Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W Kalwarii Pacławskiej:

Kolor szat:
Czwartek, 15 sierpnia 2019
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
Uroczystość

Jutrznia
(monastyczna LG)K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


Jakże wspaniałą jaśniejesz światłością,
Córko królewska ze szczepu Dawida,
Kiedy, Maryjo, wysoko się wznosisz
Ponad aniołów i błogosławionych.

Matko przeczysta i nigdy nie tknięta,
Ty bardziej w sercu niż w łonie dziewiczym
Przygotowałaś mieszkanie dla Boga,
Który się w ciele człowieczym narodził.

Uproś Chrystusa, którego wysławia
Wszystko, co żyje, zginając kolano,
Aby nam pomógł odrzucić ciemności
Oraz napełnił weselem i światłem.

Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże,
Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,
Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem,
Rządząc nim z mocą i wielką słodyczą. Amen.


1 ant. Błogosławiona jesteś Dziewico Maryjo, * Matko Chrystusa, Zbawiciela świata: / z Nim teraz radujesz się w Jego królestwie.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś Dziewico Maryjo, / Matko Chrystusa, Zbawiciela świata: / z Nim teraz radujesz się w Jego królestwie.

2 ant. Radujmy się i wysławiajmy Pana, * bo Dziewica Maryja / ponad chóry aniołów została wywyższona.

Psalm 93
Chwałą Boga Stworzyciela
Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę (Ap 19, 6. 7)

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Radujmy się i wysławiajmy Pana, / bo Dziewica Maryja / ponad chóry aniołów została wywyższona.

3 ant. Pan odział Maryję szatą sprawiedliwości * i włożył na Jej głowę koronę chwały.

Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia
Stwórca... jest błogosławiony na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest Twoje imię pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który siedzisz na cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan odział Maryję szatą sprawiedliwości / i włożył na Jej głowę koronę chwały.

4 ant. Pan wsławił Twe imię, * Dziewico Maryjo, / a Twoją chwałę głosić będą wszystkie narody.

Psalm 150
Chwalcie Pana
Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na cudownym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan wsławił Twe imię, / Dziewico Maryjo, / a Twoją chwałę głosić będą wszystkie narody.


Iz 61, 10

Tak bardzo weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.K.   Pan wybrał Cię, Maryjo, * I umiłował Ciebie.
W.  Pan wybrał Cię, Maryjo, / I umiłował Ciebie.
K.   Dał Ci zamieszkać w swoim przybytku.
W.  I umiłował Ciebie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Pan wybrał Cię, Maryjo, / I umiłował Ciebie.


Łk 1, 68-79

Ant. Bóg ukazał wszystkim wspaniałość Maryi, * tron Jej umieścił na wysokościach, / w świątyni nieba, w swojej obecności / dał Jej odpoczynek.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg ukazał wszystkim wspaniałość Maryi, / tron Jej umieścił na wysokościach, / w świątyni nieba, w swojej obecności / dał Jej odpoczynek.Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, narodzonemu z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie Maryję jako nieskalane mieszkanie,
- wybaw nas od zepsucia grzechu.
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica stała się godnym dla Ciebie mieszkaniem i przybytkiem Ducha Świętego,
- daj, abyśmy na wieki byli świątynią Twego Ducha.
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Królu wieków, Ty przyjąłeś swą Matkę z ciałem i duszą do niebieskiej chwały,
- spraw, abyśmy zawsze myślą przebywali w niebie.
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako Królowa stała po Twojej prawicy,
- daj, abyśmy zasłużyli na udział w Jej chwale.
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Po prośbach przełożony odmawia lub śpiewa Modlitwę Pańską aż do słów "i nie wódź nas na pokuszenie" włącznie, na którą wszyscy odpowiadają "ale nas zbaw ode złego". W razie nieobecności przełożonego Modlitwę Pańską odmawiają lub śpiewają wszyscy:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
W. ale nas zbaw ode złego.Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy, Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona tę Godzinę kończy się mówiąc:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

W oficjum odmawianym indywidualnie mówi się:
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Zgodnie ze zwyczajem, Jutrznię można zakończyć wspomnieniem o braciach (siostrach) nieobecnych:
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi (siostrami) nieobecnymi. Amen.


Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Monastycznej Liturgii Godzin - © Copyright by Wydawnictwo Benedyktynów - Tyniec

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG