Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 9 listopada 2019
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Boże, obdarz Kościół Twój
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jeden chleb
K:
Bądźże pozdrowiona
tekst | nuty | nagranie
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
tekst | nuty | nagranie
Z:
Weź w swą opiekę
tekst | nuty | nagranie


Ap 21, 2

Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe, * zstępujące z nieba od Boga, * ozdobione jak oblubienica przystrojona dla swego męża.

Ps 67, 6. 7. 36. 2

 

Deus in loco sancto suo, Deus, qui inhabitáre facit unánimes in domo, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suæ.
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius, et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie eius.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 8

 

W dniu dzisiejszym wspominamy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie. Jest ona kościołem katedralnym papieży i dlatego słusznie uważa się ją za matkę wszystkich kościołów. Przy niej koncentrowało się życie Kościoła przez tysiąc lat. Odbyło się w niej wiele synodów i pięć soborów powszechnych.
Obchodząc dzisiejsze święto kierujemy naszą myśl do stolicy chrześcijaństwa, by złączyć się duchowo z Pasterzem Kościoła powszechnego. Tym samym obudzamy pragnienie, ażeby swoim dobrym życiem przyczyniać się do wzrostu tej wielkiej i żywej budowli, jaką jest cały Kościół.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, * aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.
Anioł rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 8

 


Każda świątynia, w której zbieramy się dla uczestniczenia w kulcie Bożym, powinna być dla nas źródłem wody tryskającej na życie wieczne.


Albo:

Jesteście świątynią Boga

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 8

 


Kościoły, w których się zbieramy, zwłaszcza dla sprawowania Ofiary eucharystycznej, mają nam dopomagać, by każdy stał się żywą świątynią Bożą.


Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

2Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
 najpewniejszą pomocą w trudnościach.
3Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
 i góry zapadły w otchłań morza.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

5Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
 najświętszy przybytek Najwyższego.
6Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
 Bóg je wspomoże o świcie.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

8Pan Zastępów jest z nami, *
 Bóg Jakuba jest naszą obroną.
9Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
 zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Ps 121, 1. 7

 

Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi, in domum Dómini íbimus.
Fiat pax in virtúte tua, et abundántia in túrribus tuis.


Por. 2 Krn 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

Allelúia. Bene fundáta est domus Dómini supra firmam petram.


Jezus mówił o świątyni swego ciała

J 2, 13-22
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 8

 


Z największym szacunkiem powinniśmy się odnosić do każdej świątyni. Tu bowiem sprawowane są święte tajemnice naszej wiary, tu spotykamy się z naszym Ojcem niebieskim.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 8

  

Polecajmy dziś szczególnie Bożej opiece naszego papieża i wszystkie jego sprawy:
  • Módlmy się za naszego papieża, by jego głoszenie Ewangelii otwierało ludzkie serca i jednało je z Bogiem.
  • Za pracowników Stolicy Apostolskiej, aby byli dla papieża skutecznymi pomocnikami i sługami Kościoła.
  • Za diecezję rzymską, a szczególnie za kształcących się w niej kapłanów z całego świata, aby była miejscem odkrywania i przekazywania wiary kolejnym pokoleniom.
  • Za pielgrzymujących na spotkania z papieżem, by zachowywali usłyszaną naukę i wzrastali w gorliwości.
  • Za wszystkich zmarłych, szczególnie za zmarłych biskupów Rzymu, aby cieszyli się z przebywania z Bogiem w niebie.
  • Za nas samych, abyśmy troszczyli się o nasze ciała - świątynie Ducha Świętego.
Panie, nasz Boże, otocz swą opieką naszego papieża i obdarz go siłami do mądrego kierowania Kościołem, który mu powierzyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, przyjmij złożone dary, umacniaj przez Twoje sakramenty tych, którzy się tutaj modlą * i spełniaj ich pragnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 Chron 29, 17. 18


 

Dómine Deus, in simplicitáte cordis mei lætus óbtuli univérsa, et pópulum tuum, qui repértus est, vidi cum ingénti gáudio, Deus Israel, custódi hanc voluntátem, Dómine Deus.


52. Kościół Oblubienicą Chrystusa
i świątynią Ducha Świętego

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali * Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy, * aby Twoja łaska, której stale nam udzielasz, * uczyniła z nas świątynię Ducha Świętego * jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia. * Nasze ziemskie świątynie są obrazem Kościoła, * Oblubienicy Chrystusa, którą nieustannie uświęcasz, * aby weszła do Twojej chwały, * jako matka radująca się z niezliczonych dzieci.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
por. 1 P 2, 5

Jako żywe kamienie tworzymy duchową świątynię, * świętą wspólnotę kapłańską.

Ps 121, 3. 4

 

Ierúsalem, quæ ædificátur ut cívitas, cuius participátio eius in idípsum, illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini, ad confiténdum nómini tuo, Dómine. 

Wszechmogący Boże, Ty chciałeś, aby Twój Kościół na ziemi był zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem, przez udział w Najświętszym Sakramencie uczyń nas świątynią Twojej łaski, * i pozwól nam wejść do przybytku Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG