, / aby ukazać dobroć swoim dzieciom, / dałeś im chleb z nieba, / łaknących napełniasz dobrami, / z niczym odprawiasz pysznych bogaczy.


LG tom III: Niedziela IV, str. 905; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1056


Melodie próśb:

Chrystus zaprasza wszystkich na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania:
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować eucharystyczną wieczerzę na swoją pamiątkę,
- niech ona będzie źródłem życia Twego Kościoła.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, Jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów,
- daj, aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb, stają się jednym ciałem,
- umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania,
- przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz,
- daj, aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: XII Niedziela Zwykła C, str. 313; LG skrócone: XII Niedziela Zwykła, str. 617

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG