Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonach franciszkańskich:

Kolor szat:
Piątek, 2 sierpnia 2019
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ
Z PORCJUNKULI
Święto

Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.Syn Twój, Maryjo, chce spełnić
Każdą Twą prośbę za nami,
Wspomóż dziś tych, co Cię sławią
Jako Królową Aniołów.

Broń wszystkich, Tobie oddanych,
Od przywiązania do złego,
Aby przejęci bojaźnią,
Boga nie śmieli obrażać.

Niech Porcjunkuli kościółek,
Zwany kolebką Zakonu,
Będzie dla synów Franciszka
Znakiem braterskiej wspólnoty.

Uproś im łaskę wierności
Ślubom podjętym dla Boga.
Niechaj kochają ubogich,
Niosąc im pokój i dobro.

Wszystkim, co w serca pokorze
Pragną dziś kar odpuszczenia,
Daj zakosztować miłości,
Którą sam Chrystus obdarza.

Chwała niech będzie Ci, Jezu,
Z Matki Dziewicy zrodzony,
Wraz z Bogiem Ojcem i Duchem,
Teraz i zawsze, na wieki. Amen.1 ant. Błogosławiona między niewiastami * i niech będzie błogosławiona w swoim przybytku.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Papieskie katechezy o psalmach:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona między niewiastami / i niech będzie błogosławiona w swoim przybytku.

2 ant. Niech dusza wasza rozraduje się, celebrując jej miłosierdzie, * chwaląc Dziewicę, nie zawstydzicie się.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Niech dusza wasza rozraduje się, celebrując jej miłosierdzie, / chwaląc Dziewicę, nie zawstydzicie się.

3 ant. Miłuję tych, którzy Mnie miłują, * a którzy Mnie pilnie szukają, znajdą Mnie.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Papieskie katechezy o psalmach:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Miłuję tych, którzy Mnie miłują, / a którzy Mnie pilnie szukają, znajdą Mnie.


Syr 24, 25-27 (Wulg.)

We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i nasyćcie się moimi owocami. Albowiem duch mój słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad miód i plaster miodu.K.   Jak szczep winny * Wydałam woń wdzięczną.
W.  Jak szczep winny / Wydałam woń wdzięczną.
K.   A kwiaty moje owocami czci i bogactwa.
W.  Wydałam woń wdzięczną.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Jak szczep winny / Wydałam woń wdzięczną.


Łk 1, 68-79

Ant. Błogosławiony Pan, * bo tak dziś imię twoje uwielbił, / że nie odejdzie chwała twoja od ust ludzi, / którzy wiecznie będą pamiętać na moc Pańską.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Pan, / bo tak dziś imię twoje uwielbił, / że nie odejdzie chwała twoja od ust ludzi, / którzy wiecznie będą pamiętać na moc Pańską.Oddając cześć naszemu Zbawicielowi narodzonemu z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Zbawicielu świata, Ty mocą swojego odkupienia zachowałeś Twoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu,
- zachowaj nas od skażenia grzechem.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica stała się godnym dla Ciebie mieszkaniem i przybytkiem Ducha Świętego,
- daj, abyśmy byli na wieki świątynią Twego Ducha.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty nauczyłeś swą Matkę wybierać to, co najlepsze,
- spraw, abyśmy za Jej przykładem szukali pokarmu dającego życie wieczne.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Królu wieków, Ty przyjąłeś swą Matkę z ciałem i duszą do niebieskiej chwały,
- spraw, abyśmy zawsze myślą przebywali w niebie.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako Królowa stała po Twojej prawicy,
- daj, abyśmy zasłużyli na udział w Jej chwale.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami, * przez Jej wstawiennictwo daj nam także udział w pełni Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG