Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 25 listopada 2019
II tydzień psałterza
XXXIV tydzień Okresu Zwykłego

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LG tom IV: XXXIV tydzień Okresu Zwykłego, str. 463; LG skrócone: XXXIV tydzień Okresu Zwykłego, str. 655-656

 

Jawnogrzesznej darowałeś,
Łotra modłów wysłuchałeś
I mnie też nadzieję dałeś.

Choć niegodne me błaganie,
Nie daj mi, dobroci Panie,
W ognia wieczne wpaść otchłanie.

Między owce Twe wliczony
I od kozłów odłączony,
Daj, niech z prawej stanę strony.

Gdy odtrącisz potępionych,
Srogim żarom przeznaczonych,
Weź mnie do błogosławionych.

Błagam z czołem pochylonym,
Z sercem z żalu w proch skruszonym,
Pieczę miej nad moim zgonem.

Opłakany dzień nastanie,
Gdy z popiołów zmartwychwstanie
Grzesznik na Twój sąd straszliwy:
Bądź mu, Boże, miłościwy.

Boże w Trójcy wywyższony,
Bądź na wieki pochwalony,
Przywróć grzesznym raj stracony. Amen.


Antyfony - LG tom IV: Poniedziałek II, str. 661-663; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 860-862
Psalmy - LG tom IV: Poniedziałek II, str. 661-663; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 860-862

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, * wdzięk się rozlał na twoich wargach.

Psalm 45
Zaślubiny króla
Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6)

I

Papieskie katechezy o psalmach:

Z mego serca płynie piękne słowo, †
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, †
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan †
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, †
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, / wdzięk się rozlał na twoich wargach.

2 ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie Mu na spotkanie.

II

Papieskie katechezy o psalmach:

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, / wyjdźcie Mu na spotkanie.

3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.

Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu †
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
mocą Bożą dla zbawienia, *
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary †
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei.


LG tom IV: Poniedziałek II, str. 663;
1 Tes 2, 13

Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących.


LG tom IV: Poniedziałek II, str. 6663; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 862

Melodie responsorium:

K.   Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, * Światłem na mojej ścieżce.
W.  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej ścieżce.
K.   Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki.
W.  Światłem na mojej ścieżce.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej ścieżce.


LG tom IV: Poniedziałek II, str. 663;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech moja dusza / zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże.


LG tom IV: Poniedziałek II, str. 664; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 863


Melodie próśb:

Oddajmy chwałę Chrystusowi, który obdarza swój Kościół miłością i troskliwą opieką. Z ufnością skierujmy do Niego nasze modlitwy:
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Panie Jezu, spraw, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
- i doszli do poznania prawdy.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Zachowaj naszego papieża N. i biskupa N.,
- niech Twoja opieka będzie dla nich mocą.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Zaradź potrzebom tych, którzy szukają odpowiedniej pracy,
- aby mogli żyć w pokoju i pewności jutra.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Bądź, Panie, schronieniem dla ubogich
- i wspomożycielem w ich ucisku.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Polecamy Ci tych, którzy za życia pełnili świętą służbę,
- niech sławią Cię w niebie na wieki.
Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom IV: Poniedziałek II, str. 664; LG skrócone: Poniedziałek II, str. 863

Wszechmogący Boże, Ty dzisiaj dałeś siły do pracy swoim nieużytecznym sługom, przyjmij naszą wieczorną ofiarę uwielbienia * jako dziękczynienie za otrzymane od Ciebie dary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG