Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 27 grudnia 2018
ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto

Teksty liturgii Mszy św. 

W:
Bóg się rodzi, moc truchleje
Pd:
Gdy się Chrystus rodzi
K:
Ach, witajże, pożądana
tekst | nuty | nagranie
U:
Mizerna, cicha
Z:
W żłobie leżySławimy świętego Jana, który w czasie Wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. * Błogosławiony Apostoł, któremu zostały objawione tajemnice nieba. * Przez swoją Ewangelię rozszerzył po całym świecie słowa życia.

Albo:


Syr 15, 5

W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu * i przyodział go szatą chwały.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 

Świętych wspominamy przede wszystkim wtedy, gdy przypada rocznica ich śmierci lub męczeństwa, czyli w tzw. dies natales, w dni, które zrodziły ich dla nieba. Stąd to bardzo wcześnie zaczęto zapisywać troskliwie te dni, same zaś zapisy stały się zaczątkiem chrześcijańskich kalendarzy. Ale kiedy niekiedy - tak działo się zwłaszcza w epoce najwcześniejszej - zapisów na czas nie uczyniono, natomiast w epokach prześladowań wiele z nich poszło w zapomnienie.
Tak prawdopodobnie stało się także niemal ze wszystkimi wspomnieniami Apostołów. Ich imiona uplasowano dlatego później w dni, które potomności wydawały się najbardziej odpowiednie albo też wtedy, gdy dokonano jakiegoś donioślejszego aktu liturgicznego, związanego z kultem świętego, np. poświęcenia ku jego czci bazyliki.
Świętych, którzy w ściślejszy sposób związani byli z tajemnicami wcielenia i narodzenia Pańskiego, bardzo wcześnie zgrupowano w okresie poświęconym szczególniejszym rozważaniom tych tajemnic. Stąd m.in. dziś, w dwa dni po Bożym Narodzeniu, wspominamy także św. Jana Ewangelistę, a więc tego, który na cześć wcielonego Słowa ułożył wspaniałe wersety swego Prologu oraz przepowiadał Je potem w zdaniach, w których wyczuwa się żar gorącego przywiązania oraz szerokość i głębię poznania. Nie na darmo zresztą - usłyszymy o tym za chwilę - miał zaszczyt złożyć głowę na Chrystusowej piersi i cieszyć się Jego przyjaźnią. Nie na darmo także stał potem razem z Matką Jezusa pod krzyżem i wpatrywał się w rozwarty bok Zbawiciela. Czerpał stamtąd, jak sam powie, łaskę po łasce.
Uczmy się od niego tej bliskości i korzystając z jego natchnionych pism, wpatrujmy się w tajemnicę tego Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam objawiłeś tajemnice Twojego Słowa przez świętego Jana Apostoła, oświeć nasze umysły, * abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Oznajmiamy wam, co usłyszeliśmy i co ujrzeliśmy

1 J 1, 1-4

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani:
To wam oznajmiamy, co było od początku, co usłyszeliśmy o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się: my je widzieliśmy, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

Oto słowo Boże.


Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: por. 12a)

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

1Pan króluje, wesel się, ziemio, *
 radujcie się, liczne wyspy!
2Obłok i ciemność wokół Niego, *
 prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

5Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
 przed obliczem Władcy całej ziemi.
6Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
 i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

11Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
 i radość dla ludzi prawego serca.
12Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, *
 i sławcie Jego święte imię.

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jan przybył pierwszy do grobu

J 20, 2-8
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Oto słowo Pańskie. 

Przez wstawiennictwo św. Jana Apostoła prośmy Boga:
  • Za wszystkie osoby powołane do głoszenia Ewangelii, aby dotarły na krańce świata.
  • Za zakony kontemplacyjne, aby wsłuchując się w Chrystusowe serce, wypraszały światu potrzebne łaski.
  • Za tych, którzy utracili wiarę, aby moc Ducha Świętego dotknęła i przemieniła ich serce.
  • Za konających, aby z ufnością powierzali się Bożemu miłosierdziu.
  • Za zmarłych, aby Bóg przyjął ich do siebie.
  • Za nas wszystkich, abyśmy wytrwale szukali Boga i prowadzili do Niego innych ludzi.
Boże, wysłuchaj naszych próśb i uczyń nas Twoimi narzędziami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, uświęć złożone dary i spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Apostoła * czerpali z eucharystycznej Uczty głębsze poznanie tajemnic wiecznego Słowa. Przez Chrystusa, Pana naszego.3. Chrystus Światłością

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa * zajaśniał oczom naszej duszy * nowy blask Twojej światłości; * abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, * zostali przezeń porwani * do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

W dniu naszego chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi. Módlmy się więc teraz tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...J 1, 14. 16

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. * Z jego pełności otrzymaliśmy wszyscy.
 

Wszechmogący Boże, święty Jan Apostoł głosił tajemnicę Słowa, które stało się ciałem, spraw, aby dzięki złożonej Ofierze * zawsze mieszkał między nami Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Na pewno chcemy utrzymać naszą łączność z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Możliwe jest to wtedy, gdy zachowujemy przykazania, które streszczają się w miłowaniu Boga i braci. Nie zapomnijmy o tym, gdy wrócimy do naszych domów. 

Można użyć formuły błogosławieństwa o Apostołach - nr 18.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który oparł naszą wiarę na świadectwie Apostołów, * niech was błogosławi za wstawiennictwem świętego Jana.
W. Amen.
K. Niech Bóg sprawi, abyście kierowani nauką i przykładem Apostołów * stali się dla wszystkich świadkami prawdy.
W. Amen.
K. Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, * niech wam pomogą dojść do wiecznej ojczyzny.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG