Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 11 sierpnia 2019
III tydzień psałterza
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Ciebie całą duszą pragnę
tekst | nuty | nagranie
K:
Chrystus Pan karmi nas
U:
Cóż Ci, Jezu, damy
tekst | nuty | nagranie
Z:
Weź w swą opiekę
tekst | nuty | nagranie


por. Ps 74, 20. 19. 22. 23

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

Ps 73, 20. 19. 22. 23 et 1

 

Respice, Dómine, in testaméntum tuum, et ánimas páuperum tuórum ne derelínquas in finem, exsúrge Dómine, et iúdica causam tuam, et ne obliviscáris voces quæréntium te.
Ut quid Deus repulísti in finem, irátus est furor tuus super oves páscuæ tuæ?


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On jest i wynagradza tych, którzy Go miłują. Śmiało możemy powiedzieć, że wiara gromadzi nas przy ołtarzu, bo na nim sprawuje się wielka tajemnica, której nie dostrzegamy fizycznym spojrzeniem. Uczestnicząc w Ofierze Ciała i Krwi Pańskiej, wyrażamy tym samym głębokie przekonanie, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Tylko głęboka, żywa wiara pozwala nam złączyć się ze Zbawicielem.
Pamiętajmy jednak o tym, że im bardziej jest czyste nasze serce, tym większe mamy prawo oglądać Boga.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Izraelici oczekują wyzwolenia

Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych.
Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pan Bóg nigdy nie zapomina o swoich wybranych, jeśli tylko starają się dochować Mu wierności.


Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22
(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

1Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
 prawym przystoi pieśń chwały.
12Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
 naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

18Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
 na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19aby ocalił ich życie od śmierci *
 i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

20Dusza nasza oczekuje Pana, *
 On jest naszą pomocą i tarczą.
22Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
 według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Ps 32, 12. 6

 

Beáta gens, cuius est Dóminus Deus eórum, pópulus, quem elégit Dóminus in hereditátem sibi.
Verbo Dómini cæli firmáti sunt, et spíritu oris eius omnis virtus eórum.


Wielkość wiary

Hbr 11, 1-2. 8-19
Hbr 11, 1-2. 8-12

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

Koniec krótszej perykopy.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.
Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Żywa wiara każe nam oczekiwać miasta wzniesionego na silnych fundamentach, którego budowniczym jest sam Bóg.


Por. Mt 24, 42a. 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
          Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 89, 1

 

Allelúia. Dómine, refúgium factus es nobis a generatióne et progénie.


Gotowość na przyjście Pana

Łk 12, 32-48
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Oto słowo Pańskie.


Gotowość na przyjście Pana

Łk 12, 35-40

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Tylko życiem w pełni chrześcijańskim najlepiej przygotowujemy się na ostateczne spotkanie z Panem w dniu sądu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Szukając tego, co Bogu miłe, prośmy dobrego Ojca:
  • Za Kościół, aby działając w doczesności, prowadził ludzi do królestwa niebieskiego.
  • Za rządzących państwami, aby ich służba przyczyniała się do utrwalenia pokoju.
  • Za podejmujących ważne decyzje życiowe, aby wspierała ich mądrość pochodząca od Ducha Świętego.
  • Za Kościoły, w których brakuje kapłanów, aby Bóg obdarzył je licznymi powołaniami do posługi słowa i sakramentów.
  • Za tych, którzy odeszli już z tego świata, aby dostąpili zbawienia.
  • Za nas samych, abyśmy umieli zwlec z siebie starego człowieka i dzięki Bożej łasce odnawiać się w naszym myśleniu i postępowaniu.
Boże, usłysz nasze wołania i spraw, aby wszyscy ludzie radowali się Twoją pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, * i swoją mocą przemień je w Sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 30, 15. 16


 

In te sperávi, Dómine, dixi: Tu es Deus meus, in mánibus tuis témpora mea.


35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Za chwilę Pan zstąpi z nieba, ukryty pod postaciami chleba i wina. Wyjdźmy Mu na spotkanie z miłością, z czułością wiernych sług.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Pan, który jest wśród nas, nauczył kiedyś Apostołów modlitwy, ktirą teraz chcemy podjąć z żywą wiarą i głęboką wdzięcznością: Ojcze nasz...Ps 147B, 1. 3

Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.

Albo:

J 6, 51

Chlebem, który dam, * jest moje Ciało za życie świata.

Mt 24, 46. 47

 

Beátus servus, quem, cum vénerit Dóminus, invénerit vigilántem, amen dico vobis, super ómnia bona sua constítuet eum. 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie * i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo i powrócimy do naszych domów. Nie zapomnijmy jednak, że tylko życie w pełni chrześcijańskie przygotowuje nas na radosne spotkanie z Panem, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Paweł Zybura OP: Orzechy przeciw dolarom
   •  Mila Díaz Solano OP: Nie bój się, mała trzódko!
   •  Dominik Jurczak OP: Papierki lakmusowe
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Godzina przyjścia Pana
   •  Norbert Kuczko OP: Zainwestuj w miłość
   •  Marian Grabowski: Pan usługujący swoim sługom
   •  Stacja7.pl: Bóg przychodzi nocą
   •  ks. Leszek Smoliński: Co to znaczy wierzyć?
   •  Piotr Blachowski: Być, żyć, mieć
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Niezwykłe w rzeczach zwykłych
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: W kogo jesteś zapatrzony?
   •  ks. Jan Waliczek: Gdyby gospodarz wiedział...
   •  ks. Roman Sieroń: Życie jest drogą ku Panu
   •  ks. Antoni Dunajski: Radosne czuwanie
   •  Klemens Stock SJ: Czuwający i gotowi na przyjście Pana
   •  ks. Edward Staniek: Otrzymaliśmy wiele
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Mól
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Wy też bądźcie gotowi
   •  ks. Janusz Mastalski: Myślenie eschatologiczne
   •  ks. Edward Staniek: Świat wiary
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Praca a tajemnice Bożego królestwa
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Gotowość na śmierć

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG