Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 19 listopada 2018
I tydzień psałterza
XXXIII tydzień Okresu Zwykłego

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 748

 

Stwórco, Tyś pośród chaosu
Oddzielił ziemię od nieba;
Wodom nadałeś granice,
By ląd uchronić przed nimi.

Deszczom pod niebem, a rzekom
Przeznaczasz miejsce na ziemi,
Aby chłodziły w upale
Nie grożąc klęską powodzi.

Teraz niech zrosi nas łaska,
Odwieczny dar Twej miłości;
Obroń przed nowym upadkiem
I dawnych grzechów skutkami.

Wiara niech blaskiem jaśnieje,
By Twoją prawdę ukazać;
Niechaj nam ona pomoże
Odrzucić próżność i kłamstwo.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
W jedności z Synem i Duchem;
Tobie, Wszechmocny, niech będzie
Najwyższa cześć i podzięka. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547-549; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751
Psalmy - LG tom IV: Poniedziałek I, str. 547-549; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 749-751

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Oczy Pana * patrzą na ubogiego.

Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)

Papieskie katechezy o psalmach:

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
"Niby ptak uleć w górę"?
Bo oto grzesznicy łuk napinają †
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oczy Pana patrzą na ubogiego.

2 ant. Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą.

Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22)

Papieskie katechezy o psalmach:

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławieni czystego serca, / albowiem oni Boga oglądać będą.

3 ant. W swoim Synu * Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 549-550;
Kol 1, 9b-11

Obyście doszli do pełnego poznania woli Boga, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751

Melodie responsorium:

K.   Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. * Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
W.  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
K.   Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń.
W.  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. / Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wielbi dusza moja Pana, * bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielbi dusza moja Pana, / bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 751-752


Melodie próśb:

Pan Bóg zawarł ze swoim ludem wieczne przymierze i nie przestaje obdarzać go swymi dobrodziejstwami. Składajmy Mu przeto dziękczynienie i z ufnością zanośmy do Niego naszą modlitwę:
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Wybaw lud swój, Panie,
- i błogosław swojemu dziedzictwu.
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Zgromadź w jedno wszystkich chrześcijan,
- aby świat uwierzył w Chrystusa, którego posłałeś.
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Obdarz łaską naszych przyjaciół i bliskich,
- aby swym życiem pociągali bliźnich do Chrystusa.
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Okaż swą miłość konającym,
- spraw, aby oglądali Twoje zbawienie.
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Niech zmarli doznają Twego miłosierdzia,
- dołącz ich do grona spoczywających w Chrystusie.
Dobrze czyń, Panie, swojemu ludowi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Poniedziałek I, str. 550; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 752

Wszechmogący Boże, oddajemy Ci chwałę jako Twoi słudzy; Ty dla naszego zbawienia wejrzałeś na pokorę Maryi Dziewicy, * spraw, abyśmy mogli się radować pełnią odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG