Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 3 listopada 2019
III tydzień psałterza
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Kto się w opiekę
Pd:
Z rąk kapłańskich
tekst | nuty | nagranie
K:
Zbliżam się w pokorze
tekst | nuty | nagranie
U:
Chrystus Pan karmi nas
Z:
Błogosław, Panie, nas
tekst | nuty | nagranie


Ps 38, 22-23

Nie opuszczaj mnie, Panie, * Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. * Spiesz mi na pomoc, * Panie, zbawienie moje.

Sap 11, 24-25. 27; Ps 56

 

Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quæ fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter pæniténtiam, et parcens illis, quia tu es Dóminus Deus noster.
Miserére mei Deus, miserére mei, quóniam in te confídit ánima mea.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Każda Msza św. jest naszym szczególnym spotkaniem z Chrystusem, w Jego Słowie i Ofierze. On przemawia do nas i ponawia swoją ofiarę. W czasie takiego spotkania powinna się dokonywać nasza odmiana, z ludzi słabych i grzesznych mamy się stawać coraz bardziej sprawiedliwymi i mocnymi. Nie dokona się to jednak bez naszego udziału.
Stając przy ołtarzu dla sprawowania Ofiairy Ciała i Krwi Chrystusa, musimy naprawdę chcieć nawiązać łączność z Tym, który nas umiłował i oddał swoje życie; musimy nade wszystko odrywać swoje przywiązanie od tego, co ziemskie i grzeszne.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg miłuje całe stworzenie

Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Dobroć Pana dosięga każdego dzieła Jego stwórczej ręki. Człowiek, jako istota rozumna, powinien to zauważyć i wyrazić wdzięczność.


Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14
(R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

1Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
 i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
2Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
 i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

8Pan jest łagodny i miłosierny, *
 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9Pan jest dobry dla wszystkich, *
 a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

10Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
 i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
 i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

13Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
 przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
14Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
 i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Ps 47, 10. 11. 9

 

Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui, secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ.
Sicut audívimus, ita et vídimus in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.


Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrześcijanin winien stale pragnąć i szukać dobra, bo tylko w ten sposób wypełnia swoje powołanie, a imię Jezusa jest w nim uwielbione.


Por. J 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat,
          że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sap 12, 1


Allelúia. O quam bonus et suávis est, Dómine, Spíritus tuus in nobis!


Syn Człowieczy przyszedł szukać
i zbawić to, co zginęło

Łk 19, 1-10
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

W Jezusie Chrystusie Bóg ukazał szczyt swojej dobroci wobec człowieka. Nawet największy grzesznik może być zbawiony.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Prośmy Pana o łaski potrzebne nam i naszym bliźnim do dobrego życia:
  • Za wszystkich wierzących, aby ich zewnętrzne praktyki religijne wynikały zawsze z miłości Boga i bliźniego.
  • Za kapłanów i zakonników, aby sami starali się wypełniać to, czego uczą innych.
  • Za lekarzy i pielęgniarki, aby służąc chorym, odnajdywali w nich oblicze Chrystusa.
  • Za przygotowujących się do małżeństwa, aby mądrze wykorzystali ten czas i powierzali swoją przyszłość dobremu Bogu.
  • Za wszystkich naszych zmarłych przodków, aby weszli do Królestwa niebieskiego.
  • Za nas samych, abyśmy wiele wymagali od siebie, a innych przyjmowali z cierpliwością i wyrozumiałością.
Boże, Ty dałeś nam najlepszy dowód miłości, powierzając się w nasze ręce; napełnij nas swoimi darami i otwórz na Twoją obecność. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako Ofiara czysta * i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 102, 2. 5


 

Benedic ánima mea Dómino, et noli oblivísci omnes retributiónes eius, et renovábitur, sicut áquilæ, iuvéntus tua.


31. Dzieje zbawienia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez narodzenie z Maryi Dziewicy * obdarzył ludzkość nową młodością, * przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, * przez powstanie z martwych * dał nam dostęp do życia wiecznego, * a wstępując do Ciebie, Ojcze, * otworzył nam bramy nieba.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Zbliża się najważniejszy moment w sprawowaniu Eucharystii: chleb i wino, złożone na ołtarzu, zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Uobecni się ofiara krzyża. Postarajmy się ożywić naszą wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

My, słabi i grzeszni ludzie, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Ps 16, 11

Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, * pełnię radości przy Tobie.

Albo:

J 6, 57

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, * a Ja żyję przez Ojca, * tak i ten, kto Mnie spożywa, * będzie żył przeze Mnie.

Ps 15, 11

 

Notas mihi fecísti vias vitæ, adimplébis me lætítia cum vultu tuo, Dómine. 

Panie, nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, * którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Za chwilę, po otrzymaniu błogosławieństwa, wrócimy do naszych domów. Pamiętajmy, że mamy tam budować królestwo Boże.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Łysi czterdziestoletni
   •  José Filipe da Costa Rodrigues OP: Zejdź z drzewa
   •  Dominik Jurczak OP: Odzyskana twarz
   •  Jakub Bluj OP: Głębokie spojrzenie
   •  Maciej Biskup OP: Porozmawiaj z nim
   •  Marian Grabowski: Oderwać wzrok od Zacheusza
   •  Stacja7.pl: Miłosierdzie
   •  ks. Leszek Smoliński: Życiowe poszukiwania
   •  Piotr Blachowski: Zobaczyć Jezusa
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Mało poważny pan
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Na drzewo
   •  ks. Tomasz Horak: Dwie pokusy
   •  ks. Tomasz Horak: Chciałbym być Zacheuszem
   •  ks. Roman Kempny: Błogosławiona ciekawość
   •  Klemens Stock SJ: Spotkanie ze zbawieniem
   •  ks. Edward Staniek: Stanąć blisko ołtarza
   •  ks. Mariusz Pohl: Trudny dar nowego życia
   •  ks. Edward Staniek: Najważniejsze spotkanie
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Chwalić Boga
   •  ks. Janusz Mastalski: Gościnny dom dla Chrystusa
   •  ks. Edward Staniek: Szkoła ewangelicznego biznesu

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG