Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 12 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Stajemy przed Panem, który zawsze pamięta o swoim przymierzu i dochowuje wierności. On chce nas zbawić, ale nie może tego uczynić bez naszego współudziału. Zwłaszcza w takich jak obecna chwila musimy wychodzić świadomie naprzeciw Bożemu działaniu, usuwając wszystkie przeszkody, zwłaszcza zaś przywiązanie do zła moralnego. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Sąd ostateczny

Jl 4, 12-21

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan:
«Niech ockną się i przybędą narody te do Doliny Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich jest wielka».
Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku! Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić».
I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem płynąć, i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wytryśnie źródło, które nawodni potok Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. «Bo czyż pozwolę, by krew ich pozostała bez pomsty? Nie pozostawię bez pomsty». A Pan zamieszka na Syjonie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Prorok zapowiada sąd Boży nad narodami. Każdy człowiek musi stanąć przed Bogiem, by zdać sprawę z całego życia ziemskiego.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Jl 4, 12-21  


Sąd ostateczny

"Dzień Pana" jest głównym tematem Księgi Joela. Prorok zapowiada, że "dzień Pana" jest bliski (Jl 4, 4) i opisuje go w apokaliptycznej scenerii, która będzie powtórzona także w Nowym Testamencie: "Słońce i księżyc się zaćmią, gwiazdy światłość swą utracą... niebiosa i ziemia zadrżą". W Dolinie Jozafata wszystkie narody zebrane zostaną na sąd. "Jozafat" - znaczy "Jahwe sądzi" - nie jest to żadne geograficzne miejsce. Miejsce i czas sądu nad grzesznymi narodami wyznaczy sam Sędzia.
Trzeba tak żyć, by zawsze być gotowym na spotkanie z Panem podczas sądu.


Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: por. 12a)

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

1Pan króluje, wesel się, ziemio, *
 radujcie się, liczne wyspy!
2Obłok i ciemność wokół Niego, *
 prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

5Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
 przed obliczem Władcy całej ziemi.
6Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
 i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

11Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
 i radość dla ludzi prawego serca.
12Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
 i sławcie Jego święte imię.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.


Por. Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Łk 11, 27-28
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Wielka jest niewątpliwie godność Bożego macierzyństwa. Jednakże wszyscy możemy być błogosławieni na wzór Maryi, gdy będziemy za Jej wzorem wprowadzali w życie Ewangelię.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 11, 27-28  

Błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego

Gdzie mówi i działa Jezus, tam do ludzi przychodzi panowanie Boże i Jego królestwo. A słuchający człowiek staje się zdolny do radości. Doświadczyła tego kobieta, która nie mogła powstrzymać się od mówienia i radośnie uwielbiała Matkę Jezusa.
Wielbienie Matki jest także uwielbieniem Jezusa. Jego odpowiedź nie jest odrzuceniem, lecz jasnym ustawieniem sprawy. Pan Jezus stwierdza, że: 1) Maryja godna jest chwały nie tylko dlatego, że jest Matką Jezusa, lecz i dlatego, że należy do tych, "którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je"; 2) Maryja jest doskonałą słuchaczką słowa Bożego, ale nie jedyną; wszyscy, którzy słuchają słowa i zachowują je, pozostają we wspólnocie z Jezusem i są godni pochwały.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.36. Odnowa świata przez Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, * uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się przyczyną wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG