Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U jezuitów:

Kolor szat:
Wtorek, 3 grudnia 2019
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Święto

Nieszpory


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.Korono szczytna bez miary,
Podniosła prawdo, o Chryste,
Co sam wyznawcom Twej wiary
Nagrody dajesz wieczyste.

Niech krzepi lud Twój, błagamy,
Przyczyna jego próśb święta
I gładząc naszych win plamy,
Ohydnych kajdan rwie pęta.

Po roku - zorza wspaniała
Dnia tego znów nam jaśnieje,
Gdy Święty, więzy rwąc ciała,
Wszedł w gwiezdne niebios wierzeje!

Zwodniczy świata on przepych
I skarby depcąc bogate,
Od sidła wolny żądz ślepych,
Niebiańską zdobył zapłatę.

Twą wiarę, Królu serc błogi,
Stwierdzając czynem wytrwale,
Zdradnego czarta starł rogi,
Co darmo pieni się w szale.

Cnót drogą z sercem mknąc prostym,
Niezłomnie trwając we wierze
I dręcząc ciało swe postem,
Biesiady rajskiej dar bierze.

Spójrz tedy, Ojcze łaskawy,
Na łzy, co z oczu nam płyną;
Należny winie dług łzawy
Za jego odpuść przyczyną.

Niech Ojcu wieczna cześć będzie
Wraz z Synem, niech na świat cały
Duchowi pociech brzmi wszędzie
Po wszystkie wieki - pieśń chwały! Amen.1 ant. Stałem się sługą Ewangelii * odpowiednio do daru łaski.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stałem się sługą Ewangelii / odpowiednio do daru łaski.

2 ant. Wszystko robię dla Ewangelii, * żebym się stał jej uczestnikiem.

Psalm 84
Szczęście mieszkańca świątyni
Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko robię dla Ewangelii, / żebym się stał jej uczestnikiem.

3 ant. Mnie została dana ta łaska, * żebym wśród narodów głosił niewyczerpane bogactwa Chrystusa.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mnie została dana ta łaska, / żebym wśród narodów głosił niewyczerpane bogactwa Chrystusa.


2 Tm 4, 6-8

Bracia: krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.K.   Dla mnie żyć - to Chrystus, * A umrzeć - to zysk.
W.  Dla mnie żyć - to Chrystus, / A umrzeć - to zysk.
K.   Chlubić mi się trzeba w Krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W.  A umrzeć - to zysk.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Dla mnie żyć - to Chrystus, / A umrzeć - to zysk.


Łk 1, 46-55

Ant. Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu * i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu / i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
Zebrani pod koniec dnia świątecznego, Bogu Ojcu naszemu przez wstawiennictwo świętego Franciszka Ksawerego przedstawmy nasze prośby i błagania:
Wysłuchaj nas, Panie!

Aby Kościół, mała trzódka Boża, mimo skwaru i utrudzenia nieustraszenie pracował w winnicy Bożej.
- Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!

Aby nasze Towarzystwo, wsparte danymi przez Pana żniwa powołaniami, rozwijało się ku Bożej chwale.
- Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!

Aby nasi nowicjusze czas dany sobie przez Boga i Kościół przeznaczyli na modlitewne rozeznanie swojego powołania i dokonali właściwego wyboru.
- Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!

Aby nasze serca nieustannie się kierowały ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
- Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!

Aby nasi zmarli ojcowie, bracia, scholastycy i nowicjusze radowali się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
- Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.Panie Boże, Ty jesteś miłosierny i litujesz się nad nami; Franciszkowi, który głosił Ewangelię, otwarłeś bramy Wschodu; * poślij nas także na krańce ziemi, abyśmy mogli dopełnić radości świętej matki Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG