Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 3 listopada 2018
II tydzień psałterza
XXX tydzień Okresu Zwykłego

Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom IV: Sobota II, str. 735; LG skrócone: Sobota II, str. 937

 

Gdy dzień odzyskał światło słońca,
Śpiewajmy Bogu pieśń radosną,
A hołd składając Najwyższemu,
Wyznajmy łaskę Chrystusową.

Przez Niego bowiem Stwórca świata
Uczynił dzień i porę nocy,
A one wciąż na Jego rozkaz
Zmieniają czas swojego trwania.

Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych,
I nie podlegasz wiecznym prawom:
Gdy mrok ogarnia całą ziemię,
Jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym.

Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby
I daj nam przeżyć dzień ten w łasce,
A Chrystus wtedy nas napełni
Ożywczym darem swego Ducha. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Sobota II, str. 735-739; LG skrócone: Sobota II, str. 937-940
Psalmy - LG tom IV: Sobota II, str. 736-738; LG skrócone: Sobota II, str. 937-940

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, * a wierność Twoją nocami.

Psalm 92
Doskonałość Boża
Psalm ten wysławia dzieła Jednorodzonego (św. Atanazy)

Papieskie katechezy o psalmach:

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, †
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, †
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, / a wierność Twoją nocami.

2 ant. Uznajcie wielkość * naszego Boga.

Pieśń (Pwt 32, 1-12)
Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego
Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, Jeruzalem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła (Mt 23, 37)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, *
słuchaj, ziemio, głosu mojego.
Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, *
jak rosa niech pada me słowo,
Jak deszcz rzęsisty na zieleń, *
jak deszcz życiodajny na trawę!
Oto będę głosić imię Pana; *
uznajcie wielkość naszego Boga!
On jest Opoką, a Jego dzieło doskonałe, *
wszystkie Jego drogi są słuszne.
On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi, *
On sprawiedliwy i prawy.
Przestali być Jego dziećmi, †
bo grzech popełnili, *
pokolenie przewrotne i zakłamane.
Więc tak chcesz odpłacić Panu, *
ludu głupi i bezrozumny?
Czyż nie On jest twoim Ojcem i Stwórcą, *
który cię uczynił i dał ci życie?
Wspomnij na dni, które przeminęły, *
rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą,
Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego,
Bo Jego lud jest własnością Pana, *
Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
Znalazł go na ziemi pustynnej, *
na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy.
Opiekował się nim i pouczał, *
strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, który krąży nad gniazdem, *
by z niego wywabić swe pisklęta,
I bierze je na skrzydła rozpostarte, *
niosąc je na samym sobie,
Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uznajcie wielkość naszego Boga.

3 ant. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię * na całej ziemi.

Psalm 8
Wielkość Stwórcy i godność człowieka
Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (Ef 1, 22)

Papieskie katechezy o psalmach:

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię / na całej ziemi.


LG tom IV: Sobota II, str. 739;
Rz 12, 14-16a

Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.


LG tom IV: Sobota II, str. 739; LG skrócone: Sobota II, str. 940

Melodie responsorium:

K.   Rozradują się moje wargi, * Gdy będę Ci śpiewał.
W.  Rozradują się moje wargi, / Gdy będę Ci śpiewał.
K.   Mój język będzie głosił Twoją sprawiedliwość.
W.  Gdy będę Ci śpiewał.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Rozradują się moje wargi, / Gdy będę Ci śpiewał.


LG tom IV: Sobota II, str. 739;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Skieruj, Panie, * nasze kroki na drogę pokoju.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Skieruj, Panie, / nasze kroki na drogę pokoju.


LG tom IV: Sobota II, str. 739; LG skrócone: Sobota II, str. 941

Melodie próśb:

Wysławiajmy łaskawość i mądrość Chrystusa, który nam polecił, abyśmy Go rozpoznawali i miłowali we wszystkich naszych braciach, a zwłaszcza w cierpiących. Zanośmy do Niego gorliwe błagania:
Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Już od rana wysławiamy Twoje zmartwychwstanie
- i prosimy o dobrodziejstwa odkupienia dla wszystkich ludzi.
Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Spraw, Panie, abyśmy dzisiaj dawali o Tobie świadectwo
- i przez Ciebie składali Bogu Ojcu świętą ofiarę.
Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Daj, abyśmy rozpoznawali we wszystkich ludziach Twoje podobieństwo
- i Tobie w nich służyli.
Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Chryste, Ty jesteś prawdziwym krzewem winnym, a my latoroślami,
- pozwól nam trwać w Tobie, abyśmy przynosili obfite owoce i wielbili Boga Ojca.
Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Sobota II, str. 740; LG skrócone: Sobota II, str. 941

Wszechmogący Boże, niech nasze usta, nasza dusza i nasze życie głoszą Twoją chwałę, a ponieważ Ty nas stworzyłeś, * niech całe nasze istnienie należy do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG