Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 14 sierpnia 2019
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość

Teksty wieczornej Mszy wigilijnej

Przejdź do tekstów Mszy w ciągu dnia


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem.

Ps 44, 13. 15. 16 et 2

Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis, adducéntur regi vírgines post eam, próximæ eius adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.
Eructávit cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea regi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 

Dzisiejszą Eucharystię sprawujemy w wieczór poprzedzający uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nawiązujemy w ten sposób do starej tradycji chrześcijańskiej, kiedy to większe święta poprzedzano nocnym czuwaniem.
Zebrani przy ołtarzu pragniemy uczcić naszą Wniebowziętą Matkę i jednocześnie uświadomić sobie, że Jej chwałę poprzedziło wspaniałe życie ziemskie, w którym najlepiej z ludzi odpowiedziała na Boże wezwanie. Pragniemy Ją w tym naśladować, wyrażając jednocześnie szczery żal za to, że nie zawsze wierni jesteśmy naszemu chrześcijańskiemu powołaniu.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, * przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Czytanie z Pierwszej Księgi Kronik

Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana.
I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach i brzmiących cymbałach, żeby radośnie głos podnosić.
Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją pośrodku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


Arka Przymierza była w Starym Testamencie symbolem obecności Boga wśród ludu wybranego. Przez Maryję Chrystus stał się Emmanuelem, a więc Bogiem wśród nowego ludu.


Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

6Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
 znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
7Wejdźmy do Jego mieszkania, *
 padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

9Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
 a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
10Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
 nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

13Pan bowiem wybrał Syjon, *
 tej siedziby zapragnął dla siebie.
14«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
 tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».

Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.

Ps 18, 5. 2


Benedícta et venerábilis es, Virgo María, quæ sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris.
Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.


Bóg dał nam odnieść zwycięstwo
przez Jezusa Chrystusa

1 Kor 15, 54b-57

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 

Chrystus odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Miała w tym bezpośredni udział także Jego Matka. Tylko życie w pełni chrześcijańskie doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania.


Por. Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 


Allelúia. Felix es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima, quia ex te ortus est sol iustítiæ, Christus Deus noster.


Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa

Łk 11, 27-28
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


Wielka jest niewątpliwie godność Bożego macierzyństwa Maryi. Dziś jednak przypomina nam Chrystus, że błogosławieni są wszyscy, którzy wiernie wprowadzają w życie Ewangelię.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki, niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów * i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 Beáta es, Virgo María, quæ ómnium portásti Creatórem, genuísti qui te fecit, et in ætérnum pérmanes Virgo.


61. Chwała Maryi Wniebowziętej

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszemogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. * Ona pierwsza osiągneła zbawienie * i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, * a dla pielgrzymującego ludu żródłem pociechy i znakiem nadziei. * Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, * która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
por. Łk 11, 27

Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

Lc 11, 27


Beáta víscera Maríæ Virginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium. 

Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość Wniebowzięcia Bożej Rodzicielki, * błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Można użyć formuły błogosławieństwa o Najświętszej Maryi Pannie - nr 15.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia.
W. Amen.
K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystość, * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG