Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 15 sierpnia 2019
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Zdrowaś, Maryja
Pd:
Gwiazdo zaranna
tekst | nuty | nagranie
K:
Bądźże pozdrowiona
tekst | nuty | nagranie
U:
Chrystus Pan karmi nas
Z:
My chcemy Boga
tekst | nuty | nagranie


Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

Apoc. 12, 1; Ps 97

 

Signum magnum appáruit in cælo: múlier amícta sole, et luna sub pédibus eius, et in cápite eius coróna stellárum duodécim.
Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 

Gromadzimy się dziś na eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, obchodząc uroczystość chwalebnego Wniebowzięcia Jego Dziewiczej Matki, która stała się również i naszą Matką. Wyrażamy radość z chwały, która stała się udziałem Maryi zaraz po zakończeniu Jej ziemskiej pielgrzymki, i cieszymy się również z tego, że Wniebowzięcie naszej Matki pogłębia nadzieję naszego zmartwychwstania. Równocześnie wszakże uświadamiamy sobie, że tylko dobrym życiem chrześcijańskim zasłużymy na chwalebne zmartwychwstanie.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod Jej stopami

Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


Owa niewiasta obleczona w słońce, mająca pod stopami księżyc, to Matka Najświętsza. Od chwili Wniebowzięcia uczestniczy w sposób szczególny w chwale i potędze swojego Syna.


Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15
(R.: por.: 10b)

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

7Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
 berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
10Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
 królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

11Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
 zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
12Król pragnie twego piękna, *
 on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

14Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
 w złotogłów odziana.
15W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
 za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Ps 44, 11. 12. 5

 

Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam, quia concupívit rex spéciem tuam.
Spécie tua, et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde, et regna.


W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

1 Kor 15, 20-26

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 

Święty Paweł, głosząc prawdę o zmartwychwstaniu, podkreśla, że Chrystus zmartwychwstał jako Pierworodny. Możemy dziś wyznać, iż zaraz za Nim podążyła Jego Matka. Obyśmy mogli pójść śladem Jezusa i Maryi.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

Allelúia. Assúmpta est María in cælum, gaudet exércitus angelórum.


Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
ponieważ On wywyższył pokornych

Łk 1, 39-56
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


W Ewangelii usłyszymy Maryję sławiącą Boga za wielkie dary, jakie od Niego otrzymała. Włączmy się naszym życiem w hymn uwielbienia Tego, który jest wszechmocny.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 6

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Przez wstawiennictwo Maryi, która została dziś wyniesiona do chwały nieba, zanieśmy nasze błagania do Boga:
  • Za Kościół, aby trwając wokół Chrystusa doszedł do celu swojej drogi.
  • Za naszego papieża, aby umocniony Bożą łaską, nieustannie przypominał o powołaniu każdego człowieka do świętości.
  • Za wszystkie kobiety, aby odkrywały w Maryi przykład godnego przeżywania swojej kobiecości i macierzyństwa.
  • Za konających, aby u Maryi szukali pociechy w ostatnich chwilach życia.
  • Za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli wraz z Maryją uwielbiać Boga na wieki.
  • Za nas wszystkich, abyśmy poprzez zawierzenie siebie Bogu doszli do wiecznej chwały w niebie.
Boże, przez zasługi Maryi wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła i napełnij go swoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


 

Assúmpta est María in cælum, gaudent ángeli, collaudántes benedícunt Dóminum, allelúia.


61. Chwała Maryi Wniebowziętej

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszemogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. * Ona pierwsza osiągneła zbawienie * i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, * a dla pielgrzymującego ludu żródłem pociechy i znakiem nadziei. * Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, * która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Łk 1, 48-49

Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Luc 1, 48. 49

 

Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens est. 

Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Można użyć formuły błogosławieństwa o Najświętszej Maryi Pannie - nr 15.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia.
W. Amen.
K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystość, * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Rafał Wędzicki OP: Bez makijażu
   •  Marek Rozpłochowski OP: Królowanie
   •  Błażej Matusiak OP: Tęsknota za niebem
   •  Conor McDonough OP: Zwinniejsza od grzechu
   •  Dominik Jarczewski OP: Bezinteresowna radość
   •  Jarosław Głodek OP: Silniejsza niż śmierć
   •  Marek Pieńkowski OP: Znak niezawodnej nadziei
   •  Tomasz Gaj OP: Tęsknota za harmonią
   •  Krzysztof Popławski OP: Kąpiel w ziołach
   •  Tomasz Grabowski OP: Wiara i dogmat
   •  Maciej Biskup OP: Już nie obcy
   •  Alejandro Crosthwaite OP: Poprzez symbole
   •  Marcin Lisak OP: Kobieta ikoną człowieka
   •  Marian Grabowski: O spójce i przemocy
   •  ks. Leszek Smoliński: Matka naszego zawierzenia
   •  ks. Leszek Smoliński: Poprzedza i wspiera
   •  ks. Leszek Smoliński: Królowa wniebowzięta
   •  Piotr Blachowski: Dzień cudów
   •  Piotr Blachowski: Matka naszego Pana
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Szczęście wśród porażek
   •  ks. Marek Łuczak: Dogmat i wiara
   •  ks. Tomasz Horak: Jakbyśmy już lżejsi byli
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Wielki znak na niebie
   •  ks. Edward Staniek: Klucz do tajemnicy życia
   •  ks. Marian Bendyk: Radość w niebie i na ziemi
   •  ks. Edward Staniek: Świadek wdzięczności
   •  ks. Tomasz Jelonek: Wniebowzięta
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Ludzka doskonałość
   •  o. Andrzej Prugar OFMConv.: Miłosierdzie dla naszego pokolenia
   •  ks. Dariusz Zielonka SDS: Chwalebne przebywanie z Panem
   •  Dominikański Ośrodek Liturgiczny: Nieoczywistość miłości
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Podwójne święto

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG