Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W bazylice katedralnej w Sosnowcu:

Kolor szat:
Środa, 7 sierpnia 2019
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
Uroczystość

I Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Środa II, str. 694-695; LG skrócone: Środa II, str. 892

 

O Jeruzalem szczęśliwe,
Które zwiesz się "Pokój",
Zbudowane jesteś w niebie
Z żyjących kamieni,
Otoczone aniołami
Jak orszakiem ślubnym.

Miasto Boże, pełne chwały,
Idziesz na swe gody,
By się stać oblubienicą
Bożego Baranka;
Twoje mury i ulice
Z najczystszego złota.

Bramy błyszczą blaskiem pereł
I otworem stoją
Dla każdego, który wejdzie
Bogaty w zasługi,
W ziemskim życiu cierpiąc mężnie
Dla imienia Pana.

Mistrz wygładza każdy kamień
Uderzeniem ciosów,
Spaja go z innymi w jedność
Wznoszonej świątyni;
Wszystkie mają trwać na zawsze
W miejscu wyznaczonym.

Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
Cześć i chwała niechaj będzie
I teraz, i zawsze,
Bo uczynił nas przybytkiem
Swojej obecności. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895
Psalmy - LG tom IV: Środa II, str. 695-697; LG skrócone: Środa II, str. 893-895

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Rozradują się ulice Jeruzalem * i wszystkie jego place zaśpiewają z weselem: / Alleluja.

Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rozradują się ulice Jeruzalem / i wszystkie jego place zaśpiewają z weselem: / Alleluja.

2 ant. Pan umacnia zawory bram twoich, miasto Boże, * i błogosławi synom twoim w tobie.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan umacnia zawory bram twoich, miasto Boże, / i błogosławi synom twoim w tobie.

3 ant. W domu Boga święci się weselą * i aniołowie hymn śpiewają przed Jego tronem. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. W domu Boga święci się weselą / i aniołowie hymn śpiewają przed Jego tronem. / Alleluja.


LG tom IV: Środa II, str. 697;
Ef 2, 19-22

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię; w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895

Melodie responsorium:

K.   Twojemu domowi * Świętość przystoi.
W.  Twojemu domowi / Świętość przystoi.
K.   Po wszystkie dni, o Panie.
W.  Świętość przystoi.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Twojemu domowi / Świętość przystoi.


LG tom IV: Środa II, str. 698;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Weselcie się z Jeruzalem, * wszyscy, którzy je miłujecie, / i radujcie się w nim na wieki.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Weselcie się z Jeruzalem, / wszyscy, którzy je miłujecie, / i radujcie się w nim na wieki.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 895-896


Melodie próśb:

Wznośmy pokorne błagania do naszego Zbawiciela, który oddał swe życie, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, Ty zbudowałeś swój dom na skale,
- umacniaj wiarę i nadzieję Twojego Kościoła.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, z Twojego boku wypłynęła krew i woda,
- odradzaj swój Kościół przez sakramenty Nowego i Wiecznego Przymierza.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, Ty jesteś obecny wśród tych, którzy się gromadzą w imię Twoje,
- wysłuchaj swój Kościół, gdy jednym głosem modli się do Ciebie.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, Ty razem z Ojcem mieszkasz w sercach miłujących Ciebie,
- utwierdzaj swój Kościół w Boskiej miłości.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Jezu, Ty nie odrzucasz tego, kto do Ciebie przychodzi,
- wprowadź wszystkich zmarłych do domu swego Ojca.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Środa II, str. 698; LG skrócone: Środa II, str. 896

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła, wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG