Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 4 sierpnia 2019
II tydzień psałterza
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Boże w dobroci
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
U:
Dzięki, o Panie
Z:
Zdrowaś, Maryja


Ps 70, 2. 6

Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie.

Ps 69, 2. 3. 4

 

Deus in adiutórium meum inténde, Dómine ad adiuvándum me festína, confudántur et revereántur inimíci mei, qui quærunt ánimam meam.
Avertántur retrórsum et erubéscant, qui volunt mihi mala.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Uczestnicząc w Ofierze Chrystusa odnawianej na naszych ołtarzach, musimy coraz dokładniej uświadamiać sobie prawdę, że Zbawiciel przez krzyż i mękę prowadzi nas do chwały zmartwychwstania. Stanowi to dla nas ważne pouczenie: chrześcijanin, który chce otrzymać udział w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, musi mieć wcześniej udział w Jego zbawczej śmierci. Nasz chrzest był pierwszym zanurzeniem w śmierci Chrystusa; ale stanowił jednocześnie wprowadzenie nas na drogę zbawienia, która wymaga ciągłego umierania wszystkiemu, co przyziemne, co osłabia naszą przyjaźń z Chrystusem lub tym bardziej mogłoby ją zerwać.
Msza św. nie tylko nam to wszystko przypomina, ale jednocześnie daje szczególne umocnienie w podejmowaniu tego zbawiennego działania. Musimy jednak naprawdę chcieć odrzucić od siebie wszelkie zło.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?

Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Mamy obowiązek podejmować codzienne nasze prace, pamiętając jednak równocześnie o tym, że nic z rzeczy ziemskich nie zaspokoi w pełni człowieczego serca.


Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
(R.: por. 1b)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

3Obracasz w proch człowieka *
 i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
4Bo tysiąc lat w Twoich oczach
 jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
 albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

5Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
 jak trawa, która rośnie:
6rankiem zielona i kwitnąca, *
 wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

12Naucz nas liczyć dni nasze, *
 byśmy zdobyli mądrość serca.
13Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
 Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

14Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
 abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
17Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
 i wspieraj pracę rąk naszych, *
 dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Ps 33, 2. 3

 

Benedícam Dóminum in omni témpore, semper laus eius in ore meo.
In Dómino laudábitur ánima mea, áudiant mansuéti, et læténtur.


Szukajcie tego, co w górze,
zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijanin idąc przez ziemię ma szukać tego, co jest w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca i gdzie jest nasza ojczyzna.


Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 87, 2

 

Allelúia. Dómine Deus salútis meæ, in die clamávi, et nocte coram te.


Marność dóbr doczesnych

Łk 12, 13-21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Życie człowieka nie może polegać na chciwym gromadzeniu dóbr ziemskich. Zawsze trzeha mieć na uwadze cel ostateczny.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Przedstawmy Bogu potrzeby nasze, Kościoła i całego świata:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby z mocą głosił wszystkim ludziom konieczność nawrócenia.
  • Za duchownych i zakonników, by ich codzienne życie było budujące dla całego Kościoła.
  • Za młodzież, aby obdarzona łaską Chrystusa, doszła do poznania i umiłowania prawdziwego Boga.
  • Za prześladowanych z powodu Ewangelii, aby ich cierpienia przyniosły obfity owoc.
  • Za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby mogli cieszyć się chwałą nieba.
  • Za nas, zebranych na modlitwie, abyśmy rozpaleni ogniem Ducha Świętego, szli drogą przykazań.
Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i prowadź nas pewną drogą do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Cf. Ex 24, 4. 5


 

Sanctificávit Móyses altáre Dómino, ófferens super illud holocáusta, et ímmolans víctimas, fecit sacrifícium vespertínum in odórem suavitátis Dómino Deo, in conspéctu filiórum Israel.


34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Jezus Chrystus w swojej nieskończonej dobroci uobecnia tutaj na ołtarzu swoją Ofiarę Ciała i Krwi. Obudźmy żywą wiarę, gdy zbliża się najważniejszy moment w jej sprawowaniu.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Wyrażając wdzięczność za chleb powszedni, obudźmy szczere pragnienie budowania swoim życiem królestwa Bożego na ziemi: Ojcze nasz...Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić.

Albo:

J 6, 35

Jam jest chleb życia. * Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, * a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Sap 16, 20

 

Panem de cælo dedísti nobis, Dómine, habéntem omne delectaméntum, et omnem sapórem suavitátis. 

Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszyskich, których posilasz Twoim Sakramentem, nie odmawiaj im swojej pomocy * i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Wzmocnieni uczestnictwem w Najświętszej Eucharystii, otrzymawszy błogosławieństwo Boga wszechmogącego, wracajmy do naszych domów, aby życiem w pełni chrześcijańskim budować Królestwo Boże.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Trzeba gromadzić
   •  Richard Ounsworth OP: Niczego mi nie braknie
   •  Krzysztof Pałys OP: Ziemia nie pachnie jak dom
   •  Maciej Biskup OP: On się nie zna
   •  Artur Gałecki OP: Czy jesteś szczęśliwy?
   •  Marian Grabowski: Przypowieść o nierozsądnym bogaczu
   •  Stacja7.pl: Prawdziwe bogactwo
   •  ks. Leszek Smoliński: Nienasycona chęć posiadania
   •  Piotr Blachowski: Stan posiadania
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Niebezpieczne credo egoisty
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Chciwość dzieli
   •  ks. Tomasz Horak: Szukać sensu - szukać ładu
   •  ks. Jan Kochel: Bogaty przed Bogiem
   •  ks. Tadeusz Czakański: Marność?
   •  Klemens Stock SJ: Poziom życia jako najwyższa wartość
   •  ks. Edward Staniek: Dobra doczesne a chrześcijanin
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Życie nie jest zależne od mienia
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Chciwość
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Strzeżcie się wszelkiej chciwości
   •  ks. Janusz Mastalski: Dystans do bogactwa
   •  ks. Edward Staniek: Mądrze korzystać z dóbr
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Gdzie gromadzić dobra?
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Przestroga przed chciwością

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG