Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 7 grudnia 2018
ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Dn 12, 3

Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, * będą świecić jak gwiazdy na wieki.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 

Ambroży, biskup Mediolanu, zmarł w r. 397. Był jednym z tych wielkich mężów Kościoła IV stulecia, którzy tak bardzo przyczynili się do ugruntowania chrześcijańskiej prawowierności i stworzenia podstaw dla rozwoju cywilizacji europejskiej. Pozostawił także cenną spuściznę literacką, a pośród niej sporo utworów, które na stałe weszły do liturgii łacińskiej. Jemu to m.in. przypisywano dlatego długo znany wszystkim hymn Te Deum, który po dziś dzień rozbrzmiewa w uroczystych chwilach w naszych kościołach. W każdym razie ułożył Ambroży wiele hymnów i innych liturgicznych tekstów, które tak bardzo wzbogacają naszą wspólnotową pobożność.
Umiejmy z niej korzystać, aby mocniej lgnąć do Chrystusa i silniej odczuwać naszą więź w Kościele. Mamy w nim zawsze stanowić jedność, promieniującą na innych i przyciągającą ich do wspólnoty wiary. Ośrodkiem tej jedności jest niewątpliwie Najświętsza Ofiara, w której mamy uczestniczyć także teraz. Zaczerpnijmy z niej jak najwięcej sił do podtrzymywania jedności i rozkrzewiania jej także poza ścianami świątyni.


 

Boże, Ty nam dałeś świętego Ambrożego, biskupa, jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę Apostołów, wzbudź w swoim Kościele biskupów według Twojego Serca, * aby nim rządzili mężnie i roztropnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 


Modlitwa dnia zaczerpnięta została z osiemnastowiecznego mszału paryskiego, w którym widniała pod dniem 4 kwietnia. Zgodnie z historią sławi ona świętego jako doktora Kościoła oraz przykład apostolskiej dzielności. W tym drugim epitecie mieści się zapewne aluzja do odwagi, jaką Ambroży okazał, gdy publicznie zgromił apodyktycznego i dość bezwzględnego samodzierżcę.
Druga część oracji formułuje naszą własną prośbę. Jest to najwyraźniej prośba za Kościół. Pragniemy mu mianowicie wybłagać mężów podobnych do Ambrożego. Zwiemy ich tu mężami wedle serca Bożego. Jest to chyba nawiązaniem do pięknego wiersza z proroctwa, w którym Jeremiasz wieścił przyszłe zbawienie (Jr 3, 5): "Dam wam pasterzy według mego serca, aby was paśli rozsądnie i roztropnie". W rzeczy samej Ambroży był właśnie jednym z takich przepowiadanych duszpasterzy.
Rozwijając biblijne określenie oracja uwypukla jednak nie tylko roztropność. Podkreśla także siłę charakteru. Jest to nawiązanie do fragmentu z biografii Ambrożego, podobne do tego, które widzieliśmy w części pierwszej.


W owym dniu oczy niewidomych będą widziały

Iz 29, 17-24

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym».
Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Ważnym znakiem czasów mesjańskich jest otwieranie oczu niewidomym. Dobry Bóg zawsze daje nam okazję poznać Jego prawdę, która pozwala nam ujrzeć to, co słuszne i dobre.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 29, 17-24  


W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć

Dzisiejsze proroctwo Izajasza jest bardzo optymistyczne; zapowiada ono całkowitą przemianę człowieka i świata w czasach mesjańskich. W owym czasie - mówi prorok - Liban zamieni się w ogród, a ogród stanie się gęstym lasem. Władcy tego świata, ciemięzcy zostaną obaleni, a pokorni zostaną wywyższeni. Także św. Paweł przypomni, że Bóg wybrał pokornych i wzgardzonych przez świat. W oczach Bożych ludzie i sprawy mają inną wartość niż w oczach ludzkich.
Prorok zapowiada, że ślepi będą widzieć, głusi będą słyszeć, smutni będą się cieszyć, a ubodzy radować się będą z obfitości darów Bożych. Są to obrazy ukazujące szczęśliwość czasów mesjańskich, czasów ostatecznych. Gdy przybędzie Mesjasz, gdy nastąpi instauracja Jego królestwa, wszystko zostanie przemienione, społeczność ludzka będzie odkupiona, a więc nie będzie już mogło istnieć zło w żadnej postaci. Zniknie niedoskonałość kosmosu i człowieka, ponieważ nie będzie już ani tyranów, ani szyderców, ani przekupnych sędziów, ani fałszywych świadków. Wszyscy będą słyszeć i widzieć. Wszyscy będą żyć według słowa Bożego i Jego zbawczej woli. Definitywnie zniknie śmierć.
Odkupieni, uznając dzieło Boże, głosić i czcić będą świętość Boga i będą żyć zgodnie z wolą Bożą. Sprawiedliwi będą jakby zwierciadłem odbijającym Bożą doskonałość. Będą świadkami zbawczej woli Boga.


Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
 kogo miałbym się lękać?
 Pan obrońcą mego życia, *
 przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
 żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
 po wszystkie dni mego życia,
 abym kosztował słodyczy Pana, *
 stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
 w krainie żyjących.
14Oczekuj Pana, bądź mężny, *
 nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Mt 9, 27-31
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!»
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?»
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Niewidomi, o których mowa w Ewangelii, przejrzeli dlatego, że uwierzyli w Jezusa. Głęboka wiara pozwala nam wnikać w Bożą prawdę, będącą światłem dla oczu naszej duszy.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 9, 27-31  

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Ewangeliści wykazują, że zapowiedzi mesjańskie spełniły się na osobie Jezusa Chrystusa, który przywracał wzrok niewidomym, słuch głuchym, wskrzeszał umarłych, odpuszczał grzechy, a więc leczył choroby duszy i ciała człowieka. Sam Chrystus mówił, że wraz z Jego przyjściem przybliżyło się królestwo Boże.
Ale na świecie nadal panuje wiele niesprawiedliwości, ludzkiej nędzy, grzech i choroby. Zostaną one całkowicie wyeliminowane dopiero wtedy, gdy w pełni zapanuje królestwo Boże. Wierzymy, że nastąpi to przy końcu czasów, gdy na świat powtórnie przyjdzie Chrystus, którego my, chrześcijanie, oczekujemy.
W opowiadaniu o uzdrowieniu dwóch niewidomych uwaga Ewangelisty skoncentrowana jest na rozmowie Jezusa z nimi. Pomija on inne szczegóły, aby podkreślić rolę wiary w uzdrowieniu. Wiara zawarta jest już w prośbie: "Synu Dawida, zmiłuj się nad nami". Pan Jezus nie mógł pozostawić ich wiary bez odpowiedzi. Uzdrowienia nie dokonała sama wiara niewidomych, lecz słowo Jezusa, ale wiara była warunkiem cudu.
Chrystus nie przyszedł na świat po to, by być cudownym lekarzem, lecz po to, by powiedzieć ludziom, że nadeszło królestwo Boże. Bóg pragnie objawiać się ludziom, ale ludzie nie zawsze chcą Go poznać i przyjąć.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, * którym nieustannie oświecał świętego Ambrożego głoszącego Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 


Modlitwa nad darami ofiarnymi ułożona została ostatnio. Pięknie uwypukla ona swoją funkcjonalność. Posługując się mianowicie wyrażeniem, które spotykaliśmy już w prastarych sakramentarzach (por. np. modlitwę pokomunijną na czwartą niedzielę postu) i które tak bardzo przypomina język biblijny (por. 2 Tm 2, 15 w ujęciu Wulgaty) upomina nas tym samym, abyśmy Boże tajemnice, do których przystępujemy, traktowali należycie, a więc bogobojnie, ze skupieniem i nabożeństwem.
Rozwijając następnie prośbę, oracja poddaje nam jako jej przedmiot światło wiary, które uważa za dar Ducha Świętego. Mówi następnie, że ten właśnie dar bardzo ubogacił Ambrożego; dzięki niemu biskup Mediolanu przyczynił się poważnie do rozprzestrzeniania chwały Bożej. Mimo woli przypomina nam się tu wzmiankowany we wprowadzeniu hymn Te Deum, to potężne uwielbienie Boga razem z wszystkimi potęgami, świętymi, całym Kościołem.


73. Obecność świętych Pasterzy w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć świętemu Ambrożemu, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
1 Kor 1, 23-24

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, * Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością.
 

Boże, Ty nas umocniłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, abyśmy oświeceni nauką świętego Ambrożego, * mężnie idąc drogą przykazań, przygotowali się do udziału w uczcie wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 


Modlitwa po Komunii pochodzi, tak jak modlitwa dnia, z mszału paryskiego. Zaczyna się także zwrotem funkcjonalnym. Nazywa nas wzmocnionymi mocą przyjętego sakramentu. Potem każe nam prosić o to, abyśmy wykorzystali "dokumenty" Ambrożego. Nie chodzi oczywiście o dokumenty pisane, ale podobnie jak w oracji na Niedzielę Palmową - o dowody rzeczowe, analogiczne do tych, jakie nam w swym życiu i męce pozostawił sam Chrystus. Ambroży natomiast pozostawił świetne dowody swych niepospolitych chrześcijańskich cnót.
Oracja wskazuje przede wszystkim na tę, o której wspominały już teksty poprzednie. Nacisk kładzie na jego męstwo. Mamy tedy jak on kroczyć po ścieżkach zbawienia, nazywanych tu po prostu ścieżkami Bożymi.
Ostatni wiersz ma charakter eschatologiczny. W pięknym zwrocie podkreśla, że dzięki temu przygotujemy się do spożywania słodyczy wiekuistego bankietu. Wiemy, że Biblia często posługiwała się tym porównaniem. Wystarczy tu przypomnieć wiersz Izajasza (Iz 25, 6): "Jahwe zastępów przygotuje dla wszystkich ludów... ucztę z najprzedniejszego mięsa, z najwyborniejszych win".Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG