Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 11 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Niełatwa jest praca nad sobą, zwłaszcza gdy chcemy usunąć ze swego życia grzeszne przyzwyczajenia. Czujemy się wtedy szczególnie słabi i jakby opanowani mocą zła. Razem jednak z Chrystusem możemy i w tej dziedzinie odnieść zwycięstwo, jeśli tylko naprawdę zaufamy Jego łasce, której nam hojnie udziela tutaj przy ołtarzu. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wezwanie do pokuty

Jl 1, 13-15; 2, 1-2

Czytanie z Księgi proroka Joela

Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; podnieście lament, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej.
Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców kraju do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela».
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż po lata następnych pokoleń.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Przyjmijmy wezwanie proroka i starajmy się przez godne uczynki pokuty zasłużyć na Boże miłosierdzie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Jl 1, 13-15; 2, 1-2  


Wezwanie do pokuty

Prorok Joel żył w czasach po niewoli babilońskiej i po odbudowaniu świątyni jerozolimskiej (Jl 1, 13-14); zakończyli już także swoją działalność Ezdrasz i Nehemiasz. Występując na początku IV stulecia przed Chr., Joel intensywnie zajął się przekazem dawniejszych proroków i nauką izraelskich mędrców; jest to prorok - uczony. Ale przeszłość interesuje go tylko dlatego, że pyta o przyszłość, zwłaszcza o czasy ostateczne.
W jego epoce pojawiają się oznaki nadciągającej burzy. Plaga szarańczy tak spustoszyła kraj, że prawie nic w nim nie pozostało (Jl 1, 2-12). Szarańczę uważa Joel za zapowiedź jeszcze większej kary. Żaden prorok nie mówił tak wiele i tak wyraźnie o "dniu Pana", "dniu ciemności i mroku" (Jl 2, 2). Będzie to dzień sądu dla Izraela i dla wszystkich narodów.
Prorok wzywa: nawróćcie się, pokutujcie - Bóg jest miłosierny; może okaże miłosierdzie.


Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a)

Refren: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

2Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, *
 opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
3Cieszyć się będę i radować Tobą, *
 zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Refren: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

6Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
 na wieki wymazałeś ich imię.
16Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
 w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.

Refren: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

8A Pan zasiada na wieki, *
 przygotował swój tron, by sądzić.
9Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
 rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.

Refren: Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.


J 12, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
          przyciągnę wszystkich do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Walka Chrystusa ze złym duchem

Łk 11, 15-26
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Przewrotni faryzeusze nie chcą uznać boskiego posłannictwa Chrystusa. Módlmy się za ludzi, którzy wyraźnie sprzeciwiają się łasce Bożej.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 11, 15-26  

Walka Chrystusa ze złym duchem

Także diabeł może dokonywać cudów i w ten sposób bałamucić ludzi - zakładają to przeciwnicy Jezusa. Ale w takim przypadku odmawia się cudom mocy dowodowej; w konkretnym przypadku wypędzenia szatana przeciwnicy Jezusa poddają w wątpliwość Jego prawdomówność i uniemożliwiają prowadzenie rzeczowej dyskusji.
W swojej odpowiedzi Pan Jezus kładzie nacisk nie na argument, że nie ostoi się królestwo wewnętrznie skłócone (w. 17-19), lecz na wypowiedź z wiersza 20: fakt, że Jezus wypędza demony, jest znakiem nadejścia królestwa Bożego; w czynach Jezusa działa zbawcza moc Boża.
Zamiast "mocą Bożą" mamy tu wyrażenie "palcem Bożym" (w. 20). Bóg nie musi używać całej swojej mocy, wystarczy poruszanie czy skinięcie jego palca, by zwyciężyć "mocarza" (w. 21) i uwolnić zniewolonego człowieka.
Człowiek opętany przez złego ducha był niemy (w. 14), a więc pozbawiony mowy, słowa. Człowiek jednak, aby mógł żyć jako człowiek, musi korzystać z daru słowa - słowa człowieka i słowa Boga. Jezus sprawia, że człowiek niemy i opętany znowu staje się zdolny do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.41. Misterium zbawienia w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG