Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 30 czerwca 2019
I tydzień psałterza
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Boże w dobroci
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Kochajmy Pana
tekst | nuty | nagranie
K:
Ciebie całą duszą pragnę
tekst | nuty | nagranie
U:
Chwała i dziękczynienie
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi


Ps 47, 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

Ps 46, 2. 3

 

Omnes gentes pláudite mánibus, iubiláte Deo in voce exsultatiónis.
Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis, Rex magnus super omnem terram.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przy ołtarzu zbieramy się na głos naszego Ojca niebieskiego, który chce do nas przemówić swoimi boskim słowem i wzmocnić ponowieniem Ofiary Jezusa Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że spełnia to ważną rolę w naszym życiu chrześcijańskim. Otrzymaliśmy wprawdzie dar wolności, ale jakże często nie wiemy, czego należy pragnąć i co wybrać, by z tego daru dobrze skorzystać. A jeśli nawet poznamy dobro, to przecież tak trudno zrealizować je w życiu.
Gdy jednak stajemy w obliczu naszego Ojca i chemy być naprawdę szczerzy, dostrzegamy swoją ludzką słabość i przyznajemy się do upadków, które były nadużyciem wolności.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Powołanie Elizeusza

1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».
Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Powołanie, jakie człowiek otrzymuje od Boga, wymaga zawsze zdecydowanej postawy i pozytywnej odpowiedzi całym życiem.


Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
(R.: por. 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

1Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
2mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
5Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
 to On mój los zabezpiecza.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

7Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
 bo serce napomina mnie nawet nocą.
8Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
 On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

9Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
 a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
10bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
 i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

11Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
 pełnię radości przy Tobie
 i wieczne szczęście *
 po Twojej prawicy.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Ps 33, 12. 6

 

Veníte fílii, audíte me, timórem Dómini docébo vos.
Accédite ad eum, et illuminámini, et fácies vestræ non confundéntur.


Postępowanie według ducha daje wolność

Ga 5, 1. 13-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijanin został wezwany do prawdziwej wolności, która wyraża się w świadomym i dobrowolnym pełnieniu Ewangelii z pomocą Bożej łaski.


1 Sm 3, 9d; J 6, 68c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 46, 2


Allelúia. Omnes gentes pláudite mánibus, iubiláte Deo in voce exsultatiónis.


Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Łk 9, 51-62
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus idzie w sposób zdecydowany do Jerozolimy, aby spełnić wolę Ojca. Tego zdecydowania domaga się również od tych, którzy pragną pójść za Nim i dokładnie Go naśladować.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Bogu, który pragnie naszego zbawienia, przedstawmy nasze intencje:
  • O odwagę dla Kościoła, aby głosił światu wszystkie wymagania Ewangelii.
  • O ducha pokory dla sprawujących jakąkolwiek władzę.
  • O dobry odpoczynek dla przebywających na wakacjach i urlopach.
  • O siłę i cierpliwość dla rodziców, aby byli wzorem prawdziwie chrześcijańskiego życia.
  • O pokój wieczny dla naszych zmarłych.
  • O łaskę wytrwania w dobru dla nas samych.
Boże, pozwól nam dostrzegać Twą obecność w codzienności i uwielbiać Cię za nią. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dan 3, 40


 

Sicut in holocáusto aríetum et taurórum, et sicut in míllibus agnórum pínguium, sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut plácaet tibi, quia non est confúsio confidéntibus in te Dómine.


29. Misterium zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Zbliżamy się do szczytowego punktu sprawowania wielkiej tajemnicy naszej wiary. Postarajmy się przeżyć te chwile w naprawdę modlitewnym nastawieniu.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Ps 103, 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Albo:

J 17, 20-21

Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Ps 30, 3ab

 

Inclína aurem tuam, accélera, ut éruas nos. 

Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Sam Bóg, źródło radości i pokoju, oświecił nas i wzmocnił przez udział w tej Najświętszej Ofierze. Przyjmując teraz Jego błogosławieństwo, wracajmy do domu z tym nastawieniem, że chcemy dochować Mu wierności.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Wojciech Gomułka OP: Mów, Panie
   •  Michael J. Dodds OP: Dobre rady
   •  Wojciech Prus OP: Jak wędrowiec
   •  Maciej Roszkowski OP: Gwałtowność
   •  Marian Grabowski: Synowie Gromu
   •  Stacja7.pl: Oszukać przeznaczenie
   •  ks. Leszek Smoliński: Głosić Królestwo
   •  Piotr Blachowski: Praca czy powołanie?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Nie przesadzajmy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Decyzja wypisana na twarzy
   •  ks. Artur Stopka: Idź i głoś królestwo Boże
   •  ks. Jan Kochel: W drodze z Jezusem
   •  ks. Wacław Depo: Bóg spełnieniem wolności
   •  ks. Edward Staniek: Wartość wyrzeczenia
   •  ks. Wiesław Niewęgłowski: Wolność warunkuje miłość
   •  ks. Dariusz Madejczyk: ...ponieważ zmierzał do Jerozolimy
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: A wstecz się ogląda...
   •  ks. Janusz Mastalski: Czym ma być wolność?
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Boże wołanie
   •  ks. Grzegorz Babiarz: O obojętności
   •  ks. Edward Staniek: Ku wolności
   •  ks. Tomasz Chudy SDS: Chrystusowa wolność
   •  ks. Rafał Chwałkowski SDS: Pójdź za Mną
   •  ks. Kazimierz Kubat SDS: Czemu tak ostre wymagania?

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG