Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 25 sierpnia 2019
I tydzień psałterza
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Boże, obdarz Kościół Twój
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Z rąk kapłańskich
tekst | nuty | nagranie
K:
Pan wieczernik przygotował
tekst | nuty | nagranie
U:
Dzięki, o Panie
Z:
Boże, zmiłuj się nad nami
tekst | nuty | nagranie


Ps 86, 1-3

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. * Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. * Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

Ps 85, 1. 2. 3. 4

 

Inclína Dómine, aurem tuam ad me, et exáudi me, salvum fac servum tuum, Deus meus, sperántem in te, miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die.
Lætífica ánimam servi tui, quóniam ad te, Dómine, ánimam meam levávi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Stając przy ołtarzu dla sprawowania Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, musimy sobie zawsze uświadamiać, że tutaj w sposób szczególny dokonuje się nasze zbawienie. Najpierw otrzymujemy przypomnienie, że Ojciec posłał swojego Syna, który przez mękę i śmierć krzyżową prowadzi nas do chwały zmartwychwstania. Jezus zasiadł po prawicy Bożej, aby ustawicznie wstawiać się za nami. Abyśmy zaś nigdy nie stracili z oczu naszej niebieskiej ojczyzny, poucza nas o drodze, jaką mamy zdążać i jednocześnie wzmacnia swoją łaską, aby na niej wytrwać.
Jednak tylko wtedy będzie to wszystko możliwe, gdy z oczyszczonym i otwartym na działanie Bożej łaski sercem rozpoczniemy nasz udział w tej Najświętszej Ofierze.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Powszechność zbawienia

Iz 66, 18-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
«Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów.
Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Prorok zapowiada czasy mesjańskie, których szczególnym znakiem będzie zgromadzenie wszystkich w świętym mieście Jeruzalem.


Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
Albo: Alleluja.

1Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
 wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
2bo potężna nad nami Jego łaska, *
 a wierność Pana trwa na wieki.

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
Albo: Alleluja.

Ps 91, 2. 3

 

Bonum est confitéri Dómino, et psállere nómini tuo, Altíssime.
Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.


Kogo Bóg miłuje, tego karci

Hbr 12, 5-7. 11-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów:
«Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje».
Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pamiętajmy, że Bóg doświadcza nieraz tych, których miłuje. Nie załamujmy się więc wśród życiowych przeciwności, ale umiejmy zaufać Panu.


J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
          jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 94, 3

 

Allelúia. Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex magnus super omnem terram.


Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Łk 13, 22-30
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Królestwo głoszone przez Chrystusa posiada charakter powszechny i dlatego spotka się w nim bardzo wielu z różnych stron świata.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Z ufnością przedstawmy nasze prośby Ojcu:
  • Za Kościół święty, aby jego posługa słowa przynosiła obfite owoce na całym świecie.
  • Za sprawujących władzę i zarządzających dobrami materialnymi, aby kierowali się zawsze miłością i poszanowaniem praw człowieka.
  • Za tych, którzy utracili wiarę, aby poruszeni łaską Bożą, wrócili na drogę przykazań.
  • Za pracodawców, pracowników i poszukujących pracy - o Boże błogosławieństwo i umocnienie dla nich wszystkich.
  • Za tych, którzy odeszli z tego świata, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały.
  • Za nas wszystkich, abyśmy przez częsty udział w sakramentach doświadczali Bożego miłosierdzia.
Boże, Ty pragniesz napełnić nas wszelkimi dobrami; wysłuchaj naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, Ty przez jedną Ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud Nowego Przymierza, * udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 39, 2. 3. 4


 

Exspéctans exspectávi Dóminum, et respéxit me, et exaudívit deprecatiónem meam, et imiísit in os meum cánticum novum, hymnum Deo nostro.


29. Misterium zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Podczas sprawowania Eucharystii możemy doświadczyć, jak nasz Pan jest dobry. Za chwilę tutaj na ołtarzu przemieni chleb i wino w Ciało i Krew swoją. Postarajmy się ożywić swoją wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Zjednoczeni w miłości módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który umiłowawszy swoich do końca ich umiłował: Ojcze nasz...Ps 145, 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Albo:

J 6, 54

Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, * ma życie wieczne, * a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ps 103, 13. 14. 15

 

De fructu óperum tuórum, Dómine, satiábitur terra, ut edúcas panem de terra, et vinum lætíficet cor hóminis, ut exhílaret fáciem in óleo, et panis cor hóminis confírmet. 

Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy, i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, * abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Podczas sprawowania tej Eucharystii zostaliśmy wzmocnieni naszym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Otrzymamy teraz błogosławieństwo i zostaniemy posłani, aby Go głosić swoim życiem chrześcijańskim.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Jakub Bluj OP: Cała naprzód
   •  Björn Engdahl OP: Walka o życie
   •  Wojciech Prus OP: Pytanie do samego siebie...
   •  Maciej Roszkowski OP: Ewangeliczna chłosta
   •  Dawid Kusz OP: Bóg kocha wszystkich
   •  Marian Grabowski: Pomiędzy znajomością a bliskością
   •  Stacja7.pl: Sztuka dobrego wychowania
   •  ks. Leszek Smoliński: Na arenie zmagań
   •  Piotr Blachowski: Zysk czy strata?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Co może matka?
   •  ks. Tomasz Horak: Nadzieja otwartych drzwi
   •  ks. Roman Kempny: Od ciekawości do mądrości
   •  Klemens Stock SJ: Droga do radości
   •  ks. Edward Staniek: Sens chłosty
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi
   •  ks. Janusz Mastalski: Czy zależy nam na zbawieniu?
   •  ks. Edward Staniek: Waga świadectwa
   •  kl. Łukasz: Droga do nieba
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG