Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 20 listopada 2018
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej:
Patrona diecezji

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Łk 4, 18. 19

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu. 

Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, * wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Listy do Kościołów w Sardes i w Laodycei

Ap 3, 1-6. 14-22

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie:
«Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty” i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.
Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Sami z siebie jesteśmy słabi i nie potrafimy zasłużyć na niebo. Kiedy jednak usłyszymy głos Boży i otworzymy się na działanie łaski, wszystkiego możemy dokonać.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ap 3, 1-6. 14-22  


Listy do Kościołów w Sardach i w Laodycei

Siedem listów zamieszczonych w pierwszej części Apokalipsy (Ap 2, 1 - 3, 22) pragnie przygotować Kościoły Azji Mniejszej i cały Kościół na bliskie przyjście Pana. Jak wyglądała sytuacja w tych Kościołach? Treść listów, wtłoczona w powtarzającą się strukturę, ukazuje Kościoły uciśnione i zagrożone. Chrześcijanie są prześladowani, choć jeszcze nie we wszystkich Kościołach. Odczuwalne są wpływy żydowskie i pogańskie. Pojawiają się oznaki zmęczenia; w Kościołach w Efezie (Ap 2, 3-4), Sardach (Ap 3, 1-2) i Laodycei (Ap 3, 15) trzeba było skarcić obojętność i oziębłość. Przejmująco brzmią słowa "...ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię z mych ust wyrzucić". Do Kościołów tych skierowane są napomnienia do nawrócenia w obliczu bliskiego sądu. Chyba lepiej działo się w Kościołach w Smyrnie, Tiatyrze i Filadelfii, ale także wobec nich konieczne było napomnienie: "Bądź wierny aż do śmierci" (Ap 2, 10), "trzymaj, co masz" (Ap 3, 11), gdyż wszędzie działała synagoga szatana (Ap 2, 9. 24; 3, 9).
Wezwanie do nawrócenia i wierności, ostrzeżenie przed pewnością siebie, zwrócenie uwagi na przyjście Pana, który będzie nagradzał i karał - to zasadnicze orędzie siedmiu listów Apokalipsy skierowane jest także do Kościoła naszych czasów, do każdej wspólnoty i każdego chrześcijanina.


Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
(R.: por. Ap 3, 21a)

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie.

1Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
 kto zamieszka na Twej górze świętej?
2Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
 i mówi prawdę w swym sercu.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie.

3Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
 kto nie czyni bliźniemu nic złego
 i nie ubliża swoim sąsiadom, *
4ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie.

 Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
5kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
 i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
 Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie.


Por. 1 J 4, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Nawrócenie Zacheusza

Łk 19, 1-10
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem jest dowodem niezwykłego miłosierdzia Bożego wobec grzesznego człowieka. Jakże to radosna dla nas prawda, że Bóg pochyla się nad pokutującym grzesznikiem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 19, 1-10  

Nawrócenie Zacheusza

Słowo "dzisiaj" ma w Ewangeliach duże znaczenie. Sygnalizuje ono, że rozpoczyna się coś nowego lub że historia człowieka (lub ludzkości) osiągnęła swój cel: "dziś... narodził się wam Zbawiciel" (Łk 2, 11); "dziś spełniły się słowa Pisma" (Łk 4, 21); "dziś zbawienie stało się udziałem tego domu" (Łk 19, 9); "dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23, 43). W obu ostatnich przypadkach Pan Jezus "dzisiaj" obiecuje łaskę pojedynczym ludziom: celnikowi Zacheuszowi i łotrowi na krzyżu. Dla obydwu to "dzisiaj" oznacza wielką zmianę; Jezus spotyka się z nimi jako Zbawiciel odpuszczający grzechy. Ludzie szemrzą, gorszą się tym, że Pan Jezus "do grzesznika poszedł w gościnę". Ale obydwaj byli nawróconymi grzesznikami: celnik Zacheusz gotów był rozdać swój majątek i wynagrodzić skrzywdzonych; łotr na krzyżu okazał skruchę. Mieszkańcy nieba radują się z każdego nawróconego grzesznika. Radość opanowała z pewnością także serce Zacheusza, bo być może po raz pierwszy doświadczył miłości; dotąd wszyscy nienawidzili go jako celnika. Miłość Boga jest właśnie taka: z nawróconego grzesznika zdejmuje ona ciężar życiowych błędów i daje mu radość nawrócenia i wspólnoty.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Miłosierny Boże, spraw, aby ofiara naszego zbawienia, którą Tobie składamy we wspomnienie świętego Rafała, prezbitera, * była dla nas wszystkich znakiem jedności i więzią miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.73. Obecność świętych Pasterzy w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć świętemu Rafałowi, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Mt 20, 28

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, * lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
 

Panie, nasz Boże, spraw, niech Sakrament, który przyjęliśmy, umocni Twoich wiernych w jedności wiary, dla której święty Rafał poświęcił swoje życie * i niestrudzenie pracował aż do śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG