Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 7 sierpnia 2019
II tydzień psałterza
XVIII tydzień Okresu ZwykłegoNieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Środa II, str. 694-695; LG skrócone: Środa II, str. 892

 

Wieczór łagodnie spowija
Góry, doliny i pola,
Słońce zachodzi powoli,
Ale nazajutrz powróci.

Podziw przejmuje człowieka,
Kiedy ogląda Twe dzieła,
Boże, co dajesz swe prawa
Mrokom i jasnej światłości.

Wtedy, gdy ciemność ogarnie
Swoim milczeniem niebiosa,
Siły działania osłabną,
Człowiek znużony odpocznie.

Niechaj więc Słowo Przedwieczne,
Które jest blaskiem Twej chwały,
Serca strudzonych napełni
Szczęściem nadziei i wiary.

Ono jest słońcem bez wschodu
Ani zachodu nie dozna;
Wszystko swą mocą ogarnia,
Niebo przenika weselem.

Tym światłem, Ojcze, rozjaśnij
Noc, która wkrótce nadejdzie,
Abyśmy pieśnią sławili
Ciebie z Twym Synem i Duchem. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895
Psalmy - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Z ufnością oczekujmy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.

Psalm 62
Pokój Boży
Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze (Rz 15, 13)

Papieskie katechezy o psalmach:

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Jak długo będziecie napadać na człowieka, †
przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, *
jak mur, który się wali?
Oto usiłują go poniżyć *
i kłamstwem się rozkoszują.
Błogosławią kłamliwymi ustami, *
a przeklinają w sercu.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała, *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, †
przed Nim wylejcie wasze serca. *
Bóg jest naszą ucieczką!
Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, *
synowie mężów kłamliwi.
Unoszą się w górę na wadze, *
bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech.
Nie pokładajcie ufności w przemocy †
ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, *
do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, *
że moc należy do Boga.
I u Ciebie, Panie, jest łaska, *
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z ufnością oczekujmy przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.

2 ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze * i nam błogosławi.

Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Papieskie katechezy o psalmach:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze / i nam błogosławi.

3 ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na wieki.

Pieśń (Rz 11, 33-36)
Drogi Boże

O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.
Jakże niezbadane są Jego wyroki *
i nie do wyśledzenia Jego drogi.
Kto bowiem poznał myśl Pana *
albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, *
aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, †
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. / Jemu chwała na wieki.


LG tom IV: Środa II, str. 697;
1 P 5, 5b-7

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895

Melodie responsorium:

K.   Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. * Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
W.  Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K.   Wołamy do Ciebie, bo Ty nas wysłuchasz.
W.  Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.


LG tom IV: Środa II, str. 698;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Bóg okazał moc swego ramienia, * rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg okazał moc swego ramienia, / rozproszył pysznych, a wywyższył pokornych.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895-896


Melodie próśb:

Radujmy się w naszym Bogu, który hojnie obdarza swój lud dobrodziejstwami. Zanieśmy do Niego gorliwą modlitwę:
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Wiekuisty Boże, dla Ciebie tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień, który przeminął,
- spraw, abyśmy pamiętali, że nasze życie jest podobne do kwiatu, który rozwija się rano, a wieczorem usycha.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Udziel ludowi swojej manny, aby nie odczuwał głodu,
- daj mu żywej wody, aby nie pragnął na wieki.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Spraw, aby Twoi wierni wytrwale dążyli do niebieskiej ojczyzny,
- niech w czasie pracy i w chwilach odpoczynku szukają Twojej chwały.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Daj nam, Panie, sprzyjającą pogodę,
- abyśmy mogli zebrać obfite plony ziemi.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Wybaw nas, Panie, od wszelkiej szkody
- i ześlij obfite błogosławieństwo na nasze domy.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Dopuść zmarłych do oglądania Twojego oblicza
- i nam również daj szczęście przebywania z Tobą.
Obdarz nas, Panie, łaską i pokojem.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 896

Boże, Twoje imię jest święte, a Twoje miłosierdzie sławią wszystkie pokolenia, przyjmij prośby Twojego ludu * i spraw, aby nieustannie Cię wielbił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG