Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 8 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Wśród licznych i absorbujących nas codziennych spraw, bardzo potrzebne są te chwile, które zamierzamy spędzić przy ołtarzu. Są to nasze spotkania z Mistrzem. Przychodzimy, aby Go słuchać i uzyskać od Niego pomoc w naszej drodze do Ojca niebieskiego. Aby jednak to spotkanie było naprawdę pożyteczne, musimy podjąć wysiłek, by rzeczywiście oderwać się od spraw ziemskich. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Nawrócenie Niniwy

Jon 3, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:
«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, i nie zginiemy?»
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Mieszkańcy Niniwy podjęli pokutę na wezwanie Jonasza i dlatego zostali ocaleni. Przez szczere nawrócenie zawsze możemy zjednać dla siebie Boże miłosierdzie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Jon 3, 1-10  


Nawrócenie Niniwy

Nie udała się prorokowi Jonaszowi ucieczka do Tarszisz. Nakłoniony przez Boga udaje się do Niniwy. Zapowiada wielkiemu, grzesznemu miastu karę Bożą, ale ta kara nie spada na miasto. "Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu" - mówili mieszkańcy Niniwy i rozpoczęli pokutę.
I rzeczywiście, "zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej".
Czy można zmienić Boże postanowienia przez nawrócenie i pokutę? Tak może to wyglądać, ale w rzeczywistości jest odwrotnie: aby ludzie w ogóle mogli nawrócić się do Boga, najpierw Bóg musi się do nich zwrócić, by ich ratować. Już to, że Bóg posyła proroka i zapowiada karę, jest wyrazem Jego miłosierdzia i Jego zwrócenia się ku ludziom. Gniew Boży jest także przejawem Jego miłosiernej, zbawczej miłości.


Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 7b-8 (R.: por. 3)

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

1Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
2Panie, wysłuchaj głosu mego.
 Nachyl swe ucho *
 na głos mojego błagania.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

3Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
 Panie, któż się ostoi?
4Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
 aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

7U Pana jest bowiem łaska, *
 u Niego obfite odkupienie.
8On odkupi Izraela *
 ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?


Por. Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus w gościnie u Marty i Marii

Łk 10, 38-42
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Uczmy się łączyć naszą codzienną pracę z modlitwą, a wtedy wszystko będzie nas zbliżało do Boga.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 10, 38-42  

Jezus w gościnie u Marty i Marii

Kto przyjmuje do swego domu gościa, jest wprawdzie najpierw dającym, ale w rzeczywistości jest otrzymującym, obdarowanym. Było to widoczne w przypadku Abrahama, ale jeszcze wyraźniejsze jest w perykopie o Marcie i Marii. Pan Jezus pozwala się obsługiwać, ale "potrzeba tylko jednego": daru, którym On sam jest, i który On przynosi. Jezus nie przybył po to, by pozwolić się obsługiwać, lecz by służyć (Mt 20, 28): On służy sam swoim Słowem i swoim życiem, które ofiarował za nas. Jezus jest Słowem przemawiającym do nas przez to, co mówi, i przez to, co czyni lub cierpi. Słowa tego, czyli Jego samego, należy słuchać i przyjmować, to znaczy czynić to, co jest naprawdę potrzebne.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.38. Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, * wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni * i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi Święci.
My także razem z wszystkimi Aniołami * głosimy Twoją chwałę, z radością wołając...
Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG