Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 22 listopada 2020
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Chrystus wodzem
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Czego chcesz od nas, Panie
K:
Kłaniam się Tobie
U:
Wielbię Ciebie
tekst | nuty | nagranie
Z:
O Chryste Królu


por. Ap 5, 12; 1. 6

Baranek, który został zabity * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

Apoc 5, 12 et 1, 6; Ps 71

 

Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem. Ipsi glória et impérium in sæcula sæculórum.
Deus, iudícium tuum Regi da, et iustítiam tuam Fílio Regis.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla. Przypominamy zatem prawdę, że On jest obrazem Boga niewidzialnego i w Nim stworzone zostało wszystko. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa, jest głową Ciała, którym jest Kościół. Wielkością mocy swojej panuje nad niebem i ziemią... Do Niego winny się upodabniać wszystkie członki, aż ukształtuje się w nich Chrystus (KK, nr 7, 4-5).
Mamy więc stale pracować nad tym, by wzrastał w nas Chrystus, a więc coraz bardziej doskonalić swoje codzienne postępowanie, wprowadzając w życie prawo ewangeliczne.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chrystus zna swoje owce

Ez 34, 11-12. 15-17

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przepowiednia proroka o dobrym pasterzu wypełniła się w osobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości i Króla całej ziemi.


Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1Pan jest moim pasterzem, *
 niczego mi nie braknie,
2pozwala mi leżeć *
 na zielonych pastwiskach.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3orzeźwia moją duszę.
 Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
 przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

5Stół dla mnie zastawiasz *
 na oczach mych wrogów.
 Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
 kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

6Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
 przez wszystkie dni życia
 i zamieszkam w domu Pana *
 po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Ps 71, 8. 11

 

Dominábitur a mari usque ad mare, et a flúmine usque ad términos orbis terrárum.
Et adorábunt eum omnes reges terræ, omnes gentes sérvient ei.


Królestwo Boże

1 Kor 15, 20-26. 28

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus Król odniósł zwycięstwo nad śmiercią i grzechem, dając wszystkim możność wejścia na drogę zbawienia.


Por. Mk 11, 9c. 10a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dan 7, 14

 

Allelúia. Potéstas eius, potéstas ætérna, quæ non auferétur, et regnum eius, quod non corrumpétur.


Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Mt 25, 31-46
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Jezus przyjdzie kiedyś w majestacie chwały sądzić żywych i umarłych. Na to spotkanie mamy się gotować przez całe życie, pełniąc czyny chrześcijańskiej miłości.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Prośmy Chrystusa Króla, aby pomógł nam dojść do swojej chwały w niebie:
  • Prośmy za Kościół na całym świecie, aby prowadził wszystkie narody do Boga.
  • Za naszego papieża, aby umocniony darami Ducha Świętego mądrze kierował Kościołem.
  • Za naszą Ojczyznę, aby dochowała wierności Chrystusowi.
  • Za pogrążonych w nałogach, aby w sakramencie spowiedzi spotkali Chrystusa, który im przebacza i daje siły do nowego życia.
  • Za zmarłych, aby dane im było jak najprędzej radować się w Królestwie niebieskim.
  • Za nas, uczestniczących w tej Ofierze, abyśmy byli wierni Bogu nawet w rzeczach najbardziej codziennych i niepozornych.
Chryste, Królu serc naszych, przyjmij nasz hołd oddania i umocnij w naszych sercach swoje panowanie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 

Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Ps 2, 8


 

Postula a me, et dabo tibi Gentes hereditátem tuam, et possesiónem tuam términos terræ.


49. Chrystus, wiekuisty Kapłan
i Król Wszechświata

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, * jako niepokalaną ofiarę pojednania: * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Chrystus pragnie stale zamieszkiwać w naszym sercu, abyśmy za jego przykładem pełnili wolę Ojca niebieskiego i w ten sposób budowali Boże królestwo na ziemi. W sposób szczególny na to zbawcze działanie Jezusa mamy się otwierać podczas sprawowania Eucharystii, w której uobecnia się ofiara krzyża.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Zwracając się dziś we wspólnej modlitwie do Ojca niebieskiego, prośmy szczególnie gorąco o to, by nadeszło Jego królestwo: Ojcze nasz...Ps 29, 10-11

Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

Mt 25, 40. 34


Amen dico vobis: quod uni ex mínimis meis fecístis, mihi fecístis, veníte benedícti Patris mei, possidéte præparátum vobis regnum ab inítio sæculi. 

Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Po otrzymaniu błogosławieństwa usłyszymy wezwanie, byśmy wracali do naszych domów w pokoju Chrystusa. Zachowamy ten pokój w swoim sercu, jeśli włączymy się w dzieło budowania królestwa Bożego na ziemi.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Wojciech Czwichocki OP: Mizerne oczekiwania
   •  Dominik Jarczewski OP: Wszystko
   •  Łukasz Wiśniewski OP: Trzeba, by królował
   •  Cyprian Klahs OP: Dwie są drogi
   •  Maciej Karpiński OP: Król i Sędzia
   •  Marcin Babraj OP: Trzeba, aby królował
   •  Marian Grabowski: Sąd Ostateczny
   •  Stacja7.pl: Koniec
   •  ks. Leszek Smoliński: Odległość od Królestwa
   •  Piotr Blachowski: Zwycięzca
   •  Piotr Blachowski: On naszym Królem, On nasz Pan!
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Czy dostrzegasz żebraka... w sobie?
   •  ks. Tomasz Horak: Preambuła konstytucji
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Najmniejsi
   •  Tomasz Dostatni OP: Chrystus mojego życia
   •  ks. Adam Kalbarczyk: Potęga miłości
   •  Andre Seve: Nasze życie zależy od Mt 25, 40
   •  ks. Janusz Mastalski: Postawa służby
   •  ks. Bogdan Zbroja: Panem jest Jezus
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Wobec dobra i zła
   •  ks. Edward Staniek: Jesteśmy nauczycielami miłosierdzia
   •  o. Andrzej Prugar OFMConv: Chwała "najmniejszego z braci"
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Troska jako miłość
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Czy Chrystus prezydentem?
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Dojrzeć Chrystusa w człowieku

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG