Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 2 sierpnia 2020
II tydzień psałterza
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Jam jest chlebem żywym
Pd:
Jeden chleb
K:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
U:
Dzięki, o Panie
Z:
Zdrowaś, Maryja


Ps 70, 2. 6

Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie.

Cf Is 55, 1; Ps 77

 

Sitiéntes veníte ad aquas, dicit Dóminus, et qui non habétis prétium, veníte, bíbite cum lætítia.
Atténdite pópule meus legem meam, inclináte aurem vestram in verba oris mei.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zbieramy się tutaj przy ołtarzu jako żywa cząstka Kościoła, Oblubienicy niepokalanego Baranka, którą Chrystus umiłował i wydał samego siebie za nią, aby ją uświęcić (Ef 3, 19), którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją żywi i pielęgnuje (Ef 5, 29) i którą oczyściwszy zechciał mieć złączoną ze sobą oraz poddaną wierności (por. Ef 5, 24), którą wreszcie obdarzył na wieki dobrami niebiańskimi, abyśmy mogli pojąć Bożą i Chrystusową do nas miłość, przewyższającą wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19 - KK nr 6, 5). Przez dobre uczestnictwo w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa pragniemy pogłębić naszą świadomość o nieskończonej miłości Boga, by odpowiedzieć na nią miłością z naszej strony.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Pokarm dla biednych

Iz 55, 1-3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Prorok Izajasz wskazuje na dobra duchowe, które potrafią w pełni zaspokoić człowieka, tak że już naprawdę niczego nie pragnie.


Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

8Pan jest łagodny i miłosierny, *
 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9Pan jest dobry dla wszystkich, *
 a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

15Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
 a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
16Ty otwierasz swą rękę *
 i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

17Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
 i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
18Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
 wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Ps 144, 15. 16

 

Oculi ómnium in te sperant, Dómine, et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam, et imples omne ánimal benedictióne.


Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

Rz 8, 35. 37-39

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Obyśmy mogli zawsze powtórzyć za Apostołem, że nic nie potrafi nas odłączyć od miłości Chrystusowej.


Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 87, 2

 

Allelúia. Dómine Deus salútis meæ, in die clamávi, et nocte coram te.


Cudowne rozmnożenie chleba

Mt 14, 13-21
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Cudowne rozmnożenie chleba było również zapowiedzią chleba eucharystycznego, który dla chrześcijanina winien się stać codziennym pokarmem.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Przedstawmy Bogu potrzeby nasze, Kościoła i całego świata:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby z mocą głosił wszystkim ludziom konieczność nawrócenia.
  • Za duchownych i zakonników, by ich codzienne życie było budujące dla całego Kościoła.
  • Za młodzież, aby obdarzona łaską Chrystusa, doszła do poznania i umiłowania prawdziwego Boga.
  • Za prześladowanych z powodu Ewangelii, aby ich cierpienia przyniosły obfity owoc.
  • Za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby mogli cieszyć się chwałą nieba.
  • Za nas, zebranych na modlitwie, abyśmy rozpaleni ogniem Ducha Świętego, szli drogą przykazań.
Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i prowadź nas pewną drogą do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ex 31, 11. 15. 13. 14


 

Precátus est Móyses in conspéctu Dómini Dei sui, et dixit. Precátus est Móyses in conspéctu Dómini Dei sui, et dixit: Quare, Dómine, irásceris in pópulo tuo? Parce iræ ánimæ tuæ, meménto Abraham, Isaac et Iacob, quibus iurásti dare terram fluéntem lac et mel. Et placátus factus est Dóminus de malignitáte, quam dixit fácere pópulo suo.


35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Dobry Zbawicielu, pomnóż naszą wiarę, abyśmy z głębi serca mogli wyznać: "Pan mój i Bóg mój", gdy za chwilę przemienisz chleb i wino w Ciało i Krew swoją.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Wyrażając wdzięczność za chleb powszedni, obudźmy szczere pragnienie budowania swoim życiem królestwa Bożego na ziemi: Ojcze nasz...Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić.

Albo:

J 6, 35

Jam jest chleb życia. * Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, * a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Sap 16, 20

 

Panem de cælo dedísti nobis, Dómine, habéntem omne delectaméntum, et omnem sapórem suavitátis. 

Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszyskich, których posilasz Twoim Sakramentem, nie odmawiaj im swojej pomocy * i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Posileni Słowem Bożym i Chlebem życia, wracajmy do naszych domów wzmocnieni wewnętrznie, ażeby czynić wszystko na większą chwałę dobrego Boga.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Krzysztof Popławski OP: Żyć, będąc kochanym
   •  Mateusz Łuksza OP: Przyjąć ubóstwo
   •  Michał Pac OP: Za darmo
   •  Paweł Krupa OP: Superoferta
   •  Maciej Roszkowski OP: Walka o nadzieję
   •  Józef Zborzil OP: Miłość Boga
   •  Marian Grabowski: Rozmnożenie chleba
   •  Stacja7.pl: Za darmo
   •  Piotr Blachowski: Podziel się... Chrystusem?
   •  Piotr Blachowski: Podstawy życia
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Etui z chleba
   •  ks. Antoni Dunajski: O głodzie chleba, słowa i miłości
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Za późno? To w sam raz!
   •  W. A. Macurowie: Logika nieroztropnych
   •  Andre Seve: Czy jesteśmy głodni?
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Wy dajcie im jeść
   •  bp Andrzej F. Dziuba: Dar chleba
   •  ks. Janusz Mastalski: Jezus źródłem życia w obfitości
   •  ks. Jan Machniak: Chleb i Eucharystia
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Hojność Boga
   •  ks. Edward Staniek: Pokarm dla ducha
   •  ks. Kazimierz Kubat SDS: Głód cielesny i duchowy

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG