Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U Misjonarzy Krwi Chrystusa:

Kolor szat:
Niedziela, 20 października 2019
ŚW. KASPRA DEL BUFALO, PREZBITERA
założyciela Zgromadzenia
Uroczystość

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Niedziela I, str. 531; LG skrócone: Niedziela I, str. 732

Obchodząc, Kasprze, twe święto,
Z wdzięcznością chwalimy Boga.
Tyś światłem i drogowskazem
Dla nas, wszystkich Twoich dzieci.

Ty we Krwi Boskiej Baranka
Duszę nad śnieg wybieliłeś.
Czerpałeś moc swą i siłę
Z krzyża cichego Chrystusa.

W ludziach przewrotnych i grzesznych
Łzy słodkie, Kasprze, wzbudziłeś;
Chrystusa Pana wskazałeś,
Radości życia naszego.

Miłością Boga wzmacniany
W eucharystycznej ofierze,
Karmiłeś swoje pragnienie
Naśladowania Chrystusa.

Na twe wezwanie bezbożni,
Skażeni grzechem płakali,
W skrusze spod Krzyża zbierali
W swe serca zapał miłości.

Teraz w niebieskiej twej chwale,
Obdarzaj nas pełnią wiary,
Abyśmy w ten świat ponieśli
Owoce darów zbawienia.

Boże, nasz Ojcze dobroci,
I Synu, świata zbawienie,
Duchu Święty Stworzycielu,
Tobie cześć, chwała na wieki. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Niedziela I, str. 531-534; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734
Psalmy - LG tom IV: Niedziela I, str. 531-534; LG skrócone: Niedziela I, str. 732-734

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Każdego dnia i w każdym miejscu * niech będzie Pan uwielbiony i ukochany.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Każdego dnia i w każdym miejscu / niech będzie Pan uwielbiony i ukochany.

2 ant. Nasze serce niech trwa w Bogu, * który jest dla nas wszystkim.

Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie (Arnobiusz)

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasze serce niech trwa w Bogu, / który jest dla nas wszystkim.

3 ant. Odkupieni przez Krew Baranka, * śpiewamy Ojcu chwałę Kościoła.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odkupieni przez Krew Baranka, / śpiewamy Ojcu chwałę Kościoła.


LG tom IV: Niedziela I, str. 534;
2 Tm 4, 1-2. 5

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!


LG tom IV: Niedziela I, str. 534; LG skrócone: Niedziela I, str. 735

Melodie responsorium:

K.   Niech każdy uważa nas za sługi Chrystusa * I szafarzy Bożych tajemnic.
W.  Niech każdy uważa nas za sługi Chrystusa / I szafarzy Bożych tajemnic.
K.   Zostaliśmy ustanowieni sługami Ewangelii.
W.  I szafarzy Bożych tajemnic.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Niech każdy uważa nas za sługi Chrystusa / I szafarzy Bożych tajemnic.


LG tom IV: XXIX Niedziela Zwykła C, str. 320;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wychwalajmy z wszystkimi świętymi Baranka Bożego: * od założenia świata przygotował On nam królestwo.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wychwalajmy z wszystkimi świętymi Baranka Bożego: / od założenia świata przygotował On nam królestwo.


LG tom IV: Niedziela I, str. 534; LG skrócone: Niedziela I, str. 735-736


Melodie próśb:

Bóg nas pojednał ze sobą przez Krew Chrystusa. Przez moc tej Krwi i za wstawiennictwem świętego Kaspra, wznosimy do Pana naszą modlitwę, wołając:
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego krzyża wznosimy nasze wołanie za ofiary niesprawiedliwości:
- mocą Twojej Krwi daj im odwagę.
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego krzyża wznosimy nasze wołanie za tych, którzy szukają ojczyzny, domu i pracy,
- mocą Twojej Krwi wspieraj ich.
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego krzyża wznosimy nasze wołanie za więzionych, uchodźców, emigrantów i wszystkich niewolników:
- przez miłość Twojej Krwi obdarz ich nadzieją.
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego krzyża wznosimy nasze prośby za cierpiących, chorych, tych, którzy żyją w samotności i niezrozumieniu:
- przez Twoją uzdrawiającą Krew uśmierz ich cierpienia.
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego krzyża wznosimy nasze wołanie za tych, którzy mieszkają na terenach ogarniętych przez wojny, niepokoje i biedę:
- przez Twoją Krew, która niesie pokój, pojednaj nas z Bogiem i ludzi między sobą.
Wybaw lud Twój, Panie.

Panie Jezu, u stóp Twego Krzyża wznosimy naszą modlitwę za wszystkich zmarłych:
- aby mogli celebrować wraz z Tobą ucztę życia.
Wybaw lud Twój, Panie.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: XXIX Niedziela Zwykła C, str. 320; LG skrócone: XXIX Niedziela Zwykła, str. 638

Wszechmocny i miłosierny Boże, Ty w kapłanie, świętym Kasprze del Bufalo, misjonarzu rozmiłowanym w Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, podarowałeś nam żarliwego apostoła i głosiciela miłości Boga i bliźniego, za jego wstawiennictwem wysłuchaj wołania Krwi Twojego Syna, * które z ziemi wznosi się każdego dnia do Ciebie głosem bólu cierpiącej ludzkości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG