Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 18 sierpnia 2019
IV tydzień psałterza
XX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Pod Twą obronę
Pd:
Boże, zmiłuj się nad nami
tekst | nuty | nagranie
K:
Zbliżam się w pokorze
tekst | nuty | nagranie
U:
Duszo Chrystusowa
tekst | nuty | nagranie
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi


Ps 84, 10-11

Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, * i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. * Jeden dzień w przybytkach Twoich * jest lepszy niż innych tysiące.

Ps 83, 10. 11 et 2. 3

 

Protéctor noster áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui, quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia.
Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

"Człowiek jest wewnętrznie rozdarty, a całe jego życie przedstawia się często jako walka i to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak że każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata (J 12, 31), który trzymał człowieka w niewoli grzechu" (KDK, nr 13, 2).
Stajemy przed ołtarzem z głębokim przekonaniem, że ofiara krzyża, w której bierzemy udział wzmocni nas wewnętrznie i uodporni na zło. Wyraźmy jednak najpierw szczery żal za dotychczasowe sprzeniewierzenia, aby otworzyć szeroko serce na Boże działanie.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Jr 38, 4-6. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».
Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Jeśli tylko dochowujemy Bogu wierności, nie opuści On nas nawet w najbardziej krytycznych chwilach naszego życia.


Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

2Z nadzieją czekałem na Pana,
 a On pochylił się nade mną *
 i wysłuchał mego wołania.
3Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,
 stopy moje postawił na skale *
 i umocnił moje kroki.

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

4Włożył mi w usta pieśń nową, *
 śpiew dla naszego Boga.
 Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
 i zaufają Panu.

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

18Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
 ale Pan troszczy się o mnie.
 Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, *
 Boże mój, nie zwlekaj!

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Ps 117, 8. 9

 

Bonum est confídere in Dómino, quam confídere in hómine/
Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus.


Przykład Chrystusa

Hbr 12, 1-4

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga.
Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pragnąc dobrze wypełnić nasze chrześcijańskie powołanie, musimy być gotowi pokonać niejedną przeszkodę.


Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 94, 1

 

Allelúia. Veníte, exsultémus Dómino, iubilémus Deo salutári nostro.


Wymagania służby Bożej

Łk 12, 49-53
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Sprawy Boże muszą być przez uczniów Chrystusa stawiane wyżej niż nawet więzy krwi łączące nas z najbliższymi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Z ufnością módlmy się do Boga w potrzebach wszystkich ludzi:
  • Za Kościół święty, aby świadectwem życia wierzących przyciągał do Chrystusa tych, którzy wahają się przyjąć Ewangelię.
  • Za papieża, aby budził we wszystkich narodach pragnienie udziału w wolności dzieci Bożych.
  • Za młodzież, aby radośnie dzieliła się z innymi świadectwem Bożego prowadzenia.
  • Za głodujących, aby wsparcie bogatszych braci zaradziło ich potrzebom.
  • Za zmarłych, szczególnie za osoby, które poniosły śmierć w obozach, więzieniach i łagrach, aby wszyscy oni osiągnęli wieczne szczęście w niebie.
  • Za nas, abyśmy karmiąc się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, nie pragnęli na wieki.
Boże, wysłuchaj nasze prośby i udziel nam swoich darów, abyśmy nie zagubili drogi do obiecanej nam wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana; przyjmij je łaskawie * i daj nam siebie samego w Twoim Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 33, 8. 9


 

Immíttet ángelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos, gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.


28. Misterium paschalne i lud Boży

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to cudownie sprawił, * że przez wielkanocne misterium * zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci * i wezwani do chwały. * Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, * królewskim kapłaństwem, * narodem świętym, ludem odkupionym * i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, * który nas wezwałeś z ciemności * do Twojego przedziwnego światła.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Mając pełną świadomość naszej ludzkiej słabości, prośmy Pana, by pozwolił nam otworzyć się na Jego działanie, gdy za chwilę przemieni chleb i wino w Ciało i Krew swoją.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Prośmy Ojca niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego: Ojcze nasz...Ps 130, 7

U Pana jest łaska, * u Niego obfite odkupienie.

Albo:

J 6, 51

Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. * Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.

Mt 6, 33


Primum quærite regnum Dei, et ómnia adiciéntur vobis, dicit Dóminus. 

Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, pokornie Cię prosimy, * abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Wzmocnieni słowem Bożym i uczestnictwem w Najświętszej Eucharystii, wrócimy do naszych domów, aby tam razem z Chrystusem budować królestwo niebieskie.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Rafał Jereczek OP: Cała naprzód
   •  Mykola Petro Luczok OP: Pragnienie Boga
   •  Paweł Kozacki OP: Pragnienie jedności
   •  Stacja7.pl: Wojna na serio
   •  ks. Leszek Smoliński: Ogień i wymagania
   •  Piotr Blachowski: Ogień i rozłam?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Dojrzewanie przez podział
   •  ks. Tomasz Horak: Trudne wyzwania naszych dni
   •  ks. Artur Stopka: Kto da ziemi pokój, a kto rozłam?
   •  ks. Wacław Depo: Nowy porządek serca
   •  Klemens Stock SJ: Angażujące spotkanie
   •  ks. Edward Staniek: Ojciec przeciw córce
   •  ks. Mariusz Pohl: Ogień ewangelicznego radykalizmu
   •  ks. Janusz Mastalski: Konsekwencje wierności Bogu
   •  ks. Edward Staniek: W obronie wolności
   •  ks. Tadeusz Mrowiec: Boży ogień
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Naśladować Jezusa

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG