Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 3 listopada 2018
III tydzień psałterza
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA B

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Niedziela III, str. 744; LG skrócone: Niedziela III, str. 945

 

Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,
Który władasz przestworzami,
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,
Darem snu napełniasz noce.

Niech spoczynek nam przywróci
Sprawność znużonego ciała,
Myśl odświeży, a sumienie
Niech ukoi łaską skruchy.

Za miniony dzień składamy
Dzięki na początku nocy,
Ty nam pomóż swoją łaską
Być wiernymi Tobie, Boże.

Ciebie niechaj dusza sławi,
Ciebie pieśnią głos wychwala,
Ciebie trzeźwy umysł wielbi,
Ciebie czyste serce kocha.

Gdy głęboki mrok pochłonie
Blaski światła słonecznego,
Niech mu wiara się nie podda,
Lecz jaśnieje wśród ciemności.

Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Niedziela III, str. 744-747; LG skrócone: Niedziela III, str. 946-947
Psalmy - LG tom IV: Niedziela III, str. 745-746; LG skrócone: Niedziela III, str. 946-947

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Papieskie katechezy o psalmach:

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Od wschodu aż do zachodu słońca / niech będzie pochwalone imię Pana.

2 ant. Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana.

Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Papieskie katechezy o psalmach:

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku",
I zalękniony wołałem: *
"Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Podniosę kielich zbawienia / i wezwę imienia Pana.

3 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.

Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

Papieskie katechezy o pieśniach:

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, / dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.


LG tom IV: Niedziela III, str. 747;
Hbr 13, 20-21

Bóg pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.


LG tom IV: Niedziela III, str. 747; LG skrócone: Niedziela III, str. 948

Melodie responsorium:

K.   Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, * Tyś wszystko mądrze uczynił.
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, / Tyś wszystko mądrze uczynił.
K.   Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
W.  Tyś wszystko mądrze uczynił.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, / Tyś wszystko mądrze uczynił.


LG tom IV: XXXI Niedziela Zwykła B, str. 366;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Nie ma przykazania większego od tych: * Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem. / Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie ma przykazania większego od tych: / Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem. / Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.


LG tom IV: Niedziela III, str. 747-748; LG skrócone: Niedziela III, str. 948


Melodie próśb:

Chrystus ulitował się nad głodnymi ludźmi i dokonał dla nich cudów swej miłości. Pamiętając o nich, błagajmy Go w duchu szczerego oddania:
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Wyznajemy, że z Twojej łaskawości otrzymaliśmy dzisiaj wszystkie dobrodziejstwa,
- niech one nie pozostaną w nas daremne, lecz przyniosą obfity owoc.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, miej w swojej opiece świadków, których posłałeś na całą ziemię,
- rozpal ich ogniem Ducha Świętego.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Spraw, aby wszyscy ludzie troszczyli się o postęp i pokój tego świata
- i ochoczo zaradzali naglącym potrzebom naszych czasów.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Lekarzu duszy i ciała, przynieś ulgę chorym, bądź przy konających,
- nawiedź nas i umocnij swoim miłosierdziem.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Przyjmij zmarłych do grona błogosławionych,
- których imiona są zapisane w księdze życia.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: XXXI Niedziela Zwykła B, str. 366; LG skrócone: XXXI Niedziela Zwykła, str. 640-641

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG