Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 20 października 2019
I tydzień psałterza
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Ciebie całą duszą pragnę
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
tekst | nuty | nagranie
U:
Wielbić Pana chcę
Z:
Niechaj z nami będzie Pan
tekst | nuty | nagranie


Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, * ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

Ps 16, 6. 8. 1
 

Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus, inclína aurem tuam, et exáudi verba mea, custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi, sub umbra alárum tuárum prótege me.
Exáudi Dómine iustítiam meam, inténde deprecatiónem meam.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

W Nowym Testamencie Bóg przemawia do nas przez swojego Syna, czyli Słowo odwieczne, oświecające wszystkich ludzi. Jezus Chrystus posłany przez Ojca głosi słowa Boże i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do wykonania (por. KO, nr 4, 1). Trzeba powiedzieć, że w sposób szczególny dokonuje tego poprzez sprawowanie ofiary Ciała i Krwi swojej. Sam bowiem do nas przemawia, gdy jest czytane Pismo święte, a uobecniając następnie Ofiarę krzyża, poucza nas najwymowniej swoim przykładem.
Na pewno pragniemy, aby dotarła do nas ta potężna mowa Syna Bożego. Musimy przeto usunąć wszystkie przeszkody i otworzyć szeroko swoje serce na działanie łaski.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Mojżesz trzymający ręce podniesione ku Bogu uczy nas wytrwałej i ufnej modlitwy.


Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

1Wznoszę swe oczy ku górom: *
 skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
2Pomoc moja od Pana, *
 który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

3On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
 ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
4Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
 Ten, który czuwa nad Izraelem.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

5Pan ciebie strzeże,
 jest cieniem nad tobą, *
 stoi po twojej prawicy.
6We dnie nie porazi cię słońce *
 ani księżyc wśród nocy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

7Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
 ochroni twoją duszę.
8Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
 teraz i po wszystkie czasy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Ps 27, 9. 1

 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.
Ad te Dómine clamávi, Deus meus, ne síleas a me, et ero similis descendéntibus in lacum.


Wszelkie Pismo natchnione
jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pilnie słuchając słowa Bożego i stosując je w życiu, osiągamy pełnię chrześcijańskiej doskonałości.


Por. Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 145, 2

 

Allelúia. Lauda, ánima mea, Dóminum, laudábo Dóminum in vita mea, psallam Deo meo, quámdiu ero.


Wytrwałość w modlitwie

Łk 18, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Gdy z czystego serca płynie do Boga ufna modlitwa, przepojona żywą wiarą, zawsze można liczyć na jej wysłuchanie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Zachęceni przez Pana, z ufnością przedstawiajmy Mu nasze sprawy:
  • Za cały Kościół, aby docierał z Dobrą Nowiną do najdalszych zakątków świata.
  • Za misjonarzy, aby ich służba Ewangelii przynosiła obfite owoce.
  • O nowe powołania do pracy misyjnej, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.
  • Za chrześcijan prześladowanych z powodu wiary - o męstwo i odwagę.
  • Za zmarłych z naszej parafii i z naszych rodzin, aby otrzymali nagrodę Świętych w niebie.
  • Za nas samych, byśmy nigdy nie zeszli z drogi świętości.
Boże, z pokorą polecamy Ci potrzeby Kościoła i świata, ufając, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, niech Ofiara, którą składamy, * mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 47. 48


 

Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde, et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.


29. Misterium zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Za chwilę Syn Boży stanie się wśród nas obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi, aby uobecnić swoją Ofiarę, składaną na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania. Ożywmy naszą wiarę, by nawiązać łączność ze Zbawicielem.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Złączeni jedną wiarą tworzymy rodzinę Bożą, która ma prawo modlić się do wspólnego Ojca w niebie, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz...Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, * aby ocalił ich życie od śmierci, * i żywił ich w czasie głodu.

Albo:

Mk 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł, * aby dać swoje życie na okup za wielu.

Ps 8, 2ab

 

Domine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! 

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Wracając za chwilę do tak zwanej szarej codzienności, starajmy się jak najdłużej współpracować z łaską, którą zostaliśmy tutaj napełnieni.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Rafał Jereczek OP: Niepraktyczna i niezbędna
   •  Juana María Alfonso Pérez de Ciriza OP: Proś o wszystko
   •  Krzysztof Popławski OP: Dłonie Boga
   •  Paweł Kozacki OP: Słabością i siłą
   •  Maciej Karpiński OP: Realizacja zleceń
   •  Marian Grabowski: Jak wierzyć w czasach ostatecznych?
   •  Stacja7.pl: W porę i nie w porę
   •  ks. Leszek Smoliński: Trwać przed Bogiem
   •  Piotr Blachowski: Wiara a zbawienie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Wzniesione ręce
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Niebo otwarte, my zamknięci
   •  ks. Tadeusz Czakański: Modlitwa
   •  ks. Roman Sieroń: Nieustannie się módlcie
   •  G. i P. Pindurowie: Czy Pan Bóg słucha jeszcze naszych modlitw?
   •  Klemens Stock SJ: Bóg godzien jest wiary
   •  ks. Edward Staniek: Księga mądrości
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Czy znajdziesz wiarę, gdy przyjdzie?
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Wdowa
   •  ks. Janusz Mastalski: Kondycja naszej wiary
   •  ks. Bogdan Zbroja: Obrazy wiary
   •  ks. Edward Staniek: Tajemnicze pytanie
   •  ks. Andrzej Mojżeszko: Wytrwale zamieniać...

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG