Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 6 grudnia 2018
I tydzień psałterza
I tydzień Adwentu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Ps 119, 151-152

Jesteś blisko, o Panie, * i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. * Od dawna wiem ze słów Twoich, * że Ty trwasz na wieki.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

W sprawowaniu Eucharystii Pan Bóg ustawicznie odnawia swoje przymierze z nami zawarte w śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna. Tak będzie aż do czasu ponownego przyjścia Chrystusa, na które mamy stale się przygotowywać, zwłaszcza przez życie w pełni chrześcijańskie. 

Boże, nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech Twoje miłosierdzie przyśpieszy zbawienie, * które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności,
wejdzie do królestwa Bożego

Iz 26, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej:
«Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Według zapowiedzi proroka Mesjasz otwiera oczy wszystkich ludzi na pełną prawdę Bożą. Trzeba jednak zawsze ją przyjmować i zgodnie z Ewangelią układać swoje życie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 26, 1-6  


Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego

Czytany dzisiaj poemat z Księgi proroka Izajasza zawiera wizję przyszłego królestwa Bożego, które porównane jest do potężnego miasta, mającego mury i przedmurze. Do tego miasta, czyli królestwa, wchodzi naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Naród ten całkowicie zaufał Bogu i w Nim złożył nadzieję.
Bóg został tu nazwany wiekuistą Skałą. W Starym Testamencie Bóg nazywany był czasami skałą, co wyrażało wierność Boga, który zawarł przymierze ze swym ludem i dochowuje obietnic. W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: "On, Skała (czyli Bóg), dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy" (Pwt 32, 4). Mając zamiar założyć swój Kościół, Pan Jezus powie do Piotra: "Tyś jest Piotr, czyli skała, a na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18).
Ostatnia strofa mówi o poniżeniu przebywających na szczytach, upokorzeniu ich do tego stopnia, że obrócą się w proch deptany przez biednych i ubogich. Ten temat dojdzie do głosu w Magnificat śpiewanym przez Maryję, gdzie mowa jest o tym, że Bóg rozprasza ludzi pysznych, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych (Łk 1, 51-52).


Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20.
21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a)

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.

1Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
 bo Jego łaska trwa na wieki.
8Lepiej się uciekać do Pana,
 niż pokładać ufność w człowieku. *
9Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.

19Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
 wejdę przez nie i podziękuję Panu.
20Oto jest brama Pana, *
 przez nią wejdą sprawiedliwi.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.

21Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
 i stałeś się moim Zbawcą.
25O Panie, Ty nas wybaw, *
 pomyślność daj nam, o Panie!

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.

26Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
 błogosławimy wam z Pańskiego domu.
27Pan jest Bogiem *
 i daje nam światło.

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
Albo: Alleluja.


Por. Iz 55, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć,
wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Kto spełnia wolę Bożą,
wejdzie do królestwa niebieskiego

Mt 7, 21. 24-27
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Zapamiętajmy dobrze słowa Chrystusa, że tylko ten wejdzie do Królestwa niebieskiego, kto pełni wolę Bożą w swoim codziennym życiu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 7, 21. 24-27  

Kto pełni wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Także dzisiejsza Ewangelia wskazuje na wypełnienie się zapowiedzi Izajasza. Przynajmniej dwie myśli Ewangelii można uznać za nawiązanie do tekstu proroka.
Izajasz głosił, że do królestwa Bożego wejdą ludzie dochowujący wierności, czyli wierni Bogu. Tę myśl podejmuje Pan Jezus, gdy mówi, że do królestwa niebieskiego wejdą ci, którzy spełniają wolę Ojca niebieskiego. Ażeby lepiej zrozumieć to stwierdzenie, trzeba pamiętać, że znajduje się ono przy końcu Kazania na górze (Mt 5-7). Rozpoczyna się ono ośmioma błogosławieństwami, po których Pan Jezus wypowiedział cały szereg praktycznych rad dotyczących ludzkiego postępowania, z których najważniejsze jest przykazanie miłości bliźniego, obejmujące także nieprzyjaciół. Po daniu tych pouczeń Pan Jezus zwraca się z napomnieniem: "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie".
Za nawiązanie do słów o Bogu-Skale uznać można wezwanie Chrystusa do budowania swego domu nie na piasku, lecz na skale. Chodzi tu o budowanie "wewnętrznego człowieka" (św. Paweł); o nasze działanie, które wtedy będzie miało pełny sens, gdy będzie oparte o Boga.
Warunkiem dostania się do królestwa niebieskiego jest więc przede wszystkim pełnienie woli Bożej, dochowanie Mu wierności. Cóż z tego, że ktoś będzie mówił: "Panie, Panie", że będzie się modlił, spełniał praktyki religijne, a nie będzie wierny Bogu w swoich uczynkach, np. nienawidząc bliźniego. Ewangelię trzeba wcielać w życie. Słowami można wiele deklarować, obiecywać, ale dopiero czyny pokazują, czy te deklaracje zostały zrealizowane.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, * spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.1. Dwa przyjścia Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
Tt 2, 12-13

Żyjmy na tym świecie sprawiedliwie i pobożnie, * oczekując spełnienia się naszej nadziei * i objawienia się chwały wielkiego Boga.
 

Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba * i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG