Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonie dominikańskim:

Kolor szat:
Środa, 7 sierpnia 2019
ŚW. OJCA DOMINIKA, PREZBITERA
ZAŁOŻYCIELA I GŁÓWNEGO PATRONA ZAKONU
Uroczystość

I Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Środa II, str. 694-695; LG skrócone: Środa II, str. 892

Z radością czcimy dziś naszego ojca,
Którego wybrał Pan na swego sługę
I wraz z imieniem szlachetnym swą miłość
Zechciał darować.

Dzielny nasz wodzu, do walki nas zagrzej,
By odkupionych wiara stale rosła,
A nasze serca niech ożywia męstwo
Nieustraszone.

Słowem i czynem dajesz wzniosły wzorzec,
Posyłasz braci aż na krańce świata,
By nieśli światło Chrystusa i skarby
Życia wiecznego.

Tyś wiernie służył Bogu najwyższemu
I tej, co Pana jest Oblubienicą.
Tyś jest dla świata zbawiennym przykładem
Czystego życia.

Chwała niech będzie Trójcy Przenajświętszej,
Która cię hojnie sławą obdarzyła.
W twe ślady idąc, niechaj osiągniemy
Radości nieba. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895
Psalmy - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Zwiastun nowy i niebiański, * w symbolu psa przepowiedziany, / światu przez niebo posłany na czasy ostateczne, / Dominik zajaśniał ubóstwem.

Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową
Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem w obecności Baranka (por. Ap 14, 3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
a potęga i blask w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zwiastun nowy i niebiański, / w symbolu psa przepowiedziany, / światu przez niebo posłany na czasy ostateczne, / Dominik zajaśniał ubóstwem.

2 ant. Pod osłoną ubóstwa skryty, * walczy dla imienia Chrystusa / i świat ziarnem słowa napełnia.

Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszystkich narodów (św. Atanazy)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pod osłoną ubóstwa skryty, / walczy dla imienia Chrystusa / i świat ziarnem słowa napełnia.

3 ant. Wolny od więzów ciała, wchodzi do nieba, * gdzie to, za czym tęsknił na ziemi, / z pełnego pije kielicha.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wolny od więzów ciała, wchodzi do nieba, / gdzie to, za czym tęsknił na ziemi, / z pełnego pije kielicha.


LG tom IV: Środa II, str. 697;
2 Tm 4, 1-2

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895

Melodie responsorium:

K.   Przez dzień cały * Pan obdarza mnie łaską.
W.  Przez dzień cały / Pan obdarza mnie łaską.
K.   A w nocy mu śpiewam.
W.  Pan obdarza mnie łaską.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Przez dzień cały / Pan obdarza mnie łaską.


LG tom IV: Środa II, str. 698;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Błogosławiony Dominik wzniósłszy ręce do nieba, rzekł: * Ojcze święty, Ty wiesz, że wytrwałem w Twojej woli. / Zachowałem i ustrzegłem tych, których mi dałeś. / Powierzam ich Tobie, zachowaj ich i strzeż.

albo: Ubogi przychodzi objąć tron królewski, * władca sięga po berło, po nagrodę zwycięzca. / Śmierć przemienia się w życie, trudy w odpoczynek, / a obecny smutek ustępuje radości.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony Dominik wzniósłszy ręce do nieba, rzekł: / Ojcze święty, Ty wiesz, że wytrwałem w Twojej woli. / Zachowałem i ustrzegłem tych, których mi dałeś. / Powierzam ich Tobie, zachowaj ich i strzeż.

albo: Ubogi przychodzi objąć tron królewski, / władca sięga po berło, po nagrodę zwycięzca. / Śmierć przemienia się w życie, trudy w odpoczynek, / a obecny smutek ustępuje radości.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895-896


Melodie próśb:

Zgromadzeni na uroczystości świętego Ojca Dominika, za jego przykładem skierujmy do Boga wieczorną modlitwę:
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Boże, Ty w swej opatrzności zechciałeś dać Kościołowi świętego Dominika,
- udziel gorliwości o prawdę nam, powołanym, by iść jego śladami.
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Spraw, Panie, abyśmy tak jak on radowali się w przeciwnościach,
- ufając zawsze Twemu miłosierdziu.
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Braciom naszym, którzy głoszą Twoje święte imię i słowo Twojej prawdy,
- udziel obfitej łaski i mocy pośród zasadzek tego świata.
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Wejrzyj łaskawie na naszych braci i siostry, którzy oddali się posłudze słowa i dziełu zbawienia,
- spraw, aby nie załamali się wskutek odrzucenia i niepowodzeń.
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Naszym zmarłym braciom i siostrom otwórz bramy raju,
- a nam pozwól wraz z nimi oglądać Twoją chwałę.
Wejrzyj, Panie, łaskawie na swoją rodzinę.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 896

Wszechmogący Boże, niech święty Ojciec Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką, * a dla nas będzie troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zaleca się użycie następującej formuły błogosławieństwa:

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Bóg Ojciec wszechmogący, który ustanowił świętego Dominika sługą Ewangelii, * niech nas utwierdzi w naszym powołaniu.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG